Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308194284
Title: Alakoulun opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta ja oppilasarvioinnista
Author: Hirvenlahti, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308194284
http://hdl.handle.net/10138/40228
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to discover primary teachers' conceptions about singing and vocal control education and student assessment. The study was aimed to find out what kind of a role and status singing and vocal control education has in general and in relation to music education. In addition, the study examines what the teachers consider singing and vocal control education and what kind of teaching methods they used in their teaching. Furthermore, the study explores to the teachers' experiences with the teaching of singing and vocal control education. Finally, the study aims to map the student assessment methods teachers used and the challenges and opportunities these methods brings with them. The data were collected trough an Internet questionnaire. The study involved 31 primary school teachers from 15 different schools in Espoo, all of which had their own class. 87 % of the examinees were 30 years or older and 77 % had worked as a teacher for at least 6 years. 14 examinees did not teach music during the research and five of the examinees did not have any kind of music related hobbies. The research was a qualitative survey. The analysis was theory-driven content analysis. The study revealed, that half of the teachers would increase the amount of time spent on the teaching of singing and vocal control, and the other half would retain the present situation. In the teachers' opinions, the singing and vocal control education should begin in early childhood or primary education, at latest in the 3. Class. Only half of the teachers were able to explain how the singing and vocal control education was taken into account in their school's policy. The teachers mentioned 17 contents of singing and vocal control education, and teacher-led methods of teaching. Singing and vocal control education also appears in the native language lessons and in everyday school life. The teachers taught music because of their own enthusiasm and specialization on music education, and because of the principal's order. Half of the teachers felt that they had not received enough training to teach singing and vocal control. Methods for assessment of singing have been replaced by students' personal singing tests and observation. The student assessment is a challenge because of the large numbers of students in the groups. Teachers wish to receive a coherent student assessment criteria.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää espoolaisten alakoulujen opettajien käsityksiä laulamisen ja äänenkäytön opetuksesta sekä oppilasarvioinnista. Tavoitteena oli saada selville, minkälainen merkitys ja asema opettajien mielestä laulamisen ja äänenkäytön opetuksella on yleensä ja suhteessa musiikin oppiaineeseen. Lisäksi kartoitettiin, mitä opettajat pitivät laulamisen ja äänenkäytön opetuksena, ja minkälaisia opetusmenetelmiä he käyttivät. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville lisäksi, miten opettajat kokivat laulamisen ja äänenkäytön opettamisen. Toiseksi tutkimuksessa selvitettiin opettajien käyttämiä oppilasarviointimenetelmiä sekä sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Tutkimusaineisto kerättiin Internet-kyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistui 31 espoolaista alakoulun opettajaa 15:sta eri alakoulusta, joilla kaikilla oli oma luokka. 87 % tutkittavista oli 30 tai yli 30 vuoden ikäisiä, ja 77 % oli työskennellyt opettajana vähintään 6 vuotta. Tutkimukseen osallistuneista opettajista 14 ei tutkimushetkellä opettanut musiikkia omalle tai muille luokille, ja viidellä ei ollut minkäänlaista musiikkiharrastuneisuutta. Tutkimus oli kvalitatiivinen kyselytutkimus. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa selvisi, että puolet opettajista lisäisi laulamisen ja äänenkäytön opetusta, kun taas puolet pitäisi opetuksen määrän samana kuin tällä hetkellä. Opettajien mielestä laulamisen ja äänenkäytön opetus tulisi aloittaa varhaiskasvatuksessa, alkuopetuksessa tai viimeistään 3. vuosiluokkaan mennessä. Vain puolet opettajista osasi kertoa, miten laulamisen ja äänenkäytön opetus huomioitiin heidän kouluissaan. Opettajat mainitsivat 14 laulamisen ja äänenkäytön oppisisältöä, ja opettajajohtoisia opetusmenetelmiä. Laulamisen ja äänenkäytön opetus tulee esille myös äidinkielen oppitunneilla ja koulun arjessa. Musiikkia opetettiin rehtorin määräyksestä ja opettajan oman innostuneisuuden ja erikoistumisopintojen vuoksi. Puolet opettajista ei ollut saanut opettajankoulutuksesta valmiuksia opettaa laulamista ja äänenkäyttöä. Arviointimenetelmistä laulukokeiden tilalle on tullut opettajan ja oppilaan henkilökohtainen laulukoe ja havainnointi. Oppilasarvioinnin haasteena nähdään muun muassa suuri opetusryhmäkoko ja mahdollisuutena esimerkiksi yhtenäiset arvioinnin kriteerit.
Subject: singing
vocal control
teaching singing
teaching vocal control
student assessment
laulaminen
äänenkäyttö
laulamisen opetus
äänenkäytön opetus
oppilas
arviointi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
alakoulu.pdf 1.882Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record