”Bra att det är möjligt att komma framåt i livet då man ska ta ansvar för en annan” : Substitutionsvård som en inkörsport till ett drogfritt moderskap?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272426
Title: ”Bra att det är möjligt att komma framåt i livet då man ska ta ansvar för en annan” : Substitutionsvård som en inkörsport till ett drogfritt moderskap?
Author: Nojonen, Kati
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272426
http://hdl.handle.net/10138/39618
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Denna avhandling behandlar frivilliga substitutionsvårsklienters upplevelser på HAL-(Huume Alkoholi Lääkkeet) polikliniken, som är en enhet vid HNS/ HUCS Kvinnoklinik där vård finns tillgänglig för gravida som har missbruksproblem. Kvinnokliniken är främst ett förlossningssjukhus. HAL-polikliniken erbjuder stöd för de gravida som har missbruksproblem. Läkare, sjuksköterskor/barnmorskor samt socialarbetare jobbar på HAL-polikliniken. Klienterna kan söka sig till HAL-polikliniken antingen själva eller komma med remiss från mödrarådgivningen eller en missbrukarvårdsanstalt. På HAL-polikliniken vårdar man de som har drog, alkohol, medicin – eller blandmissbruk och är gravida. Denna undersökning koncentrerade sig på de kvinnor som är i substitutionsvård, det vill säga de kvinnor, som har haft ett opioidberoende och behandlas med buprenorfin. Genom ett livsloppsperspektiv beskriver avhandlingen informanternas upplevelser om livet före graviditeten, under graviditeten, och vad de gravida kvinnorna önskar och vill i framtiden. I denna pro-gradu intervjuas gravida kvinnor (n=7) i substitutionsvård. Avhandlingen har ett fenomenologiskt forskningsangrepp och syftet med avhandlingen är att lyfta fram kvinnornas upplevelser. Ett annat syfte med avhandlingen är att berättelserna ska vara till hjälp för andra i liknande situation och även i utvecklandet av missbrukarvården. Det transkriberade materialet har jag analyserat med innehållsanalys då olika teman lyfts fram. De centrala slutsatserna var att kvinnorna är nöjda med vården de får på HAL-polikliniken och även övrigt samhälleligt stöd. Kvinnorna upplever att det varit deras egna val att söka vård, vilket de ser som det viktigaste stödet för ett drogfritt liv i fortsättningen. Kvinnorna har även upplevt mycket fördomar vilket leder till att de ser substitutionsvården som sin egna hemlighet som de ogärna talar om. Informanterna i avhandlingen påvisade en rädsla för barnets hälsa och attityden till buprenorfinet var paradoxalt. En upplevelse var att substitutionsvården gav stöd till kvinnorna i ett drogfritt liv men samtidigt upplevde de blivande mödrarna en rädsla för barnets eventuella kommande abstinensbesvär. Det som informanterna i avhandlingen upplevde som bristfälligt var stödet till den blivande fadern i familjen. Mödrarna upplevde att enbart mödrarna togs i beaktande, trots att fädrarna också skulle behövt stöd med att få missbrukarvård innan barnet föds. Avhandlingen påvisar att de kvinnor som deltagit i studien varit nöjda med den vård de fått på HAL-polikliniken men att de känner ett personligt ansvar för det, att de börjat ta droger och även att de slutar ta droger. Det går inte att göra större slutsatser utifrån dessa resultat då det grundar sig på sju informanter men det ger en inblick i hur det kan upplevas att vara gravid i substitutionsvård.
Subject: gradivitet
substitutionsterapi
raskaus
korvaushoito


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record