Process-times in the Clean Development Mechanism (CDM) cycle : from validation to registration

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212068
Title: Process-times in the Clean Development Mechanism (CDM) cycle : from validation to registration
Alternative title: Prosessiajat puhtaan kehityksen mekanismissa (Clean Development Mechanism, CDM) : validoinnista rekisteröintiin
Author: Vuorelma, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212068
http://hdl.handle.net/10138/40039
Thesis level: master's thesis
Discipline: Miljöekonomi
Environmental Economics
Ympäristöekonomia
Abstract: The objective of the study is to identify and analyse factors affecting the time from project submission to validation and project registration (lead time) of projects in the Clean Development Mechanism (CDM) pipeline. The hypothesis was that since projects have been implemented in China for the longest time and most projects have been in China, the process times would be shortest there. The first two phases of the CDM cycle, i.e. validation and registration, are considered. These are the most crucial stages for a CDM project, since a project will not start generating Certified Emissions Reductions (CERs) before it has been registered. The data used for the study is based on the CDM database collected by UNEP Risoe, which is gathered from the information found at the UNFCCC website. The cut-off date for projects considered in the thesis is the end of April 2010. Four factors influencing the lead times, that can be separated from the data, are considered in the thesis: 1) the validator of the project, 2) the queue in the pipeline at the time the project is submitted, 3) the type of a project and 4) in which region the project is implemented. Two methods were used in the thesis: an empirical study was conducted to assess the effects of the validator, project types, and regions on the lead times; and the effect of the queues in the process phases where analysed with regression analysis. The results show that the processing times in fact are much longer in general than they should be according to the rules and procedures of the CDM, which assign approximately 30 days for each phase. The study shows that queues have indeed had an effect on the lead times of the CDM. The results confirm the hypothesis: the longer the queue, the longer the lead time. The countries where most CDM projects have been developed, mainly China, India and Brazil, do surprisingly not have the shortest lead times. The lead times in China are the longest of all regions, even if only the projects entering the pipeline after 2007 are considered. It seems that other factors weigh more heavily in China’s favor for project implementation. It might be that since CDM projects have been implemented there for the longest time, the project developers are familiar with the process in China and prefer it for that reason.Syftet med studien är att identifiera och analysera faktorer som påverkar processtiden för projekt inom mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM), från projektstart till validering och registrering. Hypotesen var att eftersom de flesta projekt har genomförts i Kina och mekanismen fungerat där längst, skulle processtiden vara kortast i Kina. De två första faserna av CDM-cykeln, dvs. validering och registrering, analyseras. Dessa är de mest avgörande faserna för ett CDM-projekt eftersom ett projekt inte börjar generera utsläppsenheter (CER) innan det har registrerats. CDM-databasen, som UNEP Risoe samlat ihop från de officiella dokument på UNFCCCs hemsida, används som bas för studien. Projekt från mekanismens början till april 2010 beaktas. Fyra faktorer som påverkar processtiderna analyseras: 1) projektets validator, 2) längden på kön i de olika skeden, 3) typ av projekt och 4) i vilken region projektet genomförs. Två metoder användes för analysen: en empirisk analys genomfördes för att utvärdera effekterna av valideraren, projekttypen och regionen på processtiderna och effekten av köerna på processtiden analyserades med regressionsanalys. Resultaten visar att processtiderna i allmänhet är mycket längre än de borde vara enligt de allmänna reglerna och förfaranden för CDM enligt vilka processtiderna borde vara cirka 30 dagar per fas. Studien visar att köerna haft en effekt på processtiderna. Resultaten bekräftar hypotesen: ju längre kö, desto längre processtid. De länder där de flesta CDM-projekt har utvecklats, främst Kina, Indien och Brasilien, har, överraskande nog, inte haft de kortaste processtiderna. Processtiderna är längst i Kina av alla regioner, även om bara de projekt som startat processen efter 2007 beaktas. Det verkar som om att det finns andra faktorer som påverkar Kinas popularitet mera. Det kan vara att eftersom CDM-projekt har genomförts längst i Kina, är projektutvecklarna vana med Kinas processer och föredrar Kina på grund av det.Tutkimuksen tavoitteena on identifioida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) käsittelyaikoihin prosessin aloittamisesta validoinnin päättymiseen ja rekisteröintiin. Hypoteesi oli, että koska hankkeita on toteutettu Kiinassa pisimpään ja useimmat hankkeet ovat olleet Kiinassa, prosessiaika olisi lyhin siellä. Kaksi ensimmäistä vaihetta CDM-syklissä analysoidaan, eli validointi ja rekisteröinti. Nämä ovat kriittisimmät vaiheet CDM-hankkeelle, sillä ilman rekisteröintiä ei projekti voi tuottaa päästövähennysyksiköitä (Certified Emissions Reductions, CER). Tutkimuksessa käytetty data perustuu UNEP Risoen keräämään CDM-tietokantaan, joka taasen perustuu UNFCCC:n verkkosivuilta löytyviin virallisiin projektidokumentteihin. Tutkimuksessa on otettu huomioon projektit CDM:n alusta huhtikuuhun 2010 asti. Tutkimuksessa tarkastellaan neljää vaikuttavaa tekijää 1) hankkeen validoija, 2) jonon pituus prosessin alkamisajankohtana, 3) projektityyppi ja 4) alue, millä projekti toteutetaan. Kahta eri menetelmää käytettiin analyysissä: empiirisellä tarkastelulla arvioitiin validoijan, projektityypin ja alueen vaikutusta prosessiaikoihin ja jonon vaikutusta prosessiaikoihin arvioitiin regressioanalyysillä. Tulokset osoittavat, että prosessiajat ovat itse asiassa paljon pidempiä kuin mitä niiden pitäisi olla CDM:n yleisten sääntöjen ja menettelytapojen mukaan, jotka määrittelevät kunkin vaiheen kestoksi noin 30 päivää. Tutkimus osoittaa myös, että jonot prosessin eri vaiheissa tosiaankin vaikuttavat prosessiaikoihin. Tulokset vahvistavat hypoteesin: mitä pidempi jono, sitä pidempi läpimenoaika. Maissa, joissa suurin osa CDM-hankkeista on toteutettu, lähinnä Kiina, Intia ja Brasilia, ei yllättäen ole lyhyimmät prosessiajat. Prosessiajat ovat pisimmät Kiinassa kaikista tarkastelluista alueista, myös vaikka tarkasteltaisiin ainoastaan vuoden 2007 jälkeen prosessin aloittaneiden projektien käsittelyaikoja. Vaikuttaa siltä, että muut tekijät vaikuttavat enemmän Kiinan hankkeiden suosioon. Saattaa olla, että koska CDM-hankkeita on toteutettu siellä pisimpään, ovat projektien kehittäjät tottuneita Kiinan hankeprosessiin, ja suosivat sitä tästä syystä.
Subject: utsläppshandel
mekanismen för ren utveckling
emission trading
Clean Development Mechanism
CDM
päästökauppa
puhtaan kehityksen mekanismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vuorelma.pdf 3.368Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record