Asiantuntijaorganisaation varioiva prosessi ja sen kustannuslaskenta aikaan perustuvan toimintolaskennan avulla : case ravintolaketjun tuotekampanja

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212073
Title: Asiantuntijaorganisaation varioiva prosessi ja sen kustannuslaskenta aikaan perustuvan toimintolaskennan avulla : case ravintolaketjun tuotekampanja
Author: Mäntymaa, Hanna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212073
http://hdl.handle.net/10138/40090
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Ravintolaketjun tuotekampanjan toteuttaminen maksaa – mutta kuinka paljon ja missä toteutuksen vaiheessa kustannukset aiheutuvat? Tämä kysymys oli lähtökohtana tämän tutkimuksen tekemiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa malli varioivan prosessin kustannusten laskentaan asiantuntijaorganisaatiossa. Tavoitteen saavuttamiseksi oli tarpeen tunnistaa, määritellä ja kuvata esimerkkitapaukseksi valittu kampanjan toteutusprosessi toimeksiantajan koko arvoketjussa sekä tunnistaa prosessin kustannustekijät. Tutkimus tehtiin toimeksiannosta SOK Ravitsemiskaupan ketjuohjaukselle. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa sovellettiin konstruktiivista tutkimusotetta. Tutkimuksessa käytettiin kahta aineistolajia: aihepiiriin liittyvät olemassa olevat toimintaohjeet sekä haastattelemalla kerätty aineisto. Tutkimuksessa tunnistettiin, määriteltiin ja kuvattiin kampanjan toteutusprosessi huomioiden toimeksiantajan koko arvoketju. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin prosessin ja sen osaprosessien olennaiset kustannustekijät ja rakennettiin malli asiantuntijaorganisaation varioivien prosessien kustannusten laskentaan. Varioivan prosessin kustannusten todentamiseen on luontevaa käyttää aikaan perustuvaa toimintolaskentaa. Kaplan ja Anderson esittelivät 2000-luvulla aikaan perustuvan toimintolaskennan vastavetona perinteistä toimintolaskentaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin. Heidän mukaansa aikaan perustuva toimintolaskenta helpottaa ja keventää sekä laskennan käyttöönottoa että laskentamallin ylläpitoa. Lisäksi sen avulla on verrattain yksinkertaista laskea kustannuksia varioivalle prosessille. Taktiset tuotekampanjat ovat paljon käytetty markkinoinnin muoto ravintolatoiminnassa. Kampanjoinnin onnistumista tulee mitata ja mittaamisen edellytyksenä on, että tavoitteet on määritelty, käytetyt panokset ovat tiedossa ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Kun kampanjan toteutus on hajautettu organisaatiossa eri toimintoihin, on toteutuksen kokonaiskustannusten määrittely haasteellista. Kampanjan toteutus voidaan kuvata prosessina, jonka toteutus varioi suorituskerrasta toiseen. Tämänkaltainen prosessi on tyypillinen toimeksiantajaorganisaation toiminnassa. Markkinoinnin kustannuksiksi määritellään yleisesti markkinointiosaston työkustannukset, mainostoimiston laskutus ja mediatilan ja markkinointimateriaalien hinta. Tuotekampanjan toteuttaminen aiheuttaa kustannuksia laajasti toimeksiantajayrityksen arvoketjussa myös markkinointitoiminnon ulkopuolella. Tutkimuksessa rakennettiin malli varioivan prosessin kustannusten tunnistamiseen ja laskentaan. Malli perustuu toimintojen tunnistamiseen prosessina. Malli soveltuu sekä toiminnan suunnittelun tueksi että prosessien suorituskyvyn todentamiseen jälkikäteen. Mallia voi soveltaa toimeksiantajan toiminnassa tutkimustapausta laajemminkin. Monimutkaisten toimintokokonaisuuksien käsittely prosessiajattelun keinoin on hyödyllistä myös funktionaalisesti johdetuissa yrityksissä. Prosessien mallintaminen ja kuvaaminen lisää ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja auttaa kehityskohteiden paikallistamisessa.
Subject: TDABC
liiketoimintaprosessi
prosessin kuvaaminen
aikaan perustuva toimintolaskenta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record