Kansainvälisten rahapelivoittojen verotus Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062891
Title: Kansainvälisten rahapelivoittojen verotus Suomessa
Author: Kyllönen, Jarkko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062891
http://hdl.handle.net/10138/39398
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Tutkielmassa perehdytään kansainvälisten rahapelivoittojen verokohteluun Suomessa. Rahapelivoittojen verotus perustuu tuloverolain, arpajaislain ja arpajaisverolain säännöksiin, mutta näiden lisäksi Verohallinnon antamilla syventävillä ohjeilla on olennainen asema voittojen verotuksessa, sillä lainsäädäntö on osittain puutteellista. Erityisesti internetin välityksellä tarjottavista peleistä johtuva lisääntynyt kilpailu ja EU-oikeudelliset vaatimukset ovat johtaneet siihen, ettei rahapelien verotus ole enää tehokasta, eikä verorasitusta voida kohdistaa tavoiteltuun tahoon. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ulkomailta saatuja rahapelivoittoja verotetaan Suomessa. Esille tulevat siis kysymykset esimerkiksi voiton veronalaisuudesta, tulolajista, menojen vähennyskelpoisuudesta ja tulon jaksottamisesta sekä arvostamisesta. Rahapelien verotuksen kokonaiskuvan selkeyttämiseksi tutkielmassa on käsitelty verotuksen historiaa ja pohdittu nykyisen rahapelisääntelymallin vaikutusta rahapelien ja rahapelivoittojen verotukseen. Viimeisenä tutkielmassa otetaan esille rahapelivoittojen verotuksessa ilmeneviä ongelmia ja tutkitaan, olisivatko ongelmat ratkaistavissa muuttamalla rahapelisääntelyä. Suomen järjestelmää vertaillaan kahteen erilaiseen toimilupiin perustuvan sääntelyyn – Tanskaan ja Isoon-Britanniaan. Tutkielman kysymyksiä lähestytään kansallisen verotuksellisesta näkökulmasta, eikä siinä näin ollen oteta kantaa muihin kuin rahapeleihin liittyviin verotuksellisiin kysymyksiin. Lähdemateriaali koostuu pääosin lainvalmisteluaineistoista ja Verohallinnon syventävistä ohjeista, sillä rahapelivoittojen verotuksen ongelmia ei ole juurikaan käsitelty oikeuskirjallisuudessa tai oikeuskäytännössä. Rahapelisääntelyn osalta käytetään lähteenä myös EU:n tuomioistuimen runsasta oikeuskäytäntöä. Tutkielmassa esille tulevat kuitenkin myös verotuksen yleiset kysymykset, miltä osin lähteinä on käytetty oikeuskirjallisuutta ja asiantuntijakirjoituksia. Rahapelivoittojen verotus on havaittu monimutkaiseksi ja sitä koskeva lainsäädäntö puutteelliseksi. Ratkaisuksi tähän tutkielmassa ehdotetaan rahapelisääntelyn avaamista toimilupaperusteiselle kilpailulle, jossa verotus kohdistuisi täysin pelintarjoajiin. Hyvän mallin muutokselle tarjoaisi Tanskassa jo toteutettu muutos, johon tutkielmassa on perehdytty. Toissijaisena tavoitteena rahapelivoittojen verotuksen kehittämisessä – mikäli verotusta ei siirretä kohdistuvaksi voitonsaajan sijasta pelintarjoajaan – tulisi puuttua tutkielmassa esille tulleisiin verotuksellisiin ongelmiin. Ongelmat vaatisivat ratkaisun lain tasolla, jotta päästäisiin eroon voittojen verokohtelun epäselvyyksistä ja verotus olisi yksinkertaista sekä ennustettavaa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record