Computational methods to analyze molecular determinants behind phenotypes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8864-3
Title: Computational methods to analyze molecular determinants behind phenotypes
Author: Karinen, Sirkku
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Institute of Biomedicine,Biochemistry and Developmental Biology
Research Programs Unit,Genome-Scale Biology Research Program
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, biolääketieteen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, biomedicinska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-05-31
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8864-3
http://hdl.handle.net/10138/39077
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Phenotype is a collection of an organism's observable features that can be characterized both on individual level and on single cell level. Phenotypes are largely determined by their molecular processes which also explains their inheritance and plasticity. Some of the molecular background of phenotypes can be characterized by inherited genetic variations and alterations in gene expression. The high-throughput measurement technologies enable the measurement of molecular determinants in cells. However, measurement technologies produce remarkable large data sets and the research questions have become increasingly complex. Thus computational methods are needed to discover molecular mechanisms behind the phenotypes. In many cases, analysis of molecular determinants that contribute to the phenotype proceeds by first identifying putative candidates by using a priori information and high-throughput measurements. Then further analysis can focus on most promising molecules. In many cases, the aim is to identify relevant markers or targets from a set of candidate molecules. Often biomedical studies result in a long list of candidate genes, and to interpret these candidates, information on their context in cell functions is needed. This context information can give insight to synergistic effects of molecular machinery in cells when functions of individual molecules do not explain the observed phenotype. In addition, the context information can be used to generate candidates. One of the methods in this thesis provides a computational data integration method that provides a link in between candidate genes from molecular pathways and genetic variants. It uses publicly available biological knowledge bases to systematically create functional context of candidate genes. This approach is especially important when studying cancer, that is dependent of complex molecular signaling. Genotypes associated with inherited disease predispositions have been studied successfully in the past, however, traditional methods are not applicable in wide variety of analysis conditions. Thus, this thesis introduces a method that uses haplotype sharing to identify genetic loci inherited by multiple distantly related individuals. It is flexible and can be used in various settings, also with very limited number of samples. Increasing the number of biological replicates in gene expression analysis increases the reliability of the results. In many cases, however, the number of samples is limited. Therefore, pooling gene expression data from multiple published studies can increase the understanding of the molecular background behind cell types. This is shown in this thesis by an analysis that identifies gene expression differences in two cell types using publicly available gene expression samples from previous studies. Finally, when candidate molecules are available to characterize phenotypes, they can be compiled into biomarkers. In many cases, a combination of multiple molecules serves as a better biomarker than a single molecule. This thesis also includes a machine learning approach that is used to discover a classifier that predicts the phenotype.Fenotyyppi on joukko organismin piirteitä, jotka ovat havaittavissa joko yksilön tasolla tai yksittäisten solujen tasolla. Molekulaariset prosessit määräävät pitkälti fenotyyppien ilmentymistä, joten taustalla vaikuttavat molekulaariset prosessit myös selittävät fenotyyppien perinnöllisyyttä sekä niiden mukautumista. Fenotyyppien molekulaarista taustaa voidaan kartoittaa tunnistamalla geneettistä variaatiota sekä muutoksia geenien aktiivisuudessa. Määrääviä molekulaarisia tekijöitä voidaan havaita soluissa käyttämällä high-throughput -mittausteknologioita. Nämä mittausteknologiat tuottavat erittäin suuria data-aineistoja ja samalla tutkimuskysymykset ovat tulleet entistä monimutkaisemmiksi. Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että laskennallisia menetelmiä tarvitaan fenotyyppien molekulaarisen mekanismien tunnistamisessa. Usein tutkimus etenee ensin tunnistamalla lupaavia kandidaatteja käyttämällä a priori tietoa sekä high-throughput -mittauksia. Jatkoanalyysit voivat keskittyä lupaavimpiin molekyyleihin. Tällöin tavoitteena saattaa olla käyttökelpoisimpien biomarkkereiden tunnistaminen tai kohdegeenien valitseminen kandidaattien joukosta. Usein biolääketieteen tutkimus tuottaa joukon kandidaattigeenejä, jolloin tulosten tulkinta vaatii tietoa kandidaattigeenien suhteesta solun muuhun molekulaariseen toimintaan. Kun tämä molekulaarinen toiminta kontekstina otetaan huomioon, on mahdollista ymmärtää geenien yhteisvaikutuksia solun toimintaan silloin kun yksittäiset geenit eivät selitä havaittua fenotyyppiä. Solun molekulaarista kontekstia voi käyttää myös kandidaattigeenien luomiseen. Yksi väitöskirjassa esitelty menetelmä tarjoaa laskennallisen menetelmän, jolla voidaan yhdistää kandidaatit tunnetuilta pathwaylta geneettisiin variantteihin. Tämä menetelmä käyttää julkisia tietokantoja, joista se systemaattisesti kerää molekulaarisen kontekstin kandidaattigeeneille. Tällainen lähestymistapa on erityisen hyödyllinen syöpätutkimuksessa, sillä syöpä on tyypillisesti riippuvainen monimutkaisista molekyylien signalointiverkoista. Perittyjen genotyyppien ja sairauksien välisiä yhteyksiä on tutkittu pitkään menestyksekkäästi, mutta perinteisesti käytetyt menetelmät soveltuvat vain tiettyihin tapauksiin. Tässä väitöskirjassa esitellään menetelmä, joka käyttää haplotyyppien jakamista tunnistaakseen genomiset alueet, jotka ovat periytyneet useille kaukaisesti sukua oleville henkilöille. Tätä menetelmää voi käyttää useissa erilaisissa tutkimuskysymyksissä, ja se tuottaa luotettavia tuloksia myös hyvin vähäisellä näytemäärällä. Geeniekspressioanalyysin tulosten luotettavuus kasvaa samalla kun biologisten kopioiden määrä aineistossa kasvaa. Huolimatta tästä, näytemäärät ovat usein rajallisia. Tämän vuoksi geeniekspressiomittausten yhdistäminen useista jo julkaistuista tutkimuksista voi lisätä ymmärrystä solutyypin määräävistä biologisista prosesseista. Tässä väitöskirjassa esitellään analyysi, jolla tunnistetaan geeniekspressioeroja käyttäen geeniekspressioainestoa, joka on yhdistetty julkaistuista tutkimuksista. Viimein, kun fenotyyppiä selittävät kandidaattimolekyylit on tunnistettu, niistä voidaan luoda biomarkkereita. Monesti useamman molekyylin mittaus on parempi biomarkkeri kuin yksikään molekyyli yksinään. Tässä väitöskirjassa esitellään myös koneoppimisanalyysi, jolla luodaan geeniekspressiomittauksista fenotyyppiä ennustava luokittelija.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
computat.pdf 3.513Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record