Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailutukimus

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/39607

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailutukimus
Författare: Pitkälä, K; Savikko, N; Pöysti, M; Laakkonen, M-L; Kautiainen, H; Strandberg, T; Tilvis, R
Utgivare: Kela
Datum: 2013
Språk: fin
ISBN: 978-951-669-910-6978-951-669-909-0 (nid.)
ISSN: 1238-5050
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/39607
Abstrakt: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää satunnaistetulla,kontrolloidulla asetelmalla liikunnallisen harjoittelun vaikuttavuutta kotona asuvien, Alzheimerin tautia sairastavien toimintakyvyn eri ulottuvuuksiin, heidän omaishoitajiensa elämänlaatuun sekä molempien palveluiden käyttöön ja niiden kustannuksiin vuosina 2008–2011. Tutkimukseen osallistui 210 pariskuntaa, joista toinen puoliso oli muistisairaan omaishoitaja. Pariskunnat randomoitiin kolmeen yhtä suureen ryhmään: 1) ryhmäkuntoutusryhmään (liikuntaharjoittelua neljä tuntia kaksi kertaa viikossa päiväkeskuksessa vuoden ajan), 2) kotikuntoutusryhmään (tunti kaksi kertaa viikossa kotona vuoden ajan fysioterapeutin ohjauksessa) ja 3) vertailuryhmään (tavallinen kunnallinen hoito). Tutkimushoitajan haastattelut tehtiin lähtötilanteessa sekä 3:n, 6:n, 12:n ja 24 kuukauden kohdalla. Päätulosmuuttujat olivat muistisairaan ihmisen toimintakyky (mitattiin FIM-toimintakykymittarilla) sekä liikuntakyky (mitattiin Guralnikin liikuntakyky- ja tasapainotesteillä = SPPB). Kotona annetulla räätälöidyllä kuntoutuksella voidaan hidastaa muistisairaiden fyysisen toimintakyvyn (mitattu FIM-mittarilla) heikkenemistä merkitsevästi. Liikuntatesteissä (SPPB) ei ollut eroja ryhmien välillä. Myös kognitiossa näkyi myönteinen muutos toiminnanohjauksen osalta kellotestillä mitattuna kotikuntoutusryhmässä. Ryhmäkuntoutuksessa palveluiden kokonaiskustannusten säästöt olivat merkittävät, joskaan muutokset toimintakyvyssä eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä. Omaisten elämänlaadussa tai muissa mittareissa ei ollut merkitseviä eroja interventioryhmien ja vertailuryhmien välillä. Kaatumiset vähenivät molemmissa interventioryhmissä. Kuolemanvaara näytti pienentyneen kotikuntoutusryhmässä. Tutkimuksessa luotiin kuntoutusmalli, joka parantaa Alzheimerin tautia sairastavien toimintakykyä lisäämättä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksia.
Beskrivning: 170 s. + 23 s. liitteitä
Subject: muistisairaudet
Alzheimerin tauti
kuntoutus
ryhmäkuntoutus
vaikuttavuus
liikunta
liikuntakyky
toimintakyky
kognitio
omaishoitajat
elämänlaatu
terveyspalvelut
kustannukset
Beställningens pris: 15,00 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Tutkimuksia125.pdf 1.143Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post