Geomorfologiska undervisningsobjekt i Nyland - en granskning av kommunerna Hangö, Raseborg, Sibbo, Borgå och Lovisa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251521
Julkaisun nimi: Geomorfologiska undervisningsobjekt i Nyland - en granskning av kommunerna Hangö, Raseborg, Sibbo, Borgå och Lovisa
Tekijä: Elf, Charlotte
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: The purpose of this study was to examine what kind of geomorphologic formations can be found in Hanko, Raasepori, Sipoo, Porvoo and Loviisa districts and which of them can be used for teaching purposes. Questions for the study were: 1) What interesting geomorphologic formations can be found in the areas?, 2) In what way could the formations be used by the geography- and biology teachers in the areas in their geography teaching?, 3) Which of the formations will only be thought through schoolbooks because they can't be found in the nearby grounds? The geomorphologic formations taken into account are the following: a) erractic block, b) roche moutonnée, c) drumlin, d) esker, e) terminal moraine, f) kettle, g) pothole. Besides these formations some nationally valuable formations are described as well. This study was done because other studies have shown that outdoor activities are seldom a part of the curriculum. Other studies showed that the reasons for a minor role of outdoor activities are that (the) teachers feel unsure of themselves about the subject, lack of time and too big groups of students. Studies have also shown that field trips stimulate deep learning by presenting a environment where the student can connect the learnt subject with reality. Field teaching isn't only a benefit when it comes to knowledge but also for the students self-confidence and motivation towards the subject. This is because the affective domain in the brain also influences on the deep learning by raising the motivation level and making the students believe in their own capacity. Map- and literature analysis where made to map to which places are worth visiting. Based on the analysis the field investigations were done at the chosen places and the formations were documented with camera and with GPS. Soilsamples were taken from three places for drysieving in the sedimentlaboratory in Kumpula. The morphoscopical features of these glaciofluvial soil samples were also analyzed. The results of the analysis and the field investigations showed that most of the geomorphologic formations that are describe in the schoolbooks for geography in high school can be found in the districts. Because of this there are possibilities for field trips as a part of the curriculum and there by a chance for a more deep understanding of the Finnish physical landscape and the geomorphologic formations by the students. In addition to the knowledge about the formations and the landscape the field trips also enables the student to get out of the classroom and explore the nature with their own senses instead of through a school book. The students' social skills also have a chance to develop as well as the use of working methods in science subjects.Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka geomorfologiska undervisningsobjekt det finns i kommunerna Hangö, Raseborg, Sibbo, Borgå och Lovisa och vilka av dem som kan användas i undervisningssyfte. Forskningsfrågorna i undersökningen var: 1) Vilka intressanta geomorfologiska formationer kan hittas i området?, 2) På vilket sätt kunde geografi- och biologilärarna i området utnyttja dessa geomorfologiska formationer i geografi undervisningen?, 3) Vilka geomorfologiska formationer blir i de olika områdena endast behandlade teoretiskt pga. dessa inte finns att tillgå i terrängen? De geomorfologiska formationer som i första hand beaktas i undersökningen är följande: a) flyttblock, b) rundhäll, c) drumlin, d) ås, e) randbildning, f) dödisgrop, g) jättegryta. Utöver dessa formationer beskrivs även några nationellt värdefulla områden. Undersökningen gjordes för att man konstaterat att utomhuspedagogik görs sällan inom geografiundervisningen i finländska skolor. Andra undersökningar visade att orsakerna till att fältexkursioner och fältundervisningen inte utförs är bland annat pga. lärarna saknar kunskap inom ämnet, stora elevgrupper och tidsbrist. Undersökningar har också visat att fältundervisning uppmuntrar till djupinlärning genom att presentera en miljö i vilken eleverna kan koppla det inlärda med den riktiga världen. Fältundervisning är inte endast en nyttigt kunskapsmässigt utan även för elevernas självförtroende och motivation för ämnet då den affektiva domänen också påverkar djupinlärningen genom att höja på motivationen och få eleverna att tro på sina egna förmågor. För att undersöka saken gjordes det kart- och litteraturanalys för att kartlägga vart det lönar sig åka och besöka formationer. På basis av analyserna gjordes det fältundersökningar till de utvalda platserna och formationerna dokumenterade med kamera och GPS-koordinater. Från några platser togs det även jordartsprover som torrsållades i sedimentlaboratoriet i Gumtäkt. Av jordartsproven gjordes det även en morfoskopisk analys. Resultaten av analyserna och fältundersökningarna visade att det flesta av de geomorfologiska formationerna som beskrivs i gymnasiets läromedel för geografi finns i undersökningskommunerna. I och med detta finns det potential att ordna exkursioner som kan ge en mer djupsinnig förståelse av uppkomsten av det finländska landskapet och de geomorfologiska formationerna för eleverna. Utöver kunskapen som eleverna förstå på ett djupare plan genom djupinlärningen möjliggör de geomorfologiska formationerna i områdena att eleverna kommer ut i naturen och upplever den med sina egna sinnen istället för via en lärobok och lärarens klassrumsundervisning. Elevernas sociala färdigheter har möjlighet att utvecklas likaså elevernas arbetsmetoder inom de naturvetenskapliga ämnen.
URI: URN:NBN:fi-fe2017112251521
http://hdl.handle.net/10138/39589
Päiväys: 2013
Oppiaine: Geography
Maantiede
Geografi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Geomorfologiska undervisningsobjekt.pdf 5.096MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot