Piilevien aiheuttamat kalanpyydysten likaantumisongelmat - Pyhäjärven eteläosa, Kulovesi ja Roine

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40014

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_22_2013.pdf 1.822Mb PDF View/Open
Title: Piilevien aiheuttamat kalanpyydysten likaantumisongelmat - Pyhäjärven eteläosa, Kulovesi ja Roine
Author: Vuorio, Kristiina; Järvinen, Marko; Moilanen, Sami; Bilaletdin, Ämer
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-06-18
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22/2013
ISBN: 978-952-11-4181-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/40014
Abstract: Kalanpyydysten likaantuminen on ongelma eräissä säännöstellyissä reittivesistöissä, missä se haittaa kalastusta avovesikauden lisäksi jääpeitteisenä aikana. Myös joillain suuremmilla säännöstelemättömillä järvillä, esimerkiksi Roineella ilmiön on koettu pahentuneen. Pirkanmaalla talvista kalanpyydysten likaantumista on raportoitu enenevässä määrin 1900-luvun lopulta lähtien. Kalastajien havaintojen mukaan pääasiallinen syy säännöstellyissä vesistöissä olisi nk. kevätkuopan tekoon liittyvät juoksutukset, mutta syy-seuraussuhteita ei ole voitu osoittaa aikaisemmissa tutkimuksissa selvästi. Tässä tutkimuksessa kalanpyydysten likaantumista ja sen syitä tarkasteltiin kolmella Pirkanmaan järvellä: Pyhäjärvellä, Kulovedellä ja Roineella. Tutkimus on jatkoa aiemmille Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamille likaantumis-selvityksille, jotka on tehty osana alueen keskeisten järvien säännöstelyn kehittämistä. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa kalanpyydysten likaantumista tarkasteltiin kirjanpito-kalastajien merkintöjen avulla. Toisessa osiossa likaantumista tarkasteltiin havaskokeiden tulosten perusteella. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelujen merkityksestä kalanpyydysten likaantumisessa. Tutkimuksen tulokset tukevat kalastajien havaintoihin pohjautuvaa lähtöoletusta, että havasten likaantuminen voimistuu kevätkuoppajuoksutusten aikaan kasvavien virtaamien ja vedenkorkeuden alenemisen seurauksena. Likaantuminen on selvästi voimakkain Pyhäjärven päävirtausalueella, Kirkkojärvi-Toutosenselän ja Säijänselän-Sorvanselän alueella, kun taas päävirtausalueen ulkopuolella sijaitsevalla Huhtaanselällä piilevien aiheuttamaa talvista likaantumisongelmaa ei havaittu. Syksyinen likaantumishaitta ajoittuu samoihin aikoihin syyskierron kanssa, jolloin alle 10−12 °C lämpötilassa esiintyvä rihmamainen Aulacoseira islandica -piilevä oli selvästi merkittävin kalanpyydyksiä likaava tekijä. Syyskierron aikainen piilevien aiheuttama verkkohavasten likaantuminen oli selvästi havaittavissa paitsi Pyhäjärven päävirtausalueella sijaitsevilla Aniansaaren ja Salonsaaren alueilla myös Roineella molemmilla havaskoealueilla.
Subject (ysa): järvet
vesistöjen säännöstely
kalastus
verkot
kalaverkot
likaantuminen
levät
piilevät
Pyhäjärvi
Kulovesi
Roine


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record