Luokanopettajien käsityksiä integraatiosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306274100
Title: Luokanopettajien käsityksiä integraatiosta
Author: Taskinen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201306274100
http://hdl.handle.net/10138/40075
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: Objectives. The development plan for education and research 2003 - 2008 (report of the Ministry of Education) highlights the development and promotion of special education and integration. In the end of the year 2007, there was Special education strategy published, a proposal for a long-term strategy for the development of special education in pre- and primary schools. Today there are a growing number of special education pupils studying in their neighbourhood schools and in regular teaching groups. Class teachers are so confronting new challenges in their classes. It is pointed out in the researches that teachers' positive attitudes and professional skills are essential for successful mainstreaming / inclusion in schools. The object of this thesis is to examine primary school class teachers' conceptions of working and teaching in the regular education which include special education pupils. This issue will be approached by these research problems: what kind of conceptions do teachers who work in basic education with special education pupils have, what kind of significance does teachers education has for these conceptions, what kind of significance does teachers work experience has for their working and is there a some kind of connection between teacher's conceptions and the nature of special education pupil's disability? Methods. In the spring 2009, the half structured questionnaire was send to all primary schools in Helsinki (N=86). One class teacher in each school was asked to fill in the questionnaire. Altogether 38 teachers answered this questionnaire. The data was analyzed using both quantitative and qualitative methods. Structured questions were processed by using the SPSS- statistics program and qualitative questions were analyzed by using content analysis. Results and conclusions. Class teachers were satisfied with their work and most of them felt that they master the teaching situations sufficiently. They reported that they get support and help most from the special needs assistants and special education teachers but they also felt that they need it more from them. Remedial instruction- lessons were also needed more. Those who had the class teacher qualification got a bit more support from special education teachers than those without qualification. Both, longer work experience and studies of special pedagogy correlated with the amount of help from the assistant. There was also positive connection between the work experience and the amount of remedial instruction. Teachers urge for updating education was clearly shown in this study. About half of these teachers wished more education related to special needs pupils / education. Teachers felt that the lack of time is the most challenging in their work. About half of the teachers felt that the regular studying environment supports special education pupils well or very well and felt mainstreaming valuable for all. They pointed out that the nature and the degree of disability is relevant. They felt that pupils with behavioral difficulties had most negative influence for the whole class, and felt themselves helpless and frustrated because of these pupils.Tavoitteet. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003-2008 painottaa erityisopetuksen kehittämistä ja integraatioajattelun edistämistä. Loppuvuonna 2007 julkaistiin selvitys ja ehdotus erityisopetuksen pitkän tähtäimen kehittämisstrategiaksi. Opetuksen järjestämistä luonnehtii tänä päivänä niin sanottu lähikoulu-periaate. Erityisopetuksen oppilaista yhä useampi opiskelee integroituna yleisopetuksen luokalla. Helsingissä virallisia integraatiopäätöksiä on tehty vuodesta 2002 alkaen. Luokanopettajat ovat uusien haasteiden edessä kohdatessaan yhä enemmän integroituja oppilaita luokillaan. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että opettajien suhtautumisella ja taidoilla on oleellinen merkitys integraation ja inkluusion onnistumiselle kouluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Helsingin alueen luokanopettajien käsityksiä työskentelystä ja opettamisesta yleisopetuksen luokalla, jolla on integroituina erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tutkimusta lähestytään seuraavien tutkimusongelmien kautta: millainen käsitys luokanopettajilla on työskentelystä luokalla, jolla on integroituja erityisoppilaita, millainen on koulutuksen merkitys käsityksille ja millainen on työkokemuksen merkitys työskentelylle sekä minkälainen yhteys integroidun oppilaan häiriön / vamman laadulla on opettajan käsityksiin. Menetelmät. Helsinkiläisiin alakouluihin (N=86) lähetettiin keväällä 2009 puolistrukturoitu kyselylomake, johon pyydettiin koulun yhden luokanopettajan vastaavan. Kyselyyn vastasi 38 luokanopettajaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analysointimenetelmää. Lomakkeen suljettujen kysymysten käsittelyssä käytettiin apuna SPSS-tietojenkäsittelyohjelmaa. Lomakkeen avoimet kysymykset, laadullinen aineisto käsiteltiin sisällön analyysia käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajat olivat tyytyväisiä työhönsä ja suurin osa koki hallitsevansa opetustilanteet riittävästi. Tukea ja apua luokanopettajat ilmoittivat saavansa eniten avustajalta ja erityisopettajalta, mutta kokivat tarvitsevansa sitä kuitenkin lisää näiltä, samoin kuin tukiopetustunteja. Luokanopettajan tutkinnon suorittaneet saivat hieman enemmän tukea erityisopettajilta kuin ilman tutkintoa opettavat. Sekä opettajan pidempi työkokemus että erityispedagogiset opinnot korreloivat avustajalta saadun avun määrään. Samoin työkokemuksen ja tukiopetuksen määrän välillä oli positiivinen yhteys. Täydennyskoulutuksen tarve nousi selvästi esiin tässä tutkimuksessa. Noin puolet vastaajista toivoi erityispedagogiikkaan /erityisoppilaisiin liittyvää koulutusta. Haasteellisimpana työssään opettajat näkivät ajan puutteen, lähes 70 % koki ehtivänsä auttamaan ja neuvomaan kaikkia riittävästi vain muutaman kerran viikossa. Noin puolet koki oppimisympäristön tukevan integroitujen oppimisprosesseja hyvin tai erinomaisesti ja koki integroimisen hyödyllisenä kaikkien oppilaiden kannalta. Oppilaiden ongelmien laadulla ja vaikeusasteella nähtiin olevan runsaasti merkitystä integraation onnistumiselle. Luokanopettajat kokivat käytöshäiriöisillä olevan eniten negatiivista vaikutusta kaikkien oppimisen kannalta ja toivat esiin oman avuttomuuden, turhautuneisuuden ja riittämättömyyden tunteen luokkansa käytöshäiriöisten vuoksi.
Subject: integraatio
inkluusio
luokanopettaja
erityistä tukea tarvitseva oppilas
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
luokanop.pdf 499.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record