More Than Just Friends? : A Cross-Cultural Study on Finnish and American Friends with Benefits Relationships

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Saarenmaa, Elina
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201307034134
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40097
dc.description.abstract Aims The aim for this cross-cultural study was to increase understanding of today's modern relationships by researching the nature of the friends with benefits relationships (FWBRs). The FWBRs are an example of a current type of phenomenon in interpersonal relationships and a new area of investigation in the field of Interpersonal Communication Studies. The FWBR is identified as a friendship where the participants also have sex. The phenomenon was defined and explained through both Finnish and American informants' real life experiences. The research followed the hermeneutic phenomenological tradition with the goal of creating meaning and probing particular features of this kind of relationship. Previous academic research on FWBRs has only concentrated on studying American undergraduate college-students and has mostly been done with quantitative surveys. Unlike the existing academic literature, this study aimed to explore older adults outside of the college surroundings by conducting research with qualitative methods. Methods Half-structured theme interviews were used as a method to gain a deeper understanding of the informants' thoughts, attitudes and experiences. Altogether, 21 interviews were collected for this study. 10 interviews were done in Helsinki, Finland and 11 were done in San Francisco, USA. The participants were heterosexual men and women, aged 24-54. The data was analyzed holistically using the hermeneutical phenomenological approach, combined with qualitative content analysis. Results and Conclusions The FWBR was researched as a complex and ill-defined phenomenon. Certain recurring communication patterns and relationship features were observed to be particular to FWBRs. The biggest differences were observed between different age groups, rather than between the different cultures or genders. The informants agreed that the phenomenon is becoming more acknowledged and popular, and that it should be discussed more openly. FWBRs were seen mainly as experimental relationships that are part of being youth. However, they were observed also as meaningful relationships among older adults. The informants' experiences with FWBRs were mainly positive. However, the participants did not desire to have casual sex. Rather, they were looking for a deeper connection and the possibility for a romantic relationship. en
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä kasvattamaan ymmärrystä nykyajan ihmissuhteista ja kuvata "friends with benefits" -nimisen ilmiön luonnetta. "Friends with benefits (FWB)" -suhteet ovat ajankohtainen ilmiö ja uusi tutkimuskohde interpersoonalisen viestinnän keskuudessa. FWB-suhde on määritelty ystävyyssuhteeksi, jossa harrastetaan myös seksiä. Tätä ilmiötä pyrittiin selittämään suomalaisten ja amerikkalaisten elämänkokemuksien avulla. Tutkimus seurasi hermeneuttis-fenomenologista traditiota tavoitteenaan tutkia merkityksiä ja tämänkaltaisen suhteen ominaispiirteitä. Aikaisempi akateeminen tutkimus FWB -suhteista on keskittynyt tutkimaan vain nuoria amerikkalaisia yliopisto-opiskelijoita, ja pääosin kvantitatiivisten kyselyiden avulla. Toisin kuin aikaisempi tutkimus, tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kvalitatiivisesti aikuisia yliopistokulttuurin ulkopuolelta. Menetelmät Metodina tässä tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelujen avulla pyrittiin syvempään ymmärrykseen osallistujien ajatuksista, asenteista ja kokemuksista. 21 haastattelua kerättiin tutkimusta varten. 10 niistä tehtiin Suomessa, Helsingissä, ja 11 USA:ssa, San Franciscossa. Haastateltavat olivat heteroseksuaaleja miehiä ja naisia, iältään 24-54. Aineisto analysoitiin holistisesti käyttäen hermeneuttis-fenomenologista metodia yhdistettynä sisällönanalyysiin. Tulokset ja johtopäätökset FWB-suhde koettiin kompleksiseksi ja vaikeasti määriteltäväksi ilmiöksi. Aineistosta pystyttiin määrittelemään tiettyjä viestintätapoja ja suhteen ominaispiirteitä, jotka olivat ominaisia kyseessä olevalle suhteelle. Suurimmat erot näissä suhteissa löydettiin ennemmin eri ikäryhmien väliltä, kuin eri kulttuurien tai sukupuolten väliltä. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä, että tämänkaltaisia suhteita tiedostetaan koko ajan enemmän. He kokivat, että nämä suhteet tulevat yleistymään, joten niistä pitäisi pystyä puhumaan enemmän ja avoimemmin. Pääosin FWB-suhteet katsottiin kuuluvan nuoruuden kokeiluihin. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että FWB-suhteet voivat olla merkityksellisiä vanhemmillekin aikuisille. Haastateltavien kokemukset FWB-suhteista olivat pääosin positiivisia. Haastateltavat eivät kuitenkaan halunneet harrastaa tilapäisiä seksisuhteita. He halusivat mieluummin kokea merkityksellisiä suhteita ja löytää romanttisen parisuhteen. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.subject friends with benefits en
dc.subject friensdship en
dc.subject sex en
dc.subject relationships en
dc.subject communication en
dc.subject dating en
dc.subject ystävyys fi
dc.subject seksi fi
dc.subject suhde fi
dc.subject viestintä fi
dc.subject deittaus fi
dc.title More Than Just Friends? : A Cross-Cultural Study on Finnish and American Friends with Benefits Relationships en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Phonetics (Speech Communication) en
dc.subject.discipline Fonetiikka (Puheviestintä) fi
dc.subject.discipline Fonetik (talkommunikation) sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201307034134

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
morethan.pdf 1.247Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record