Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272397
Title: Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan
Author: Leso, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272397
http://hdl.handle.net/10138/39947
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tutkielman tavoitteena on tutkia kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutusta Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Tutkimuksessa on kaksi taustateoriaa, joista toinen on Ulrichin neljän roolin malli henkilöstöjohtajien rooleista. Nämä neljä roolia ovat muutoksen edistäjä, hallinnollinen asiantuntija, henkilöstön kehittäjä ja strateginen kumppani. Toinen taustateoria on Bartlettin ja Ghoshalin teoria organisaatiostrategioista, jotka kuvastavat emoyhtiön tapaa ohjata sekä johtaa tytäryrityksiään maailmalla. Näitä organisaatiostrategioita on neljä; kansainvälinen, monikansallinen, globaali sekä poikkikansallinen organisaatiostrategia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan miten organisaatiostrategia vaikuttaa Ulrichin neljän roolin toteutumiseen henkilöstöjohtajan työssä. Tutkimuskysymys onkin seuraava: miten kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategia vaikuttavaa tytäryrityksessä toimivan henkilöstöjohtajan toimenkuvaan? Empiirisen tutkimuksen aineistona käytetään tutkijan keräämää haastattelumateriaalia. Aineisto on kerätty haastattelemalla Suomessa toimivien kansainvälisten tytäryritysten henkilöstöjohtajia heidän toimenkuvistaan. Haastateltavia on yhteensä viisi viideltä eri toimialalta. Yrityksen nimiä ei tutkimuksessa esitellä anonymiteetin takaamiseksi. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa esitellään ja analysoidaan viiden henkilöstöjohtajan haastattelut. Neljä yrityksistä lokeroituu tutkijan mielestä tietyn organisaatiostrategian alle, mutta viides ei lokeroidu automaattisesti mihinkään organisaatiostrategiaan. Tämän viidennen tytäryrityksen lisääminen tutkimukseen osoittaa sen, ettei kyseessä ole täysin mustavalkoinen tutkimus ja – tulokset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kansainvälisen yrityksen noudattama organisaatiostrategia johtamistyylinä vaikuttaa myös tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Ulrichin neljä roolia vaihtelevat eri painotuksin henkilöstöjohtajan työssä riippuen organisaatiostrategiasta. Muutoksen edistäjän, hallinnollisen asiantuntijan ja henkilöstön kehittäjän roolit toteutuvat kaikkien haastateltavien toimenkuvissa, tosin eri tavoilla. Strategisen kumppanin rooli puolestaan jää uupumaan kahden henkilöstöjohtajan toimenkuvista. Kyseisen roolin puuttumiseen vaikuttaa selkeästi tytäryrityksen sekä henkilöstötiimin koko Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kansainvälisen henkilöstöjohtamisen toteutumista jokaisen haastateltavan työssä.
Subject: henkilöstöjohtaminen
kansainväliset yritykset
henkilöstöstrategiat
organisaatiostrategia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record