Growth limitation of trees and carbon balance of the vegetation in the treeline zone in north eastern Lapland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-411-9 http://hdl.handle.net/10138/39405
Title: Growth limitation of trees and carbon balance of the vegetation in the treeline zone in north eastern Lapland
Author: Susiluoto, Sannamaija
Other contributor: Magnani, Federico
Berninger, Frank
Nikinmaa, Eero
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences, Metsäekologia
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: The Finnish Societ of Forest Science, Finnish Forest Research Instititute, Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, School of Forest Sciences of the University of Eastern Finland
Date: 2013-06-14
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Forestales - URN:ISSN:2323-9220
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-411-9
http://hdl.handle.net/10138/39405
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of the thesis was to study the factors limiting tree growth at treeline in Värriö and to investigate how reindeer grazing affects the vegetation and carbon balance of the treeline environment. The factors limiting Tree growth in the treeline ecotone were studied based on two hypotheses, the sink limitation hypothesis and the resource limitation hypothesis. Resource limitation included both carbon and nitrogen limitation. Three different manipulation treatments; debudding, defoliation and fertilization; were performed on treeline trees in Värriö to test the hypotheses. According to the results tree growth in Värriö is clearly restricted by resources. The factors supporting the resource limitation hypothesis were increased growth due to fertilization and debudding treatments and decreased stem diameter growth due to the defoliation treatment. Also, sapflow was not down-regulated due to debudding treatment. There was some increase (p=0.054) due to fertilization treatment in carbon isotope ratio, which furthermore supports the resource limitation hypothesis. Grazing did have an effect on the amount of carbon bind to vegetation, as the biomass of lichens was decreased due to grazing by 85 %. There were also changes in species composition due to grazing. Net carbon exchange correlated with the dwarf shrub cover, but the dwarf shrub cover did not change due to grazing. Overall, grazing did not affect the carbon fluxes on the area. Overall, the results showed that the tree growth in the study site is restricted by resources. Grazing affects the species composition and vegetation carbon stocks, but not on productivity or soil carbon stocks. Both treeline rise and increase in the abundance of the trees in the treeline would affect significantly on the carbons stocks of these ecosystems. Since reindeers might affect the regeneration of treeline, future research on the interactions between grazing and treeline progression would be important.Väitöskirjan aiheena oli tutkia mitkä tekijät rajoittavat puiden kasvua puurajalla Värriössä, sekä miten poronlaidunnus vaikuttaa puurajan kasvillisuuteen ja puurajaekotonin hiilitaseeseen. Puiden kasvua rajoittavia tekijöitä tutkittiin kahden hypoteesin kautta, jotka olivat nielun ja resurssien rajoitushypoteesit. Resurssien rajoitushypoteesi piti sisällään sekä typen että hiilen aiheuttamat rajoitukset. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri manipulaatiokoetta, jotka olivat silmujen poisto, neulasten poisto sekä lannoitus. Tulokset osoittivat, että kasvu oli selkeästi resurssirajoitteista. Tuloksista resurssirajoitteisuutta tukivat lannoituksen ja silmujen poiston aiheuttamat lisäykset kasvussa sekä hidastunut rungon läpimitan kasvu neulasten poiston seurauksena. Lisäksi, haihduntavirtaus ei hidastunut silmujen poiston seurauksena. Lannoitus myös lisäsi hiili-isotooppi suhdetta (p=0.054), joka myös tuki resurssin rajoitushypoteesia. Poronlaidunnus vaikutti kasvillisuuteen sitoutuneisiin hiilivarantoihin 85 % alhaisemman jäkäläbiomassan kautta. Myös lajien peittävyydet muuttuivat laidunnuksen ansiosta. Hiilen nettovaihto korreloi varpupeitteen kanssa, mutta varpujen peittävyys ei muuttunut laidunnuksen seurauksena. Kokonaisuudessaan laidunnus ei vaikuttanut hiilen virtoihin tutkimusalueella, koska jäkälien tuottavuus on alhaista ja laidunnuksella ei ollut vaikutusta myöskään maahengitykseen tai maahan sitoutuneisiin hiilivarantoihin. Tulokset osoittivat että puiden kasvu tutkimusalueella on resurssien rajoittamaa. Poronlaidunnus vaikuttaa eri kasvilajien peittävyyteen ja kasvillisuuteen varastoituneeseen kokonaishiilen määrään, mutta ei tuottavuuteen tai maan hiilivarantoihin. Sekä puurajan mahdollinen eteneminen ja puurajan puubiomassan kasvu voivat potentiaalisesti vaikuttaa huomattavasti näiden ekosysteemien hiilivarastoihin. Koska porot saattavat vaikuttaa puurajapuiden taimiaineksen vakiintumiseen, lisätutkimus laidunnuksen ja puurajan etenemisen vuorovaikutuksesta olisi tarpeen.
Subject: metsäekologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
susiluoto_dissertation.pdf 893.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record