Jokioisten Kedonojankulman Cu-Au -esiintymän fluidisulkeumatutkimukset

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251747
Julkaisun nimi: Jokioisten Kedonojankulman Cu-Au -esiintymän fluidisulkeumatutkimukset
Tekijä: Klami, Jarkko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: The Kedonojankulma Cu-Au occurrence is situated in the Svecofennian Häme belt in Southern Finland, about 13 km north of Forssa. The occurrence is hosted by a porphyritic tonalite intrusion. The surrounding of tonalite intrusion consist mostly Palaeoproterozoic mafic and intermediate volcanic rocks. The occurrence was found by Geological Survey of Finland in 2006 after regional till-geochemical surveys and diamond drillings. Several features that are typical in most porphyry copper deposits have been identified, such as metal content and metals zoning. Only a few porphyry copper deposits have been found from the Palaeoproterozoic granitoids in the Fennoscandian Shield area. Aim of this study is to exanimate fluid inclusions and determinate is there indication of porphyry copper-type deposit. In many parts of the Kedonojankulma intrusion, early dark quartz-sulfide veins are cutting the host rock. The highest metal grades are in and around quartz-sulfide veins. The samples for laboratory measurements were collected from these dark quartz-sulfide veins. The most important research method was microthermometric studies. Daughter minerals in fluid inclusion were also identified by scanning electron microscope-energy dispersive spectrometry (SEM-EDS). Based on the microthermometric data from four samples, fluid inclusions show a wide variation in salinity about 2 - 45 wt. percent (NaCl equiv.) and homogenization temperatures about 100 - 420 °C. The most common ore minerals were found in porphyritic tonalite as well as daughter minerals inside the fluid inclusions. Evidence of boiling was also observed in a few samples. Fluid inclusion compositions, salinity, daughter minerals, boiling, a magmatic origin of fluids, homogenization behavior and many other factors indicate a porphyry copper-type deposit.Kedonojankulman Cu-Au -esiintymä sijaitsee Etelä-Suomessa noin 13 km Forssasta pohjoiseen Svekofennisellä Hämeen liuskevyöhykkeellä. Esiintymän isäntäkivenä on porfyyrinen tonaliitti-intruusio, jota ympäröi mafiset ja intermediääriset Häme-ryhmän vulkaniitit. Geologian tutkimuskeskus löysi esiintymän vuonna 2006 alueellisen moreenin geokemiatutkimusten ja kairausten perusteella. Esiintymästä on tunnistettu useita porfyyrikupariesiintymille tyypillisiä piirteitä, kuten hapan porfyyrinen isäntäkivi, metallisisältö ja metallien vyöhykkeisyys esiintymässä. Paleoproterotsooisissa granitoideissa tavattuja porfyyrikupariesiintymiä on Fennoskandian kilveltä kuitenkin löydetty vain muutamia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää esiintymän fluidisulkeumien perusteella porfyyrikupari-tyyppisen malminmuodostuksen mahdollisuutta. Kedonojankulman porfyyristä tonaliittia leikkaa paikoin tiheä tummien kvartsijuonten verkosto. Suurimmat metallipitoisuudet liittyvät yleensä näihin tummiin kvartsijuoniin ja niiden lähelle. Fluidisulkeumatutkimuksia varten näytteitä otettiin tummista kvartsijuonista kalliopaljastumilta ja kairasydämistä. Keskeisin tutkimusmenetelmä oli mikrotermometriset mittaukset kvartsijuonten fluidisulkeumista. Lisäksi fluidisulkeumien tytärmineraalien tunnistamiseen käytettiin SEM-EDS analysaattoria. Mikrotermometristen tulosten perusteella kvartsijuonten fluidisulkeumat osoitti suurta vaihtelua suolapitoisuuksissa ja homogenisoitumislämpötiloissa, n. 2 - 45 paino-% (NaCl ekv.) ja Th ≈ 100 - 420 °C. Fluidisulkeumien tytärmineraaleista analysoitiin esiintymän keskeisimpiä metalleja mm. Cu, As, Fe, Bi, Sb, Te ja monia muita, jotka viittaavat fluidien magmaattiseen alkuperään. Tutkimuksessa on havaittavissa myös lukuisia merkkejä fluidin kiehumisesta. Tutkimuksessa havaitut fluidisulkeumien piirteet ja mittaustulokset mm. suolapitoisuus, koostumus, lämpötilat, metallisisältö, kiehuminen ja muut tekijät ovat tyypillisiä porfyyrikupariesiintymissä. Fluidisulkeumien perusteella Kedonojankulman Cu-Au -esiintymä voidaan luokitella porfyyrikupari-tyyppiseksi esiintymäksi.
URI: URN:NBN:fi-fe2017112251747
http://hdl.handle.net/10138/39571
Päiväys: 2013
Oppiaine: Geology
Geologia
Geologi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Pro gradu_Klami.pdf 4.969MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot