Attitudes towards immigrants among Finnish police officers : testing four mediators between quality of intergroup contact at work and during spare time and bias

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272438
Julkaisun nimi: Attitudes towards immigrants among Finnish police officers : testing four mediators between quality of intergroup contact at work and during spare time and bias
Tekijä: Pentti, Kristina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272438
http://hdl.handle.net/10138/39619
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Tiivistelmä: This thesis has examined the effects of quality of direct contact with immigrants at work and during spare time on attitudes towards immigrants, focusing on why quality of contact at work and during spare time might explain ethnic bias. Four potential mediators between both contexts of quality of contact and attitudes were studied: outgroup empathy, intergroup anxiety and realistic (political, economic or physical) and symbolic (value- and belief-based) threat. A mediator is a variable that fully or partially, on its own (simple mediation) or together with others (multiple mediation), explains how or by what means a predictor variable X affects a criterion variable Y (via the mediator or mediators M). This study has drawn on Allports (1954) contact hypothesis and later research on the positive relationship between contact and attitudes, the specifics of quality of contact and the social contexts (work versus spare time) under which it can explain bias, as well as research on mediators between intergroup contact and bias. The data in this study was collected by web survey from the total population of the 2009 and 2010 Finnish police force, yielding 1119 respondents aged 22-62, of which 15 % were female. For analysis, a variety of regression analyses were used to determine simple and multiple mediation. In general, the respondents in the study reported positive contact with immigrants both at work and during spare time, and held positive attitudes towards immigrants. Contact during spare time was more positive than contact at work. Improved quality of contact at work and during spare time both predicted more positive intergroup attitudes. Contact at work had a stronger impact on attitudes than contact during spare time had. In simple mediation, the positive relationships between both contexts of contact and attitudes were partially mediated by increased empathy and decreased intergroup anxiety, realistic threat and symbolic threat. In multiple mediation, increased empathy and decreased intergroup anxiety, realistic threat and symbolic threat continued to partially mediate the positive relationship between contact at work and attitudes, while increased empathy and decreased intergroup anxiety and symbolic threat continued to partially mediate the positive relationship between contact during spare time and attitudes. Conclusively, in this study 1) the social context, i.e. the setting where contact takes place, played a distinct role in determining the effect quality of contact has on intergroup attitudes, and 2) while empathy, intergroup anxiety and realistic and symbolic threat partially mediated the effects of quality of contact at work and during spare time on intergroup attitudes, quality of contact itself (in both contexts) remained the most important predictor of bias. The central sources used in this thesis were Allport (1954), Brown (2003; 2004; 2010), Pettigrew (1998; 2008), Pettigrew and Tropp (2006; 2008; 2011) (intergroup contact theory) and Baron & Kenny (1986) and Kenny (2013) (mediation).Denna avhandling har granskat sambandet mellan kontakt med invandrare på arbete och fritid och attityder till invandrare, med fokus på varför kontaktkvalitet på arbete och fritid kan förklara etniska fördomar. Fyra möjliga mediatorer mellan båda kontaktkontext och attityder har undersökts: empati för utgruppen, upplevd oro mellan grupper, realistiskt (politiskt, ekonomiskt eller fysiskt) och symboliskt (värde- och trosbaserat) hot. En mediator är en variabel som fullständigt eller delvis, ensam (enkel mediering) eller tillsammans med andra mediatorer (samtidig mediering) förklarar hur eller med vilka medel en oberoende variabel X påverkar en beroende variabel Y (via en eller flera mediatorer M). Denna undersökning har utgått från Allports (1954) kontakthypotes och senare forskning om sambandet mellan kontakt och attityder, speciellt kontaktkvalitet och de sociala kontext (arbete vs. fritid) i vilka kontaktkvalitet kan förklara fördomar, samt forskning om mediatorer mellan kontakt mellan grupper och fördomar. Data för denna studie samlades via internetenkät in från den totala finska polispopulationen 2009 och 2010, med 1119 respondenter i åldrarna 22 – 62. 15 % var kvinnor. En rad regressionsanalyser användes för att fastställa enkel och samtidig mediering. I allmänhet hade respondenterna upplevt positiv kontakt med invandrare både på arbete och fritid och hade positiva attityder till invandrare. Fritidskontakten var mer positiv än kontakten på arbetet. Positiv kontaktkvalitet på jobb och fritid förutspådde positiva attityder. Kontakt på arbetet hade en större inverkan på attityder än kontakt på fritiden. I enkel mediering medierades det positiva sambandet mellan kontakt på arbete och fritid och attityder delvis av en högre grad av empati, minskad oro och minskat realistiskt och symboliskt hot. I samtidig mediering medierades fortsättningsvis det positiva sambandet mellan kontakt på arbete och attityder delvis av högre grad av empati, minskad oro och minskat realistiskt och symboliskt hot, medan det positiva sambandet mellan kontakt på fritid och attityder delvis medierades av högre grad av empati, minskad oro och minskat symboliskt hot. Sammanfattningsvis tyder denna studie på att 1) den social kontexten för kontakt, dvs. var kontakten äger rum, spelar en specifik roll i att avgöra effekten av kontakt på attityder mellan grupper, och på att 2) medan empati, oro och bägge typer av hot delvis medierar effekten av de två kontaktkontexterna på attityder, är kontaktkvaliteten (i bägge kontext) i sig själv den variabel som bäst förklarar fördomar. De viktigaste källorna i denna avhandling var Allport (1954), Brown (2003; 2004; 2010), Pettigrew (1998; 2008), Pettigrew och Tropp (2006; 2008; 2011) (kontakt mellan grupper) och Baron och Kenny (1986) och Kenny (2013) (mediering).


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot