Deontic rights in interaction : A conversation analytic study on authority and cooperation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7685-5
Title: Deontic rights in interaction : A conversation analytic study on authority and cooperation
Author: Stevanovic, Melisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-06-14
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1798-9132
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7685-5
http://hdl.handle.net/10138/39270
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation describes people s orientations to "deontic rights" -that is, their rights to determine actions. Through analyses of video-recorded church workplace meetings between pastors and cantors as data, and conversation analysis as a theoretical and methodological framework, the study examines how participants in interaction may establish their own and each other s deontic rights in the turn-by-turn sequential unfolding of interaction. The dissertation consists of six original articles and an introduction, which introduces the central concepts of the study, provides an overview of its results, and discusses the ways in which the study contributes to the existing knowledge of social interaction. The study considers deontic rights from two different angles. First, it describes how participants in interaction may claim or mitigate their claims of deontic rights by virtue of their overt interactional conduct: Article 1 discusses the participants ways of dealing with those claims of deontic rights that arise from their participation in an encounter, and Articles 2 4 consider how participants in joint decision making may establish and maintain the symmetrical distribution of deontic rights at different sequential loci. Second, the study describes the ways in which participants may deploy their deontic rights as interactional resources, as they design their communicative actions so as to be recognizable as such. The central argument presented in Articles 5 and 6 is that, instead of always needing to claim their deontic rights (deontic stance), participants may also trust in their co-participants being aware of, and taking into account, these rights (deontic status). It is thus the complementarity and relative weight of deontic stances and deontic statuses that constitutes a fundamental mechanism by which people may engage in tough power negotiations without yet causing any overt face threats to their mutual solidarity. The study highlights the significance of face-to-face interaction as a locus of social order and seeks to enhance our understanding of the linkages between the local and wider aspects of social organization that pertain to people s interactional conduct.Väitöskirja käsittelee valtaa ja auktoriteettia ihmisten välisessä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen keskiössä ovat vuorovaikutuksen osallistujien niin sanotut deonttiset oikeudet, joilla tarkoitetaan osallistujien oikeutta määrittää omaa ja toistensa tekemistä ja toimintaa. Työ tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen vuorovaikutuksen osallistujien tavoista rakentaa ja ylläpitää deonttisia oikeuksiaan sekä neuvotella niistä keskustelun vuoro vuorolta etenevissä toimintajaksoissa. Tutkimuksen aineisto koostuu 15 työpaikkapalaverista, joissa papit ja kanttorit suunnittelevat tulevia yhteisiä työtehtäviään. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi. Väitöskirja koostuu kuudesta osajulkaisusta ja niiden yhteenvedosta. Tutkimus käsittelee vuorovaikutuksen osallistujien suuntautumista omiin ja toistensa deonttisiin oikeuksiin kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä se kuvaa osallistujien keinoja ilmaista deonttisia oikeuksiaan implisiittisesti, esimerkiksi silloin, kun he keskustelevat tulevista tapahtumista ja osallistumisestaan niiden toteuttamiseen. Toisaalta tutkimus käsittelee osallistujien deonttisia oikeuksia vuorovaikutuksen resursseina; puhujien ei aina tarvitse tuoda esiin deonttisia oikeuksiaan, vaan he voivat muotoilla lausumansa ja muun ulkoisen käyttäytymisensä luottaen siihen, että heidän vuorovaikutuskumppaninsa ovat sekä näistä oikeuksista tietoisia että halukkaita ottamaan ne huomioon tulkitessaan puhujien lausumia ja muuta ulkoista käyttäytymistä. Tutkimus havainnollistaa, kuinka deonttisista oikeuksista neuvotteleminen perustuu oleellisesti näiden kahden näkökulman -- vuorovaikutuksen julkisten käytänteiden ja osallistujien päättelyitä koskevien odotusten -- väliselle yhteispelille; tämä yhteispeli tekee mahdolliseksi kovienkin valtataistelujen läpikäymisen ilman, että osallistujien keskinäinen solidaarisuus oleellisesti vaarantuu. Yleisellä tasolla tutkimus korostaa kasvokkaisen vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalisen järjestyneisyyden kotina. Samalla se pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, kuinka tämän järjestyneisyyden paikalliset ja laajemmat ilmentymät kietoutuvat toisiinsa ihmisten keskinäisissä kohtaamisissa.
Subject: sosiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
stevanovic_dissertation.pdf 534.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record