Entrepreneurial Innovation and Commercialization : The Role of Venture Capitalists

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272463
Title: Entrepreneurial Innovation and Commercialization : The Role of Venture Capitalists
Author: Mollgren, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272463
http://hdl.handle.net/10138/39920
Thesis level: master's thesis
Discipline: Economics
Taloustiede
Ekonomi
Abstract: Innovations are seen as the main contributor to economic growth. Despite the fact that innovation is central to the modern theories of growth and development, the knowledge of innovation and the microprocesses affecting macroeconomic growth is still lacking. This thesis examines the entrepreneurial innovation process and innovation commercialization. The literature review of this thesis indicates that without a successful development and commercialization process, the innovations would never access the product market or at least they would only stay there for a short period of time failing to give a positive return on invest for the innovative firms. The commercialization process adds value to the firms, end-users and economics as a whole. The purpose of this thesis is to open the role of venture capitalists in the innovation process. In addition to financing, the role of the venture capitalists is to support the commercialization process of the venture-backed companies. The role of the venture capitalist in the innovation process is explained with the help of a model shown by Norbäck and Persson in their paper The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists and Oligopolists (2009). In this entrepreneurial innovation process, the basic innovation is acquired by an incumbent firm or a venture-backed company is formed. The commercialization is performed after the investment. According to the model, venture capital industry increases the amount of innovation in the economy. Venture capitalists enhance the incentives to innovate by raising the price paid for an invention. The venture-backed company also has interests to develop the products further than incumbent firms if the developed innovation is sold to an incumbent company in an auction. This is because the incumbent firm wants to prevent the rivals from getting the developed innovation and the auction setting increases the price paid for the innovation. In conclusion, spillovers generate economic growth. As innovation and innovation development produce spillovers, the venture capitalists have a positive impact on economic growth through these factors.Innovaatioita pidetään talouskasvun päätekijöinä. Vaikka innovaatiot ovat keskeisiä modernissa kasvuteoriassa, innovaatioista ja kasvuun vaikuttavista mikroprosesseista tiedetään suhteellisen vähän. Tämä tutkielma tarkastelee pienyritysten innovaatioprosessia ja innovaatioiden kaupallistamista. Tutkielman kirjallisuuskatsaus osoittaa, että ilman onnistunutta tuotekehitystä ja kaupallistamista, innovaatiot eivät pääse tuotemarkkinoille tai ne ovat siellä vain vähän aikaa, tuottaen tappiota innovoivalle yritykselle. Kaupallistamisprosessi tuo lisäarvoa yrityksille, käyttäjille ja kansantaloudelle. Tutkielman tarkoituksena on selvittää pääomasijoittajan (venture capitalist) roolia innovaatioprosessissa. Rahoituksen tarjoamisen lisäksi pääomasijoittajan rooli on tukea kaupallistamisprosessia pääomalainoitetussa yhtiössä. Pääomasijoittajan rooli innovaatioprosessissa selitetään Norbäckin ja Perssonin mallilla, jonka he esittävät tutkielmassaan The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists and Oligopolists (2009). Tässä yrittäjän innovaatioprosessissa perusinnovaation joko ostaa iso yritys tai pääomasijoittaja ja yrittäjä muodostavat yhteisyrityksen. Innovaation kaupallistaminen tapahtuu investoinnin jälkeen. Mallin mukaan, pääomasijoittajien olemassaolo kasvattaa innovaatioiden määrää taloudessa. Pääomasijoittajat lisäävät kannusteita innovoida nostamalla keksinnöistä saatua hintaa. Pääomalainoitettu yhtiö myös kehittää tuotteita pidemmälle kuin suuret yritykset jos tuotteistettu innovaatio myydään suurelle yritykselle huutokaupassa. Tämä johtuu siitä, että suuri yritys haluaa estää kilpailijoita saamasta kehitettyä innovaatioita ja huutokauppa nostaa innovaatiosta maksettua hintaa. Yhteenvetona, ulkoisvaikutukset aiheuttavat talouskasvua. Koska innovaatiot ja innovaatioiden kaupallistaminen aiheuttaa positiivisia ulkoisvaikutuksia, pääomasijoittajilla on näiden tekijöiden kautta myönteinen vaikutus talouskasvuun.
Subject: innovaatiot
kaupallistaminen
yrittäjyys
pääomasijoittaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record