Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272397
Julkaisun nimi: Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan
Tekijä: Leso, Noora
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2013
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272397
http://hdl.handle.net/10138/39947
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Tiivistelmä: Tutkielman tavoitteena on tutkia kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutusta Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Tutkimuksessa on kaksi taustateoriaa, joista toinen on Ulrichin neljän roolin malli henkilöstöjohtajien rooleista. Nämä neljä roolia ovat muutoksen edistäjä, hallinnollinen asiantuntija, henkilöstön kehittäjä ja strateginen kumppani. Toinen taustateoria on Bartlettin ja Ghoshalin teoria organisaatiostrategioista, jotka kuvastavat emoyhtiön tapaa ohjata sekä johtaa tytäryrityksiään maailmalla. Näitä organisaatiostrategioita on neljä; kansainvälinen, monikansallinen, globaali sekä poikkikansallinen organisaatiostrategia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan miten organisaatiostrategia vaikuttaa Ulrichin neljän roolin toteutumiseen henkilöstöjohtajan työssä. Tutkimuskysymys onkin seuraava: miten kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategia vaikuttavaa tytäryrityksessä toimivan henkilöstöjohtajan toimenkuvaan? Empiirisen tutkimuksen aineistona käytetään tutkijan keräämää haastattelumateriaalia. Aineisto on kerätty haastattelemalla Suomessa toimivien kansainvälisten tytäryritysten henkilöstöjohtajia heidän toimenkuvistaan. Haastateltavia on yhteensä viisi viideltä eri toimialalta. Yrityksen nimiä ei tutkimuksessa esitellä anonymiteetin takaamiseksi. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa esitellään ja analysoidaan viiden henkilöstöjohtajan haastattelut. Neljä yrityksistä lokeroituu tutkijan mielestä tietyn organisaatiostrategian alle, mutta viides ei lokeroidu automaattisesti mihinkään organisaatiostrategiaan. Tämän viidennen tytäryrityksen lisääminen tutkimukseen osoittaa sen, ettei kyseessä ole täysin mustavalkoinen tutkimus ja – tulokset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kansainvälisen yrityksen noudattama organisaatiostrategia johtamistyylinä vaikuttaa myös tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Ulrichin neljä roolia vaihtelevat eri painotuksin henkilöstöjohtajan työssä riippuen organisaatiostrategiasta. Muutoksen edistäjän, hallinnollisen asiantuntijan ja henkilöstön kehittäjän roolit toteutuvat kaikkien haastateltavien toimenkuvissa, tosin eri tavoilla. Strategisen kumppanin rooli puolestaan jää uupumaan kahden henkilöstöjohtajan toimenkuvista. Kyseisen roolin puuttumiseen vaikuttaa selkeästi tytäryrityksen sekä henkilöstötiimin koko Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kansainvälisen henkilöstöjohtamisen toteutumista jokaisen haastateltavan työssä.
Avainsanat: henkilöstöjohtaminen
kansainväliset yritykset
henkilöstöstrategiat
organisaatiostrategia


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot