Verkostotapaaminen ja sen ohjaus : Työtavan kehittäminen yhteistoiminnallisena järjestelmänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272391
Title: Verkostotapaaminen ja sen ohjaus : Työtavan kehittäminen yhteistoiminnallisena järjestelmänä
Author: Lindqvist, Minna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272391
http://hdl.handle.net/10138/39632
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella uuden verkostotyötavan käyttöönottoa ja kehittämisen prosessia, joka tapahtui eräässä päihdehuollon laitosyksikössä. Verkostotapaamisia järjestettiin yksikössä usein asiakkaiden hoitojaksojen loppupuolella, ja niissä suunniteltiin tavallisesti asiakkaan jatkohoitoa. Työtavat olivat vakiintumattomia ja työskentelyn tavoite, kohde sekä asiakkaan rooli olivat olleet epäselviä. Tarve verkostotyötavan kehittämiselle nousi päihdehuollon laitosyksikön käytännön työntekijöiltä sekä asiakkailta. Kehittämistarpeen taustalla vaikuttivat työntekijöiden ja asiakkaiden kokemukset verkostotapaamisista, jotka olivat tuntuneet hankalilta ja tuloksettomilta. Myös asiakkaiden läheisten näkyvyyttä verkostotyöskentelyssä haluttiin lisätä. Päihdehuollon laitosyksikön työntekijöille järjestettiin aiemmin verkostotyön koulutus ja toimintatutkimuksen avustuksella siirrettiin koulutuksen antia käytäntöön. Laadullisen tutkielman lähestymistapa sekä tutkimusmetodologia on toimintatutkimuksellinen ja toimintatutkimus on toiminut myös työn teoreettisena viitekehyksenä, verkostotyöhönkin kuuluvan systeeminäkökulman lisäksi. Tutkimusasetelmassa kietoutuivat toisiinsa käytännön työtavan asteittaisen kehittämisen analyysi sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntymisen tavoittelu verkostotyötavasta. Tutkimustehtävänä on ollut toimintatutkimuksellisin keinoin edistää verkostotyötavan käyttöön ottamisen ja kehittämisen prosessia, sekä analysoida verkostotyötavan kehittämisprosessia ja kehitettyä verkostotyötapaa prosessin aikana kertyneen aineiston avulla. Aineisto koostuu pääosin neljän asiakkaan verkostotyöskentelyprosesseista syntyneestä materiaalista. Aineiston sisällönanalyysin analyysirunkona käytettiin aineistosta jäsenneltyä tutkimuksen, kehittämisen ja verkostotyötavan käytännön etenemisen prosessia. Prosessissa eri toiminnan muodot, tutkimus- ja kehittämistoiminta eli tiedonmuodostuskäytäntö sekä verkostotyön käytännön toiminta kietoutuivat spiraalina toisiinsa. Analyysin apuna käytettiin lisäksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Verkostotyötavan kehittämisen ja työtavan käyttöönoton prosessi kohdistui asiakasnäkökulman vahvistamiseen työtavassa. Keskeiset osa-alueet verkostotyötavan kehittämisessä ovat läheisnäkökulma, käytännön toiminta aidoissa asiakastilanteissa, oppimisnäkökulma ja rakenteet työssä oppimiselle sekä alueellisen yhteistyön edellytykset ja rakenteet. Toimintatutkimuksen aikana, kehittämisen ja yhteisen tiedonrakentamisen tuloksena syntyi uutta osaamista sekä verkostotyötavan mallinnus. Työtapojen toteuttamiseen, kehittämiseen ja siirtämiseen vaikuttavat monet eri tekijät ja prosessit ja käytäntöjen joustava soveltaminen sekä muokkaaminen eri ympäristöihin on tärkeää. Ajatus työtapojen levittämisestä uuteen toimintaympäristöön sellaisenaan, täysin samanlaisena onkin vähintään haasteellinen, toimintaympäristöjen sekä käytäntöjen monimuotoisuuden ja suhteellisuuden vuoksi, sillä monet vaikeasti hallittavissa olevat tekijät ovat vaikuttamassa uusissa toimintaympäristöissä työtapojen käyttöönottoon sekä toimivuuteen. Verkostotyötavan kokonaisuus ja sen käytännön toteuttaminen on sidoksissa yhteiskunnallisiin, alueellisiin sekä yksilökohtaisiin tekijöihin, joiden vaikutusta työtapaan on vaikea ennakoida ja hallita.
Subject: verkostotyö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record