Etnografinen tutkimusmatka ryhmän muutokseen : Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272249
Title: Etnografinen tutkimusmatka ryhmän muutokseen : Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä
Author: Rinkinen, Katriina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272249
http://hdl.handle.net/10138/39896
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Psychology
Sosiaalipsykologia
Socialpsykologi
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisella tutkimusotteella väkivaltaa käyttävien naisten ammatillisesti ohjatun vertaisryhmän muutosta. Tutkimuksen lähtökohtana on naisten käyttämän väkivallan tabuluonne. Naisten omalle väkivallalle ei ole yhteiskunnassa yhteisesti jaettuja käsitteitä tai puhetapoja, joiden kautta ilmiö olisi mahdollista tunnistaa esimerkiksi palvelujärjestelmissä tai subjektiivisesti. Aggressiolla ei ole sijaa myyttisessä nais- ja äitikuvassa. Vertaisryhmän muutosta rajaudutaan tarkastelemaan kasvun näkökulmasta ryhmätasolla, kertomuksellisuuden kautta. Ryhmän kertomukset lävistävät ryhmän jäsenien mielen sisäisiä rakenteita, auttamisorganisaation (Maria Akatemia ry) viitekehystä, sekä laajempia kulttuurisia käsityksiä naisten väkivallan toimiessa kerronnan kontekstina. Ohjattu vertaisryhmä, Demeter-ryhmä, on yksi naisten tekemän väkivallan erityiskysymyksiin syventyneen Maria Akatemia -yhdistyksen Demeter-työn auttamismuodoista. (Demeter-työ tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä henkistä tai fyysistä väkivaltaa.) Aineisto on kerätty etnografisella havainnoinnilla osallistumalla yhden ammatillisesti ohjatun vertaisryhmän kaikkiin 15 tapaamiseen. Aineisto analysoitiin narratiivisella analyysilla painottaen etnografisen lähestymistavan mukaisesti kertomuksien kontekstisidonnaisuutta. Tarkastelun tasona on ryhmä. Aineistona käytettiin havainnointimuistiinpanoja sekä tutkijan päiväkirjaa. Tutkimuksen viisi kertomusta ovat tutkijan tekemien havaintojen pohjalta rakentuneita konstruktioita. Viiden kertomuksen alkukohdan ja kasvukäänteen kautta hahmottuu ohjatun vertaisryhmän muutos. Kertomuksien kautta tarkastellaan naisten oman väkivallan ja vertaisryhmän muutoksen dynamiikkaa käyttäen viitekehyksinä narratiivista lähestymistapaa ja voimaantumisen teoriaa. Lisäksi Maria Akatemian Demeter-teoria toimi ryhmän viitekehyksenä. Viisi kertomusta on yhteen kietoutuneita taustaorganisaation psykodynaamisen näkemyksen kanssa, jonka pohjalta ryhmän ohjaaja aktiivisesti suuntasi ja sanoitti ryhmässä esiin nousevia teemoja ja dynamiikkaa. Tutkimuksessa painottuu kerronnan kontekstuaalisuus, tarve rikkoa naisen väkivallan tabua, tarkastella ammatillisesti ohjattua vertaisryhmää auttamismuotona sekä luoda käsitteitä tieteellisesti vielä varsin tutkimattomalle ilmiölle. Naisten väkivaltaisuuden ymmärtäminen vaati kokonaisvaltaista näkemystä yksilön mielen sisäisistä rakenteista globaaleihin tekijöihin. Kertomuksien pohjalta voi todeta ensinnäkin väkivallan olevan ylisukupolvinen ilmiö, toiseksi painottaa niin sanotun näkymättömän ja arkisen väkivallan tunnistamisen merkitystä, kolmanneksi puhua kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen puolesta ja neljänneksi osoittaa ammattiauttajien itsetietoisuustyöskentelyn ja koulutuksen merkitys, jotta naisten tekemää väkivaltaa osattaisiin kohdata ja ehkäistä.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
KatriinanGraduSisllys.pdf 6.855Kb PDF View/Open
KatriinanGradu.pdf 382.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record