”Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n tapaa toimia.” : Yhteiskuntavastuudiskurssi UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportoinnissa laclaulaisen ideologia- ja diskursianalyysin kautta tarkasteltuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272399
Title: ”Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n tapaa toimia.” : Yhteiskuntavastuudiskurssi UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportoinnissa laclaulaisen ideologia- ja diskursianalyysin kautta tarkasteltuna
Author: Loikkanen, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272399
http://hdl.handle.net/10138/39923
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten yhteiskuntavastuudiskurssi artikuloidaan UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportoinnissa. Tarkoituksena on ymmärtää, mitä asioita yhteiskuntavastuudiskurssiin liitetään ja mitä asioita rajataan sen ulkopuolelle. Yhteiskuntavastuudiskurssi ei ole koskaan valmis, vaan kyse on jatkuvasta merkityksenannosta ja diskursiivisesta liikkeestä. Yhteiskuntavastuuraportointiin ja diskurssin rakentumiseen liittyy vallankäyttöä: päätös siitä, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta on politiikkaa. Tutkimuksen aineistona käytetään suomalaisen metsäyhtiön UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportteja vuosilta 2002 ja 2011. Tutkimuskohteeksi valittiin suuri suomalainen metsäyhtiö, koska yrityksen toiminnalla on erityisen laajat ja kansainväliset vaikutukset. Toisaalta valintaan vaikutti myös se, että suomalaisilla metsäyhtiöillä on pitkä traditio yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. Tutkimuksen metodina käytetään laclaulaista ideologia- ja diskurssianalyysiä ja tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Archie B. Carrollin moraalisen kypsyyden yhteiskuntavastuuluokittelu, Liisa Rohwederin teoria yhteiskuntavastuun kannustimista sekä Paul J. DiMaggion ja Walter W. Powellin institutionalisoitumisteoria. Tutkimuksen mukaan UPM-Kymmene määrittelee yhteiskuntavastuun ennen kaikkea taloudellisena hyödyn näkökulmasta käsin. Yhteiskuntavastuun toteuttamisen nähdään tuovan muun muassa kilpailuetua, konkreettista taloudellisten resurssien säästöä sekä henkilöstön hyvinvointia. UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportoinnissa ajatus yhteiskuntavastuun positiivisuudesta ja hyödyllisyydestä toimii yhdistävänä tekijänä muuten hajanaisessa merkityksenannon kentässä. Yhteiskuntavastuullinen toiminta legitimoidaan taloudellisen vastuun näkökulmasta. Tarkasteltaessa UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportointia vuosilta 2002 ja 2011, nousee metsäyhtiöiden yhteiskuntavastuun traditio esille toistuvasti ja se muodostaakin yhteiskuntavastuudiskurssissa myytin aseman. UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraporteissa yhteiskuntavastuudiskurssille annetaan eri merkityksiä luomalla diskurssille sisältöä. Toisaalta yhteiskuntavastuudiskurssista rajataan ulos tiettyjä merkityksiä. Ulos rajaus voidaan tehdä artikuloinnin kautta ilmaisemalla selkeästi, mitä yhteiskuntavastuudiskurssi ei pidä sisällään. Usein kyseessä on kuitenkin ulos rajaaminen vaikenemisen kautta: yhteiskuntavastuudiskurssissa vaietaan asioista, jotka kuuluvat yhteiskuntavastuun ulkopuolelle. Laclaulaisen ideologia- ja diskurssianalyysin mukaan diskurssi on hajautunut merkitysjärjestelmä, jossa merkityksistä käydään jatkuvasti kamppailua. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna UPM-Kymmenen yhteiskuntavastuuraportointi tuottaa yhteiskuntavastuuta erilaisten prosessien kautta, joissa sisään- ja ulosrajataan erilaisia merkityksiä.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record