Drivningsuppföljningsmetoder och deras resultats jämförbarhet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212043
Title: Drivningsuppföljningsmetoder och deras resultats jämförbarhet
Alternative title: Thinning quality assessment methods and their results comparability
Author: Käld, Tobias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212043
http://hdl.handle.net/10138/39502
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: In Finland thinning quality is assessed on a yearly basis by the Finnish Forest Centre. During recent years the results of these assessments have been a source of concern within the coastal region of operation. Metsäliitto, being one of the largest forest operators within the coastal region and Finland as a whole, is concerned by the high residual stand damage found. Metsäliitto perform follow-ups on the feedback received from the Finnish Forest Centre but also performs thinning quality assessments off their own. The thinning quality method used by the Finnish Forest Centre is time consuming and therefore poorly suitable for use by wood procurement companies. This led to the development of an alternative method by Metsäteho Oy. Metsäliitto was represented in the work group that developed this new method but has chosen to develop a method of its own. The purpose of this master thesis is to clarify whether the results from Metsäliittos thinning quality assessment method correlate in a sufficient manner with those of the method developed by the Forestry Development Centre TAPIO. Furthermore the thesis study how the results of two alternative methods correlate. Focus is placed on residual stand damage but also the possibility of a potential connection between TAPIOs placement of sample plots and residual stand damage results is studied. As Metsäliittos method includes a complete inventory of soil compaction it is studied how TAPIOs and Metsätehos results hold up against those of Metsäliittos method. A study of the correlation between results for forwarder track distance between Metsäliittos and Metsätehos methods is also conducted. The sites of this study were chosen based on the Finnish Forest Centres random sampling for thinning quality assessments performed during 2010 and 2011. From those thinning quality assessments the ones performed in the Swedish speaking parts of Ostrobotnia where thinning actions had been performed by Metsäliittos contractors were sieved and chosen to form the sample of this study. The fieldwork of this study was performed in July 2011. Thinning quality assessments according to Metsäliittos and Metsätehos models were performed on all sites. The results of the thinning quality assessments performed according to TAPIOs method were acquired from the Finnish Forest Centre. This study being a method comparison study where the true values of the objects are not known, methods of analysis based on hypothesis testing was not used. In order to create an overview of the trends in results for the different methods, as well as their correlation to each other, Bland&Altman diagrams were created (Altman & Bland 1983 and Bland & Altman 1999). The main results of this study show that Metsäliittos and TAPIOs results for residual stand damage do not differ in a statistically significant way. Metsäliittos and Metsätehos results on the other hand are not to be compared. Metsätehos and TAPIOs results are not either to be compared which has been stated by Poikela (2003b). TAPIOs and Metsätehos methods estimate the proportion of soil compaction in a sufficient manner compared to Metsäliittos method. Furthermore it was concluded that results for forwarder track distance correlate well between Metsäliittos and Metsätehos methods. Any connection between TAPIOs sample plot placement and results for residual stand damage could not be detected. The conclusions of this study are that Metsäliittos and TAPIOs results for residual stand damage, with reservation for the small sample size of this study, are comparable. Metsäliittos and Metsätehos results are not compatible from which we conclude that Metsäliittos method is not replaceable with the one developed by Metsäteho. Nor shall Metsätehos method be used as a complement to Metsäliittos as one will then acquire two incompatible data sets. Both Metsätehos and TAPIOs results for soil compaction are compatible with those of Metsäliittos method. This could be utilized in order to improve the time effectiveness of Metsäliittos method. For further method improvement Metsäliitto could adopt Metsätehos method for determination of forwarder track distance. As results from Metsäliittos and TAPIOs thinning quality assessments can be compared without a loss of reliability, Metsäliitto could compile the results from their own assessments and TAPIOs assessments in order to get a more statistically representative picture of the quality of their thinnings. This would result in even better future possibilities of monitoring and evaluating how well the company’s goals are met.I Finland följs kvaliteten av utförda beståndsvårdande avverkningar upp årligen i Finlands skogscentrals regi. Inom Skogscentralens Kusten regions verksamhetsområde har resultaten under de senaste åren varit en källa till oro. Som en stor aktör inom Skogscentralens Kusten region och i Finland i sin helhet berör och oroar den höga skadeprocenten i kvarstående bestånd även Metsäliitto. Metsäliitto följer upp den respons man årligen får av Finlands skogscentral, men utför även egna kvalitetsuppföljningar. Drivningsuppföljningsmetoden framtagen av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är tidskrävande och dåligt lämpad för bruk inom virkesanskaffningsorganisationer. Detta ledde till att Metsäteho Oy utvecklade en egen metod för drivningsuppföljning. Metsäliitto Osuuskunta var representerade i den arbetsgrupp som utarbetade Metsätehos alternativa metod men har valt att utveckla en egen. Syftet med denna Pro Gradu avhandling är att klargöra om resultaten av Metsäliittos drivningsuppföljningsmetod korrelerar på ett tillfredställande sätt med resultaten från Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios metod. Vidare undersöks hur de två alternativa drivningsuppföljningsmetodernas resultat korrelerar. Det fokuseras på skadeandelen i kvarstående bestånd i denna avhandling, men även samband mellan Tapios provyteplacering och skadeandel undersöks. Metsäliittos metod innefattar en fullständig inventering av körstråksfördjupningarna, därför undersöktes hur Tapios och Metsätehos resultat förhåller sig till dessa resultat. Även korrelationen i resultat för körstråksavstånd mellan Metsäliittos och Metsätehos metod undersöks. Valet av drivningar baserar sig på Skogscentralens Kusten regions slumpmässiga urval av objekt för drivningsuppföljningar under åren 2010 och 2011. Från drivningsuppföljningarna i svenska Österbotten sållades de drivningar ut vars anmälan om användning av skog gjorts av Metsäliitto eller av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Ur Metsäliittos register kontrollerades ifall de fanns med i registret över köp och att drivningen blivit utförd av egna entreprenörer. De drivningar som fyllde dessa kriterier utgör försöksmaterialet för denna avhandling. Avhandlingens fältarbete utfördes i juli 2011. Drivningsuppföljning enligt Metsäliittos modell samt Metsätehos modell utfördes på samtliga drivningar. Resultaten från Skogscentralens drivningsuppföljningar erhölls direkt av Skogscentralens Kusten region. Eftersom denna avhandling är en metodjämförelse där de sanna värdena för objekten inte är kända används inte analysmetoder baserade på hypoteser. För en överblick över trender i metodernas resultats och inbördes korrelation uppgjordes så kallade Bland & Altman-diagram (Altman & Bland 1983 och Bland & Altman 1999). De centrala resultaten av denna studie var att Metsäliittos och Tapios resultat för skadeprocenten inte skiljer sig på ett statistiskt betydelsefullt sätt. Metsäliittos och Metsätehos resultat däremot kan inte jämföras sinsemellan. Metsätehos och Tapios resultat lämpar sig inte för jämförelse vilket konstaterats av Poikela (2003b). Tapios och Metsätehos metoder uppskattar körstråksfördjupningarnas andel på ett tillfredställande sätt i förhållande till Metsäliittos metod. Vidare konstaterades att resultaten för körstråksavstånd mellan Metsäliittos och Metsätehos metoder korrelerar väl. Ett samband mellan provyteplacering och skadeprocent vid drivningsuppföljning enligt Tapios metod kunde ej iakttas. Slutsatserna av denna avhandling är att resultaten för Metsäliittos och Tapios drivningsuppföljningar, med reservation för de svagheter en liten sampel medför, är jämförbara vad ankommer skadeandel. Metsäliittos och Metsätehos resultat är ej kompatibla, varvid det inte går att ersätta Metsäliittos metod med Metsätehos, ej heller bör Metsätehos metod användas som ett komplement till Metsäliittos metod eftersom man då erhåller två material som inte kan jämföras sinsemellan. Både Metsätehos och Tapios resultat för körstråksfördjupningar är jämförbara med Metsäliittos resultat. Detta kunde utnyttjas för att effektivera drivningsuppföljningar enligt Metsäliittos metod, vidare kunde bestämningen av körstråksavstånd effektiveras genom att anamma Metsätehos metod. . Resultaten från Tapios och Metsäliittos drivningsuppföljningar kan jämföras sinsemellan utan en förlust av resultatens tillförlitlighet vilket betyder att Metsäliitto kunde sammanställa resultaten från egna och Tapios drivningsuppföljningar för att få en statistiskt mer heltäckande och representativ bild av sina gallringar och energidrivningar. Detta skulle i framtiden ge ännu bättre möjligheter till uppföljning och utvärdering av hur väl de egna målsättningarna nåtts.
Subject: drivningsuppföljning
skadeprocent
körstråksfördjupning
körstråksavstånd
thinning quality assessment
stand damage
soil compaction
forwarder track distance


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record