Hur ska jag veta... : Socialarbetares reflektioner över våndan av att handla enligt barnets bästa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272297
Title: Hur ska jag veta... : Socialarbetares reflektioner över våndan av att handla enligt barnets bästa
Author: Balk, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272297
http://hdl.handle.net/10138/39869
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Ett reflektivt arbetsgrepp har i socialt arbete blivit allt viktigare i takt med utvecklingen mot en mera fragmentarisk samhällsstruktur som kännetecknas av osäkerhet, föränderliga krav och individuellt ansvar. Kritisk reflektion innebär att socialarbetare kritiskt granskar de perspektiv, antaganden och emotioner som styr deras arbete samt prövar om de ramar de handlar inom är diskriminerande, förtryckande eller orättfärdiga. Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka den kritiska reflektionens roll bland socialarbetare i barnskyddet. Den centrala utgångspunkten är att socialarbetarens reflektion påverkas av både individuella faktorer och socialt samspel i en historisk och kulturell kontext. Utifrån bl.a. Jan Fooks och Fiona Gardners (2007) definition av kritisk reflektion och Patricia King och Karen Kitcheners (1994) modell om reflektivt omdöme granskas hur socialarbetare reflekterar kring sitt arbete och sina bedömningar i komplexa situationer. Särskild vikt läggs vid hur kritisk reflektion och eventuella reflektionsskillnader förekommer i socialarbetarnas reflektioner. Av intresse är också när och i vilka sammanhang socialarbetare har möjlighet att reflektera. Det empiriska materialet består av individuella semistrukturerade intervjuer med elva socialarbetare i barnskyddet. Intervjun var designad som en reflektionsprocess, vari ingick en kritisk händelse och två vinjetter. Analysen av det empiriska materialet utfördes i två skeden. En materialbaserad innehållsanalys gjordes för att utreda kring vad socialarbetarna reflekterar och en abduktiv analys, som influerats av forskning i reflektivt omdöme, gjordes för att utreda på vilket sätt de reflekterar. Studiens resultat tyder på att socialarbetares bedömningar påverkas av såväl yttre faktorer, t.ex. tidbrist, arbetsmängd och klienters reaktioner, som olika underliggande känslor; otillräcklighet, ensamhet, rädsla och osäkerhet. Utifrån sättet att reflektera kring osäkra och komplexa situationer kan socialarbetarna kategoriseras i fyra olika reflektionstyper; defensiv, principfast, reflektivt osäker och säkert osäker. Kritisk reflektion, så som den har beskrivits i litteraturen, förekommer i liten skala. Socialarbetarna framhåller betydelsen av en trygg, accepterande och stödjande omgivning för att reflektionen skall fungera i arbetet.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hur ska jag vet ... reflektioner ver vndan.pdf 684.5Kb PDF View/Open
hur_ska_jag_veta.pdf 684.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record