Toisen polven vietnamilaisten peruskoulun jälkeiset koulutus- ja urapolut

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272482
Title: Toisen polven vietnamilaisten peruskoulun jälkeiset koulutus- ja urapolut
Author: Ajaste, Tanja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272482
http://hdl.handle.net/10138/39946
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Suomessa maahanmuuttajien jälkeläiset eli niin kutsuttu toinen polvi on 2000-luvulla noussut osaksi tutkimusta ja julkista keskustelua. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toisen polven vietnamilaisten peruskoulun jälkeisiä koulutukseen ja työhön liittyviä valintoja. Tutkimuksessa selvitetään, miten kotitausta vaikuttaa nuorten peruskoulun jälkeisiin koulutusvalintoihin. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitä polkuja pitkin nuoret ovat päätyneet työpaikkoihinsa. Tutkimuksen aineisto koostuu 12 vietnamilaisen nuoren teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat iältään 15–25-vuotiaita. Vietnamilaiset valittiin tutkimuskohteeksi heidän pitkän Suomessa asumisajan ja aiempien tutkimusten perusteella. Aineisto analysoitiin temaattisesti sisällönanalyysin avulla. Teoreettisena työkaluna hyödynnettiin Pierre Bourdieun kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman käsitettä. Tutkimukseen osallistuneista nuorista yhdeksän oli valinnut peruskoulun jälkeen lukion ja kolme ammatillisen koulutuksen. Viisi nuorta oli jatkanut opintojaan lukion jälkeen yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kotitaustan tarkastelu vanhempien ammattiaseman ja koulutuksen mukaan ei näytä selittävän nuorten koulutusvalintoja ja kouluttautumista. Keskeinen tutkimustulos kotitaustan vaikutukseen liittyen on perheen merkitys. Perheen tarjoama sosiaalinen pääoma näyttää osittain selittävän nuorten kouluttautumista ja koulutusvalintoja. Nuoret hyödynsivät erityisesti sisaruksille kertynyttä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa resursseina koulutuksessa. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten koulutus- ja urapolkujen muotoutumiseen vaikutti erityisesti koulutuksen arvostus perheissä. Perheen lisäksi nuorten toimijuus korostui koulutukseen vaikuttavana tekijänä. Haastatteluhetkellä kaikilla nuorilla oli työpaikka. Nuorten työelämään siirtyminen oli tapahtunut vaiheittain. Suurin osa nuorista oli aloittanut työuransa ennen 18-vuoden ikää. Työpaikkoihin päätymisessä korostui nuorten oma aktiivisuus sekä sisarusten, serkkujen ja ystävien antamat työnhakuun liittyvät vihjeet ja apu.
Subject: vietnamilaiset
kulttuurinen pääoma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record