Osituspuolten suojakeinot jäämistöosituksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062874
Title: Osituspuolten suojakeinot jäämistöosituksessa
Author: Raitomäki, Natalia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062874
http://hdl.handle.net/10138/39381
Thesis level: master's thesis
Discipline: Family and inheritance law
Perhe- ja jäämistöoikeus
Familje- och kvarlåtenskapsrätt
Abstract: Avio-oikeusjärjestelmämme perusperiaatteena on puolittamisperiaate, jonka nojalla osituksen osapuoli saa puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Osituspuolet saattavat kuitenkin vaikuttaakseen osituksen lopputulokseen ryhtyä sitä vääristäviin oikeustoimiin. Tällöin osituspuolet tarvitsevat tehokkaita suojakeinoja toistensa tekemiä määräämistoimia vastaan. Käsittelen tutkielmassani niitä ositustilanteita, joissa avioliitto on päättynyt toisen puolison kuolemaan. Ositusperusteen syntyhetkenä on tällöin toisen puolison kuolema. Rajaan tutkimukseni koskemaan lesken ja perillisten vastakkaisia intressejä osituosapuolina. Pohdin tällöin, mitä suojakeinoja on sekä leskellä että perillistaholla suojautua toistensa tekemiltä osituksen lopputulosta vahingoittavilta oikeustoimilta. Pyrin rajaamaan tutkimustani vain niihin ositusosapuolten toimiin, jotka on tehty ositusperusteen syntyhetken eli toisen puolison kuoleman jälkeen. Tavoitteenani on selvittää, miten avioliittolain vallinnanrajoitussäännöstö suojaa perillistahoa lesken omaa omaisuuttaan vähentäviltä määräämistoimilta. Leski voi oikeustoimillaan vaikuttaa osituksen lopputulokseen niin, että kuolinpesä joutuu lesken oikeustoimien seurauksena tasingonsuoritusvelvolliseksi. Tarkastelen myös kysymyksiä siitä, suojaavatko perintökaaren 18 luvun kuolinpesän yhteishallintosäännökset ja 19 luvun pesänselvittäjää koskevat säännökset ennalta leskeä tai perillisiä siltä, ettei toinen osituspuoli pääsisi määräämään ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta ja aiheuttaisi tällä tavalla omaisuuden hukkaamista. Alussa käyn läpi osituksen piiriin kuuluvan omaisuuden selvittämiseen liittyvää problematiikkaa. Esille nousevat kysymykset perunkirjoituksesta sekä omaisuuden ilmoitusvelvollisuudesta ja luetteloinnista. Tarkastelen omaisuuden ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä ongelmia ja omaisuuden salaamisesta johtuvia seuraamuksia. Vaikeita kysymyksiä liittyy myös siihen, onko toisella ositustaholla tai pesänjakajalla tiedonsaantioikeus lesken varallisuudesta. Vallinnanrajoituksia ja näitä täydentäviä turvaamistoimia koskevat säännökset sekä perintökaaren lukujen säännökset ovat ns. ennaltaehkäiseviä suojakeinoja. Käsittelen myös sellaisia tilanteita, joissa omaisuutta on ehditty jo hukata lesken tai perillistahon toimesta. Leski on voinut luovuttaa omaisuuttaan alinhintaan tai lahjoittaa sitä. Tällöin tarkasteltaviksi tulevat ositustahojen suojakeinot omaisuuden hukkaamstapauksissa. Tutkielmani lähdeaineisto koostuu suurimmaksi osaksi alaan liittyvästä kirjallisuudesta, kuten Aulis Aarnion, Urpo Kankaan, Tapani Lohen ja Ahti Saarenpään teoksista.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record