More than just friends? : a cross-cultural study on Finnish and American friends with benefits relationships

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201307034134
Title: More than just friends? : a cross-cultural study on Finnish and American friends with benefits relationships
Author: Saarenmaa, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201307034134
http://hdl.handle.net/10138/40097
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: Aims The aim for this cross-cultural study was to increase understanding of today's modern relationships by researching the nature of the friends with benefits relationships (FWBRs). The FWBRs are an example of a current type of phenomenon in interpersonal relationships and a new area of investigation in the field of Interpersonal Communication Studies. The FWBR is identified as a friendship where the participants also have sex. The phenomenon was defined and explained through both Finnish and American informants' real life experiences. The research followed the hermeneutic phenomenological tradition with the goal of creating meaning and probing particular features of this kind of relationship. Previous academic research on FWBRs has only concentrated on studying American undergraduate college-students and has mostly been done with quantitative surveys. Unlike the existing academic literature, this study aimed to explore older adults outside of the college surroundings by conducting research with qualitative methods. Methods Half-structured theme interviews were used as a method to gain a deeper understanding of the informants' thoughts, attitudes and experiences. Altogether, 21 interviews were collected for this study. 10 interviews were done in Helsinki, Finland and 11 were done in San Francisco, USA. The participants were heterosexual men and women, aged 24-54. The data was analyzed holistically using the hermeneutical phenomenological approach, combined with qualitative content analysis. Results and Conclusions The FWBR was researched as a complex and ill-defined phenomenon. Certain recurring communication patterns and relationship features were observed to be particular to FWBRs. The biggest differences were observed between different age groups, rather than between the different cultures or genders. The informants agreed that the phenomenon is becoming more acknowledged and popular, and that it should be discussed more openly. FWBRs were seen mainly as experimental relationships that are part of being youth. However, they were observed also as meaningful relationships among older adults. The informants' experiences with FWBRs were mainly positive. However, the participants did not desire to have casual sex. Rather, they were looking for a deeper connection and the possibility for a romantic relationship.Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä kasvattamaan ymmärrystä nykyajan ihmissuhteista ja kuvata "friends with benefits" -nimisen ilmiön luonnetta. "Friends with benefits (FWB)" -suhteet ovat ajankohtainen ilmiö ja uusi tutkimuskohde interpersoonalisen viestinnän keskuudessa. FWB-suhde on määritelty ystävyyssuhteeksi, jossa harrastetaan myös seksiä. Tätä ilmiötä pyrittiin selittämään suomalaisten ja amerikkalaisten elämänkokemuksien avulla. Tutkimus seurasi hermeneuttis-fenomenologista traditiota tavoitteenaan tutkia merkityksiä ja tämänkaltaisen suhteen ominaispiirteitä. Aikaisempi akateeminen tutkimus FWB -suhteista on keskittynyt tutkimaan vain nuoria amerikkalaisia yliopisto-opiskelijoita, ja pääosin kvantitatiivisten kyselyiden avulla. Toisin kuin aikaisempi tutkimus, tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kvalitatiivisesti aikuisia yliopistokulttuurin ulkopuolelta. Menetelmät Metodina tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelujen avulla pyrittiin syvempään ymmärrykseen osallistujien ajatuksista, asenteista ja kokemuksista. 21 haastattelua kerättiin tutkimusta varten. 10 niistä tehtiin Suomessa, Helsingissä, ja 11 USA:ssa, San Franciscossa. Haastateltavat olivat heteroseksuaaleja miehiä ja naisia, iältään 24-54. Aineisto analysoitiin holistisesti käyttäen hermeneuttis-fenomenologista metodia yhdistettynä sisällönanalyysiin. Tulokset ja johtopäätökset FWB-suhde koettiin kompleksiseksi ja vaikeasti määriteltäväksi ilmiöksi. Aineistosta pystyttiin määrittelemään tiettyjä viestintätapoja ja suhteen ominaispiirteitä, jotka olivat ominaisia kyseessä olevalle suhteelle. Suurimmat erot näissä suhteissa löydettiin ennemmin eri ikäryhmien väliltä, kuin eri kulttuurien tai sukupuolten väliltä. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä, että tämänkaltaisia suhteita tiedostetaan koko ajan enemmän. He kokivat, että nämä suhteet tulevat yleistymään, joten niistä pitäisi pystyä puhumaan enemmän ja avoimemmin. Pääosin FWB-suhteet katsottiin kuuluvan nuoruuden kokeiluihin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että FWB-suhteet voivat olla merkityksellisiä vanhemmillekin aikuisille. Haastateltavien kokemukset FWB-suhteista olivat pääosin positiivisia. Haastateltavat eivät kuitenkaan halunneet harrastaa tilapäisiä seksisuhteita. He halusivat mieluummin kokea merkityksellisiä suhteita ja löytää romanttisen parisuhteen.
Subject: friends with benefits
friensdship
sex
relationships
communication
dating
ystävyys
seksi
suhde
viestintä
deittaus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
morethan.pdf 1.247Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record