Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Leso, Noora
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703272397
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39947
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on tutkia kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutusta Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Tutkimuksessa on kaksi taustateoriaa, joista toinen on Ulrichin neljän roolin malli henkilöstöjohtajien rooleista. Nämä neljä roolia ovat muutoksen edistäjä, hallinnollinen asiantuntija, henkilöstön kehittäjä ja strateginen kumppani. Toinen taustateoria on Bartlettin ja Ghoshalin teoria organisaatiostrategioista, jotka kuvastavat emoyhtiön tapaa ohjata sekä johtaa tytäryrityksiään maailmalla. Näitä organisaatiostrategioita on neljä; kansainvälinen, monikansallinen, globaali sekä poikkikansallinen organisaatiostrategia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan miten organisaatiostrategia vaikuttaa Ulrichin neljän roolin toteutumiseen henkilöstöjohtajan työssä. Tutkimuskysymys onkin seuraava: miten kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategia vaikuttavaa tytäryrityksessä toimivan henkilöstöjohtajan toimenkuvaan? Empiirisen tutkimuksen aineistona käytetään tutkijan keräämää haastattelumateriaalia. Aineisto on kerätty haastattelemalla Suomessa toimivien kansainvälisten tytäryritysten henkilöstöjohtajia heidän toimenkuvistaan. Haastateltavia on yhteensä viisi viideltä eri toimialalta. Yrityksen nimiä ei tutkimuksessa esitellä anonymiteetin takaamiseksi. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa esitellään ja analysoidaan viiden henkilöstöjohtajan haastattelut. Neljä yrityksistä lokeroituu tutkijan mielestä tietyn organisaatiostrategian alle, mutta viides ei lokeroidu automaattisesti mihinkään organisaatiostrategiaan. Tämän viidennen tytäryrityksen lisääminen tutkimukseen osoittaa sen, ettei kyseessä ole täysin mustavalkoinen tutkimus ja – tulokset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kansainvälisen yrityksen noudattama organisaatiostrategia johtamistyylinä vaikuttaa myös tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan. Ulrichin neljä roolia vaihtelevat eri painotuksin henkilöstöjohtajan työssä riippuen organisaatiostrategiasta. Muutoksen edistäjän, hallinnollisen asiantuntijan ja henkilöstön kehittäjän roolit toteutuvat kaikkien haastateltavien toimenkuvissa, tosin eri tavoilla. Strategisen kumppanin rooli puolestaan jää uupumaan kahden henkilöstöjohtajan toimenkuvista. Kyseisen roolin puuttumiseen vaikuttaa selkeästi tytäryrityksen sekä henkilöstötiimin koko Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään kansainvälisen henkilöstöjohtamisen toteutumista jokaisen haastateltavan työssä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject henkilöstöjohtaminen fi
dc.subject kansainväliset yritykset fi
dc.subject henkilöstöstrategiat fi
dc.subject organisaatiostrategia fi
dc.title Kansainvälisen yrityksen organisaatiostrategian vaikutus Suomessa toimivan tytäryrityksen henkilöstöjohtajan toimenkuvaan fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Political Science, Administration and Organisations en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703272397

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu, Noora Leso.pdf 649.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record