Työntekijöiden käsityksiä strategiasta ja strategiaviestinnästä : Tapaustutkimus kansainvälisessä asiantuntijayrityksessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308194283
Title: Työntekijöiden käsityksiä strategiasta ja strategiaviestinnästä : Tapaustutkimus kansainvälisessä asiantuntijayrityksessä
Author: Harjula, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Speech Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308194283
http://hdl.handle.net/10138/40227
Thesis level: master's thesis
Abstract: Nowadays it is impossible to deny the importance of organizational communication and business strategy. During recent years it has been understood, that these two areas are strongly linked together it is impossible to fulfill a strategy without communication. Also research in these fields has developed into the same direction. It has been widely acknowledged, that strategy implementation and organizational communication are an important part of all employees work particularly in expert organizations. However, there is only little research of strategy communication from employee perspective. This master's thesis explores employee views on strategy and strategy communication in an expert organization. The research area is approached through two research questions. The first explores employee views on strategy communication meetings, special events that were held in spring 2009. The second research question surveys the strategy knowledge and understanding of the employees as well as their attitude to the strategy. Also willingness to work according the company values is studied. The study is done using a survey method: a questionnaire is tailored to the needs of the organization. Both structured statements and open questions are included in the survey. The gathered data is analyzed using statistical and qualitative methods. The target organization is an expert company operating in five countries. The survey was sent to company's Swedish employees in June 2009. As a result a data with 313 responses(44.4 % of employees in the country) was gathered. As the result of this study the strategy communication meetings can be regarded as successful events. Thanks to this, also strategy knowledge and understanding of personnel showed quite good levels. A positive attitude towards the strategy and the values was also noticed. In the analysis besides the overall views, also views of different respondent groups were compared. In statistical tests it was noticed that managers and persons involved in the strategy process knew and understood the strategy better than average. Ages and working units also had some influences to the views. The results of the study reinforce the strong link between strategy and communication in the target organization special communication meetings have been a way to create strategy knowledge, understanding and positive attitudes towards the strategy. Also the strong role of top and middle management is emphasized in the study. Common strategy communication problems were found as well. Employees were proved to be interested in the strategy and willing to work according the company values in their work. Communication will be essential also in the implementation phase a central requisite for success is to understand communication as a way to implement strategy.Nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaatioviestinnän ja liiketoimintastrategian merkitystä on mahdotonta kiistää. Viimeisten vuosien aikana on myös tunnustettu strategian ja viestinnän vahva liitto strategiaa ei voi toteuttaa ilman viestintää. Samalla molempien alueiden tutkimus on kehittynyt samaan suuntaan; niin strategian toteuttaminen kuin työyhteisön viestintä on alettu nähdä kaikkien työntekijöiden asiana etenkin asiantuntijaorganisaatioissa. Tästä huolimatta yritysten strategiaviestintää henkilöstön näkökulmasta on tutkittu vasta vähän. Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään henkilöstön käsityksiin asiantuntijaorganisaation strategiasta ja sen viestinnästä. Tutkimuksen aihealuetta lähestytään kahden tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäisellä kysymyksellä selvitetään kohdeorganisaation strategiaviestintätilaisuuksien onnistumista. Toinen tutkimuskysymys keskittyy henkilöstön strategian tuntemukseen, ymmärtämiseen ja strategiaan suhtautumiseen. Lisäksi tutkitaan henkilöstön halukkuutta työskennellä yrityksen arvojen mukaisesti. Tutkimusmenetelmänä käytetään erityisesti kohdeorganisaation tarpeisiin räätälöityä kyselyä, joka sisältää sekä strukturoituja väittämiä että avoimia kysymyksiä. Kerättyä aineistoa analysoidaan määrällisesti tilastollisin menetelmin ja laadullisesti teemoittelemalla. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on viidessä maassa toimiva asiantuntijayritys, jonka ruotsalaisille työntekijöille kysely lähetettiin kesäkuussa 2009. Näin saatiin kerättyä 313 vastausta (44,4 % kyseisen maan työntekijöistä). Tutkimuksen johtopäätöksenä yrityksen strategiaviestintätilaisuuksien katsotaan onnistuneen hyvin. Tämän ansiosta henkilöstön strategian tietämys ja ymmärrys ovat melko hyvällä tasolla. Lisäksi työntekijät suhtautuvat niin strategiaan kuin arvojen mukaan työskentelyyn positiivisesti. Yleisten analyysien lisäksi tutkitaan myös käsitysten vaihtelua eri vastaajaryhmien välillä. Tilastollisten testien perusteella voidaan todeta, että esimiehet ja organisaation strategiaprosessiin osallistuneet tuntevat ja ymmärtävät strategian muuta henkilöstöä paremmin. Myös iällä ja yksiköllä havaittiin olevan yhteyttä vastaajien käsityksiin. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa näkemystä strategian ja viestinnän vahvasta yhteydestä: kohdeorganisaatiossa henkilöstön strategian tuntemusta, ymmärrystä ja positiivista suhtautumista on luotu viestinnän keinoin erityisissä strategiaviestintätilaisuuksissa. Esimiesten ja johdon vahva rooli strategian viestinnässä korostuu myös tämän pro gradun perusteella. Strategiaviestinnän yleisiä ongelmakohtiakin esiintyi. Vastausten perusteella henkilöstö on kiinnostunut strategiasta ja haluaa toteuttaa sitä työssään. Strategiaviestintätilaisuuksien jälkeen viestintä on oleellisessa osassa myös strategian toteuttamisessa keskeinen onnistumisen edellytys on viestinnän huomioiminen yhtenä strategian implementoinnin muotona.
Subject: Strategy
Communication
Change
Internal communication
strategia
strategiaviestintä
muutosviestintä
työyhteisöviestintä
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tyonteki.pdf 562.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record