Näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja Lääkepolitiikka 2020 : strategiset painoalat sidosryhmien näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151225
Title: Näyttöön pohjautuva poliittinen päätöksenteko ja Lääkepolitiikka 2020 : strategiset painoalat sidosryhmien näkökulmasta
Author: Halonen, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151225
http://hdl.handle.net/10138/40065
Thesis level: master's thesis
Discipline: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia
Abstract: In Finland pharmaceutical policy is a part of health policy. It concerns social decision making on pharmaceutical sector and people and organizations around pharmaceuticals. Pharmaceutical policy 2020 strategy was prepared by the Ministry of Social Affairs and Health, based on a stakeholder (administrative authorities, education and research, industry, medicine wholesalers, patients, pharmacies, professional organizations, public sector) analysis. In Finnish politics this is an assignment of a new kind of evidence-informed policy making (EIPM), which is participative, transparent and democratic. The two main objectives of this study were to evaluate the present state of pharmaceutical policy in Finland and discern the emphasis of pharmaceutical policy by the stakeholders' point of view in the future. The study gave the possibility to a deeper analysis of stakeholders' opinions of the Finnish pharmaceutical policy in the beginning of the year 2010 than it was possible in the official Pharmaceutical policy 2020 strategy document. Besides this, research itself was a way of practicing evidence-based policy. The SWOT-analysis were conducted among key-stakeholders as a main material of this qualitative research (n=19, response rate 59). SWOT analyses included present strengths, weaknesses, opportunities and threats regarding Finnish drug discipline of a stakeholder's point of view. Furthermore, an e-survey (n=10, response rate 31) was conducted in the end of the strategy process in order to enablegive the stakeholders to give feedback of the Pharmaceutical policy 2020 strategy process. The survey also measured that was the consensus among stakeholders reached during the strategy process. It prevailed a very good mutual understanding. Results of the research were clearly readable on the official strategy paper as well as the research could go deeper in the details of stakeholders' words than the official strategy paper. The most important emphases in the results were noticeable: condense the cooperation of stakeholders among the drug discipline to ensure efficient, good quality and patient safe pharmaceutical service and better utilizing of pharmaceutical knowledge among social and public health service. The results of this research can be utilized later as a starting point to measure how Pharmaceutical policy 2020 strategy has came true. With help of this study it's also possible to verify the strategy process and Finnish national medicine policy in the 2020 decade. In Ministry of Social Affairs and Health it is also possible to think, what kind of legislative changes it demands to implement the needed changes among the drug discipline.Lääkepolitiikka on lääkkeitä ja lääkealan toimijoita koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa, joka Suomessa kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisena osaksi terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. Lääkepolitiikka 2020 -strategia valmisteltiin vuonna 2010 yhdessä lääkealan sidosryhmien kanssa. Tämä on osoitus uudenlaisesta näyttöön pohjautuvasta, osallistavasta, läpinäkyvästä ja demokraattisesta päätöksentekotavasta Suomen politiikassa. Tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta: arvioida lääkepoliittista nykytilaa Suomessa ja hahmottaa lääkealan eri toimijoiden näkemyksiä lääkepoliittisista painoaloista tulevaisuudessa. Tutkimus antoi mahdollisuuden syventyä tarkemmin lääkealan toimijoiden näkemyksiin Suomen lääkepoliittisesta tilasta strategiatyön alussa vuonna 2010. Tutkimus on myös itsessään osa näyttöön perustuvaa politiikkaa. Laadullisen tutkimuksen pääaineisto muodostui 19 lääkealan sidosryhmän laatimista SWOT-analyyseistä, joissa sidosryhmät arvioivat omasta näkökulmastaan lääkealan sen hetkisiä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi prosessin loppupuolella samoille sidosryhmille (N=32) tehtiin sähköinen kysely (vastausprosentti 31, n= 10), jossa sidosryhmillä oli mahdollisuus antaa palautetta Lääkepolitiikka 2020 -prosessista. Kyselyllä mitattiin myös Lääkepolitiikka 2020 -prosessin aikana saavutettua sidosryhmien konsensusta eli yhteisymmärrystä, joka pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta saavutettiin prosessin aikana. Tutkimustuloksissa esiintyneet sidosryhmien yleisimmät näkemykset heijastuivat selkeästi myös virallisesta strategia-asiakirjasta, ja tarkoituksenmukaisesti näkemysten taustalla oleviin asioihin kyettiin pureutumaan tarkemmin tutkimuksessa. Tärkeimpinä painotuksina tuloksista olivat havaittavissa lääkealan yhteistyön tiivistäminen tehokkaan, laadukkaan ja potilasturvallisen lääkehuollon takaamiseksi sekä farmasian asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös rahoitukseen ja lääkekorvausjärjestelmään liittyvät kysymykset sekä tietojärjestelmien ja lääkehoidon seurannan ja arvioinnin kehittäminen nousivat vahvasti esiin. Tutkimusta voidaan hyödyntää jatkossa Lääkepolitiikka 2020 -strategian toteutumisen mittaamisessa vertailun lähtökohtana. Lääkepolitiikka 2020 -strategiaprosessin todentamisen ja kirjallisuuskatsauksen osalta tutkielmaa voidaan käyttää apuna Suomen 2010-luvun lääkepoliittisia toimintatapoja esiteltäessä. STM:llä on tutkimuksen myötä mahdollista pohtia, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan lääkealan tarvitsemien käytännön muutoksien toteuttamiseksi.
Subject: evidence-informed
policy making
pharmaceutical
stakeholder
strategy
SWOT analysis
lääkepolitiikka
päätöksenteko
näyttöön pohjautuva
sidosryhmä
strategia
SWOT-analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Henna Halonen - ... ia 05-2013 -lopullinen.pdf 2.225Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record