Correlated Technology Shocks and their Contribution to Output Cycle Co-movements in a Two-Country DSGE Model

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272441
Title: Correlated Technology Shocks and their Contribution to Output Cycle Co-movements in a Two-Country DSGE Model
Author: Koponen, Kristine
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272441
http://hdl.handle.net/10138/39913
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Kansantaloustiede
Nationalekonomi
Abstract: The cross-country co-movements of economic variables have been documented in the macroeconomic research. This phenomenon has puzzled researchers in the field of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models because the early DSGE models have had challenges in replicating the co-movements of outputs. The thesis approaches the cross-country co-movements of output cycles in DSGE models by introducing correlation to technology shocks. The objective is to study if the correlation in the technology shocks enhances the model's ability to capture the cross-country correlations of empirical data. The thesis presents a two-country DSGE model that is constructed using the results of Galí and Monacelli (2005). The original model of Galí and Monacelli is a small-country model, and in the thesis it is demonstrated how the model is re-constructed as consisting of two large economic regions. Another important modification to the original model is that the thesis presents a distinctive shock process that allows the technology shocks to correlate. This is done by adding a foreign technology shock variable to the domestic technology shock process. The final model is presented as a system of thirteen equations and, as a solution to the system, the dynamics of the model are observed. The results from the model show that the two-country model with correlated shock processes is able to replicate the cross-country correlations of empirical data well. This result is compared to the benchmark model with no shock correlations and the comparison reveals that although the benchmark model succeeds in replicating the cross-country correlations between inflations and nominal interest rates, it does not produce as high output gap correlation as the model with correlated shock processes. The difference between these models is caused by the distinctive shock processes. The technology shocks affect directly the potential output and the real output adjusts slowly as a response to the changes in the expectations. This causes the dynamics in the output cycle. The results of the thesis show evidence that introducing correlation between country-specific technology shocks can enhance the models ability to produce realistic cross-country output co-movements. This result should apply to other models that follow the framework of Galí and Monacelli. The generalization of the results could still be studied further. In addition, including new features to the model would allow for examination of wider variety of shocks.Talouden tunnuslukujen yhteisliikkeet maiden välillä on voitu todistaa makrotalouden tutkimuksessa. Näiden yhteisliikkeiden kuvantaminen dynaamisten ja stokastisten keskeisen tasapainon (DSGE) malleissa on kuitenkin ollut haastavaa ensimmäisissä DSGE-malleissa, erityisesti tuotannon kohdalla. Tämä pro gradu -tutkielma lähestyy tuotannon syklien yhteisliikkeen kuvaamista DSGE-malleissa korreloituneiden shokkiprosessien kautta. Tavoitteena on tutkia, parantaako korrelaation tuottaminen teknologiashokkeihin mallin kykyä tuottaa empiirisesti havaittua korrelaatiota tuotantokuilujen välille. Pro gradu -tutkielma esittelee kahden maan DSGE-mallin, joka on rakennettu seuraten Galín ja Monacellin (2005) esimerkkiä. Galín ja Monacellin alkuperäinen malli on pienen avotalouden malli, joten tutkielmassa johdetaan alkuperäisestä mallista kahden maan malli, jossa talousalueet ovat kooltaan suuret. Toinen tärkeä muutos, joka malliin on tehty, on shokkiprosessien muokkaaminen siten että teknologiashokit ovat korreloituneita keskenään. Tämä saavutetaan lisäämällä ulkomainen teknologiashokkimuuttuja kotimaan teknologiashokkiprosessiin. Malli koostuu kolmestatoista yhtälöstä, joiden ratkaisusta voidaan havainnoida mallin dynamiikkaa. Tulosten perusteella nähdään, että kahden maan malli, jonka teknologiashokit korreloivat, pystyy tuottamaan talouden tunnuslukujen välille yhtä voimakkaan korrelaation, kuin empiirisen aineiston perusteella näiden aikasarjojen välillä on todettu olevan. Tätä tulosta verrataan malliin, jossa ei ole korrelaatioita shokkien välillä ja vertailu paljastaa, että vaikka tämä malli saa aikaan melko realistisen korrelaation maakohtaisten inflaatioiden ja nimellisten korkojen välille, se ei pysty tuottamaan yhtä voimakasta korrelaatiota tuotantokuilujen välille kuin malli, jonka teknologiashokit korreloivat. Tämän eron näiden mallien välille aiheuttaa erot shokkiprosesseissa. Teknologiashokit vaikuttavat suoraan potentiaaliseen tuotantoon, kun taas reaaliseen tuotantoon teknologiashokit vaikuttavat muuttuvien odotusten kautta. Tämä saa aikaan havaitun dynamiikan tuotantokuiluissa. Pro gradu -tutkielma todistaa, että korrelaation tuottaminen maakohtaisten teknologiashokkiprosessien välille voi parantaa mallin kykyä synnyttää realistisen maiden välisen korrelaation tuotantokuilujen välille. Tämän tuloksen pitäisi yleistyä muihin Galín ja Monacellin mallikehikon mukaan rakennettuihin malleihin. Tulosten yleistettävyyden parantamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta. Lisäksi mallin laajentaminen mahdollistaisi muidenkin shokkien tarkastelun tämän tutkielman tutkimustehtävään liittyen.
Subject: DSGE
cross-country correlation
international macroeconomics
open economy
two-country model


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record