”Se joka todella haluaa” : Toimijuuden rakentuminen suomalaisissa tupakoinnin lopettamisen itseapuoppaissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272372
Title: ”Se joka todella haluaa” : Toimijuuden rakentuminen suomalaisissa tupakoinnin lopettamisen itseapuoppaissa
Author: Arnold, Dylan
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272372
http://hdl.handle.net/10138/39512
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tämän tutkielman taustalla on oletus toimijuuden ja elämänhallinnan kysymysten keskeisyydestä yksilön kokemuksen kehystäjinä nyky-yhteiskunnassa. Tarkastelen suomalaisia tupakoinnin lopettamisen itseapuoppaita Michel Foucault’n ispiroiman hallinnan analytiikan kehyksessä. Tarkoitus on hahmottaa oppaissa rakentuvaa subjektia sekä itsen rakentumisprosessia. Prosessissa nivoutuvat yhteen asiantuntijatieto, kansanterveysajattelu sekä yksilön vastuu omasta elämästään. Lopulta hahmotan oppaissa tuotettua totuutta ja eetosta eli sitä mitä voi ja mitä pitää tehdä eli minkälaista on olla subjekti. Aineistona on neljä suomalaista alan asiantuntijoiden kirjoittamaa tupakoinnin lopettamisen itseapuopasta, joita analysoin käyttäen Foucault’n ajatusta minäteknologioista. Ne ovat käytäntöjä ja välineitä, joilla yksilö luo ja johdatellaan luomaan suhdetta itseensä. Minäteknologiat toimivat aineiston analyysikehikkona. Käsittelin oppaita käytännöllisinä ja efektiivisinä tekstijälkinä, joissa asiantuntijat pyrkivät muokkaamaan maallikoiden käytöstä ja itsesuhdetta. Aineiston analyysi perustuu tiiviiseen kriittiseen lähilukuun, jota ohjaa hallinnan analytiikan käsitteet. Genealogian periaatteiden mukaisesti keskeistä ovat problematisointien ja käytäntöjen suhteet. Ensimmäisessä analyysiluvussa tarkastelin tupakoinnin ongelman määrittymistä yksilön kannalta. Tupakoinnin keskeiset ongelmoinnit perustuvat terveysriskeihin, -haittohin sekä tupakointiin riippuvuutena. Ongelmoinneissa keskeiseksi nousi yhtäältä tupakoinnin riskien ja haittojen vääjäämättömyys ja kiistattomuus sekä toisaalta riippuvuusnäkökulman merkityksen kasvu. Tupakoinnin ongelma rakentui kiistattomana ja siten myös tupakoiva subjekti on harkitsematon ja vastuuton. Ongelmoinnissa keskeistä oli suhde kognitioon: oppimiseen, havaitsemiseen, muistiin sekä harkintaan. Toisessa analyysiluvussa hahmotin tapaa, jolla tupakoinnin ongelma vakuutettiin koskemaan yksilöä. Vakuuttaminen perustuu pääosin lääketieteellisen tiedon auktoriteettiin. Vakuuttelun lisäksi motivointi toimii tapana vastuullistaa ja sitouttaa yksilö mukaan tupakoinnin lopettamisprojektiin. Tässä kiteytyi oppaissa rakentuvan toimijuuden ydin: 'se joka todella haluaa.' Kolmannessa analyysiluvussa tarkastelin niitä konkreettisia keinoja ja välineitä, joita oppaissa tarjotaan tupakoinnin lopettamiseen. Käytännöissä rakentui herkeämättömästi itseään sekä ympäristöään tarkkailevaa valpasta subjektia. Valppauden lisäksi käytännöissä korostui aktiivisuus, 'mielekäs tekeminen' ja uusien terveellisempien elämänkäytäntöjen, kuten liikunnan ja ruokavalion omaksuminen. Viimeisessä analyysi luvussa pohdin oppaissa rakentuvan ihanteen laajempaa yhteyttä. Tupakoinnin lopettamisessa onnistunut subjekti määrittyy lopulta tupakoivaa vahvempana: keskeistä lopettamisessa oli lopulta oppimisprosessi ja itsetunnon kasvu. Tupakoimaton subjekti sopeutuu paremmin vaativaan nykyelämään. Kokonaisuudessaan oppaissa rakentuva subjekti on herkkä ja ympäristölle altis ydin, 'se, joka todella haluaa', jonka ympärille rakentuu oppimisen myötä asenteita, tapoja ja käytäntöjä, jotka voidaan purkaa ja korvata asiantuntijatiedon myötä paremmilla käytännöillä. Näin oppaiden voidaan ajatella tuottavan tietynlaista normatiivista subjektia ja kokemuksen kehikkoa, joka voi sulkea ulkopuolelleen ei-aktiivisia väestönosia ja siten lisätä terveyteen ja tupakointiin liittyvää voimistuvaa sosioekonomista eriytymistä. Verraten kuitenkin amerikkalaiseen itseapukulttuuriin oppaissa ei tuoteta yltiöyksilöllistä ja atomistista subjektia. Suomalaisissa oppaissa ympäristö on vaaroja ja riskejä täynnä, mutta tarjoaa mahdollisesti myös tukea. Tässä kuitenkin tutkielman ja aineiston jännitteisyys: kaikki ei ole yksilöstä kiinni, mutta vastuu on hänellä.
Subject: toimijuus
valistus
itseapu -- oppaat
tupakointi
riippuvuus
hallinnan analytiikka
minäteknologiat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Arnold.pdf 638.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record