Chasing Phenomena : Studies on classification and conceptual change in the social and behavioral sciences

Show simple item record

dc.contributor.author Pöyhönen, Samuli
dc.date.accessioned 2013-07-10T04:59:40Z
dc.date.available 2013-07-26 fi
dc.date.available 2013-07-10T04:59:40Z
dc.date.issued 2013-08-05
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-9027-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40107
dc.description.abstract The articles comprising this dissertation concern classification and concept formation in the social and behavioral sciences. In particular, the emphasis in the study is on the philosophical analysis of interdisciplinary settings created by the recent intellectual developments on the interfaces between the social sciences, psychology, and neuroscience. The need for a systematic examination of the problems of conceptual coordination and integration across disciplinary boundaries is illustrated by focusing on phenomena whose satisfactory explanation requires drawing together the theoretical resources from a variety of disciplines. In philosophy, questions regarding the nature of scientific concepts have often been framed in terms of theories of natural kinds. For this reason, analysis of the notion of natural kind as well as examination of how theories of natural kinds should be connected to recent philosophical accounts of scientific explanation and mechanisms form the core of the study. Building on contemporary discussions on these topics in the philosophy of biology, the philosophy of cognitive science, and the philosophy of the social sciences, the articles develop a mechanistic theory of natural kinds in the social and behavioral sciences, and scrutinize its applicability and usefulness as a theory of conceptual change in interdisciplinary settings. The study suggests that, although the mechanistic theory cannot account for the functioning of the whole range of scientific concepts, interweaving biological, cognitive, and social mechanisms in the manner suggested by the mechanistic theory offers a naturalistic and non-reductionist basis for conceptualizing epistemic coordination across disciplinary boundaries. en
dc.description.abstract Kuudesta artikkelista ja johdantoesseestä koostuva väitöskirja on tieteenfilosofinen tutkimus käsitteenmuodostuksesta ihmistieteissä. Tutkimusta motivoi kognitio- ja neurotieteiden sekä genetiikan kasvava rooli inhimillisen käyttäytymisen selittämisessä, mikä on luonut tarpeen ajatella uudelleen eri ihmistieteiden välistä työnjakoa ja myös niiden suhdetta luonnontieteisiin. Väitöskirjan yleisenä päämääränä onkin luoda filosofisia välineitä moni- ja poikkitieteellisissä konteksteissa tapahtuvan käsitteenmuodostuksen ja tutkimusalojen välisen tiedollisen yhteistyön jäsentämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan ilmiöitä ja käsitteitä, jotka sijoittuvat toisaalta kognitiotieteiden ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon, ja toisaalta tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen todellisuuden kohtaamispinnalle. Useiden psykiatristen sairauksien, kognitiivisen kykyjen, ja sosiaalisten ilmiöiden kattava ymmärtäminen edellyttää monista eri perspektiiveistä peräisin olevien käsitteellistysten suhteiden selvittämistä ja niiden yhteensovittamista. Väitöskirja-artikkeleissa tarkastelun kohteeksi valitut ilmiöt (mm. syömishäiriöt, autismikirjon häiriöt, (sosiaalinen) muisti, itsensä toteuttavat ennusteet) toimivat tapausesimerkkeinä, joiden valossa tässä tutkimuksessa esitettyä tieteellisten käsitteiden teoriaa kehitetään ja arvioidaan. Tutkimuksen keskeinen väite on, että sekä psykologisissa ihmistieteissä että yhteiskuntatieteissä käsitteenmuodostus tulisi lähtökohtaisesti perustaa tietoon ilmiöitä ylläpitävistä kausaalimekanismeista. Tutkimuksessa kehitetty mekanismiperustainen käsiteteoria nojaa viimeaikaiseen filosofisiin keskusteluihin luonnollisista luokista ja tieteellisestä selittämisestä. Tämän teorian analysointi osoittaa, millä tavoin käsitteenmuodostuksen ja tieteellisen luokittelun ankkuroiminen tietoon kausaalisista prosesseista ja ilmiöitä ylläpitävistä syy-vaikutus-suhteista tarjoaa luotettavan perustan ilmiöiden luotettavalle ennustamiselle, selittämiselle ja niihin kohdistuvien interventioiden suunnittelulle. Teoria tarjoaa myös näkökulman tutkimusalarajat ylittävän tiedollisen koordinaation ja integraation jäsentämiseen: eri perspektiivien välinen yhteistyö voidaan ymmärtää tutkittavan ilmiön taustalla vaikuttavien sosiaalisten, kognitiivisten ja biologisten kausaalimekanismien välisten suhteiden selvittämisenä, ja tämän mekanismien verkoston yhteenpunominen johtaa kattavampaan kokonaiskuvaan tutkimuskohteesta. Mekanismiperustaisen lähestymistavan reunaehtojen ja sen sovellusalan arviointiin perustuen tutkimuksessa argumentoidaan, että rajoituksistaan huolimatta teoria tarjoaa mm. sosiaalikonstruktionismia ja essentialismin eri muotoja lupaavamman perustan ihmistieteellisen tiedon jäsentämiseen ja käsitteellisen muutoksen kuvaamiseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-9026-4 fi
dc.relation.isformatof Turku: Pöyhönen Samuli, 2013, Philosophical Studies from the University of Helsinki. 1458-8331 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject filosofia fi
dc.title Chasing Phenomena : Studies on classification and conceptual change in the social and behavioral sciences en
dc.title.alternative Ilmiöiden jäljillä : Tutkimuksia luokittelusta ja käsitteellisestä muutoksesta yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Ylikoski, Petri
dc.opn Craver, Carl
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, Social and moral philosophy en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
chasingp.pdf 579.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record