'Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaa maapallolta haluaa löytää'' : Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212044
Title: 'Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaa maapallolta haluaa löytää'' : Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta
Author: Nieminen, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212044
http://hdl.handle.net/10138/39503
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielmassani tarkastelen sitä, miten piensijoittajat mieltävät eettisen sijoittamisen ja miten he huomioivat eettiset arvot sijoitustoiminnassaan. Keräsin tutkimusaineiston internetin sijoitusaiheisilta keskustelupalstoilta, ja se sisältää 427 kirjoitusta. Tutkin, ovatko sijoittajat valmiita näkemään vaivaa eettisyyden varmistamiseksi sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Tarkastelen myös piensijoittajien mielipiteitä eettisen sijoittamisen tuottomahdollisuuksista verrat-tuna tavalliseen sijoittamiseen. Keskustelijat suosivat osake- ja rahastosijoitta-mista, jonka vuoksi käsittelen näitä sijoitusinstrumentteja tarkemmin. Eettiset sijoittajat käyttävät menetelmänä negatiivista arvottamista, eli he karsivat pois epäeettisinä pitämänsä sijoituskohteet. Motiivina korostuu hyvä mieli. He määrittelevät eettisen sijoittamisen omien arvojensa pohjalta. Tarkastelin aineis-toa laadullisin menetelmin teemoittelun avulla. Keskusteluista nousi esiin neljä teemaa, jotka ovat sijoittajille tärkeitä syitä sijoittaa eettisesti. Nämä ovat talou-delliset tuotot, huoli ympäristöstä, kotimaisen tuotannon tukeminen ja vastuu muista. Tuotot ovat tärkeitä myös eettisille sijoittajille, ja harva sijoittaja olisi valmis tinkimään tuotoista eettisyyden vuoksi. Osa sijoittajista määrittää eettisyyden olevan parhaan mahdollisen tuoton hankkimista huolimatta seurauk-sista. Ympäristöasiat itsessään koetaan tärkeiksi, ja niiden huonon hoidon nähdään tuottavan sijoittajille tappioita. Sijoittajat suosivat kotimaisia yrityksiä ja ovat huolissaan tuotannon siirtymisestä ulkomaille. He pohtivat tulevia sukupolvia ja erityisesti omaa jälkikasvuaan sijoituspäätöksiä tehdessään. Eettinen sijoittaminen koetaan haasteelliseksi ja siihen perehtyminen aikaa vieväksi. Eettisistä sijoituskohteista nähdään olevan puutetta ja puolueettoman tiedon saanti koetaan vaikeaksi. Myönteisesti eettiseen sijoittamiseen suhtautuvien lisäksi havaitsin tyypittelyn avulla muita sijoittajatyyppejä. Neutraaleja sijoittajia luonnehtii asiapitoisuus. He ottavat eettiset asiat huomioon, jos niillä on vaikutusta tuottoihin. Puhdasoppiset sijoittajat eivät miellä eettisten asioiden pohdinnan kuuluvan sijoittamiseen. Epäeettiset sijoittajat ovat uutuuden- ja kokeilunhaluisia, ja he uskovat epäeet-tisten sijoitusten korkeisiin tuottomahdollisuuksiin.The objective of my thesis is to portray small investors' views on ethical investing. The study material consists of 427 writings collected from Internet's Finnish investment discussion web pages. The focus of the study is on small investors' perceptions and on the methods they use. I examine whether investors are willing to put time and effort to ensure ethical issues, and the challenges and obstacles they confront. Furthermore, I study investors' views on ethical investments profit making possibilities compared to ordinary investing. Small investors prefer stocks and funds, and thus I take a closer look at these types of investments. As a method, ethical investors prefer negative screening. Their motive to invest ethically is the good feeling they get. Small investors define ethical investing based on their own, individual values. By using qualitative research methods I discovered four themes that are important reasons to invest ethically. These themes are financial profits, the environment, supporting domestic production and responsibility to take care of other people. Only few investors are willing to sacrifice profits for ethics if needed. Some investors defined ethical investing as aiming for best financial profits possible, without taking other issues into consideration. Environment itself is considered as important, but also because ignoring environmental issues has a negative impact on profits. Investors prefer domestic companies' stocks and are worried that companies move production to foreign countries. In decision-making, investors consider future generations, especially their own offspring. Ethical investing is considered as challenging and time-taking. They also find that there is a lack of ethical investment products and it is difficult to find objective information. In addition to interest towards ethical investing, there were different attitudes that characterized the investors. Neutral investors concentrate on facts and they consider ethical issues if they have an impact on profits. Orthodox investors believe that ethics do not belong to investing. Unethical investors are experimental and they believe that unethical investments provide high returns.
Subject: ethical investing
small investor
socially responsible investing
sustainable development
eettinen sijoittaminen
kestävä kehitys
piensijoittaja
vastuullinen sijoittaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterintutkielma_Nieminen_Tuuli.pdf 455.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record