Needless Lies? : Merchant Letters and Knowledge of Japan in Early Seventeenth-Century England

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308214398
Titel: Needless Lies? : Merchant Letters and Knowledge of Japan in Early Seventeenth-Century England
Författare: Kaislaniemi, Samuli
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2005
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201308214398
http://hdl.handle.net/10138/40243
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: English philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstrakt: This MA thesis looks at Early Modern English merchant letters as an atypical subgenre of travel literature, and as an underused source for European perceptions of the Other. The thesis approaches letters by applying the three-dimensional model developed for discourse analysis by Norman Fairclough. In this study, the letters are placed in their historical, cultural and textual contexts. I first analyse the letters in relation to contemporary travel literature and ethnography, and give an account of Early Modern merchant letter-writing. Then, I conduct a close reading of the letters in their historical context, focussing on the events and persons described. The primary sources for this study are taken from the correspondence of the English East India Company trading post in Japan, 1613-1623. The texts studied are letters home (to England) written by ten different Company employees in Japan, about 50 in number. The texts are taken from the edition of the complete correspondence and other papers of the trading post (Anthony Farrington ed., "The English Factory in Japan 1613-1623", London: British Library, 1991). Although the papers of the trading post are quite unique, in containing the earliest accounts of the Far East written by secular Europeans, they have hitherto been largely neglected by scholars working on Early Modern travel. In the medieval and Early Modern periods, letters were seen to be a typical subgenre of travel literature. Yet merchant letters, being focussed on commerce, fell outside this categorisation. Any ethnographic descriptions of other cultures they contain can be taken to be incidental, and thus (relatively) unbiased. Yet descriptions of the Other found in merchant letters for the most part did not spread into the general consciousness. Merchant letters were usually not printed in published travel texts, and the East India Company was ultimately interested not in the collection of ethnographic information, but in trade.Tämä pro gradu-tutkielma tarkastelee uuden ajan alun englantilaisia kauppiaskirjeitä matkakirjallisuuden epätyypillisenä alagenrenä sekä aiemmin hyödyntämättömänä eurooppalaisen toiseudenkuvan lähteenä. Tutkimus lähestyy kirjeitä soveltamalla niihin Norman Faircloughin diskurssianalyysia varten kehittämää kolmiulotteista mallinetta. Kirjeet sijoitetaan niiden historialliseen, kulttuuriseen ja tekstuaaliseen viitekehykseen. Ensin kirjeitä tarkastellaan suhteessa matkakirjallisuuteen ja etnografiaan, sekä käydään läpi uuden ajan alun kauppiaskirjeenvaihdon muotoa. Seuraavaksi kirjeet sijoitetaan historiaan, keskittyen kirjeissä kuvattuihin tapahtumiin ja henkilöihin. Tutkimuksen materiaalina on Englannin Itä-Intian kauppakomppanian Japanissa vuosina 1613-1623 sijainneen kauppa-aseman kauppiaiden kotiin (eli Englantiin) lähettämät kirjeet, joita on säilynyt noin 50 kappaletta kymmeneltä eri kirjoittajalta. Kauppa-aseman säilynyt kirjeenvaihto kokonaisuudessaan on julkaistu Anthony Farringtonin editoimassa teoksessa "The English Factory in Japan 1613-1623" (Lontoo, 1991). Vaikka vastaavaa materiaalia, siis maallikoiden kynistä lähtöisin olevaa Kauko-Idän kuvausta, ei ole säilynyt uuden ajan alusta, toistaiseksi tätä kokoelmaa ei ole juurikaan käytetty kirjallisuuden ja maailmankuvan tutkimuksessa. Keskiajalla ja uuden ajan alussa kirjeet perinteisesti nähtiin varsin tyypillisenä matkakirjallisuuden alagenrenä. Kuitenkaan kauppiaskirjeet eivät noudata tavallisten matkakirjeiden muotoa, ollen keskittyneitä kaupankäyntiin. Näin ollen kauppiaskirjeet voidaan nähdä sisältävän vääristelemätöntä etnografiaa eli toiseuden kuvausta. Siitä huolimatta kauppiaskirjeiden sisältämien toiseuden kuvausten leviäminen yleiseen tietouteen oli varsin pienimuotoista. Kauppiaskirjeitä sisältävää matkakirjallisuutta julkaistiin vähän, ja kauppakomppaniaa ei viime kädessä kiinnostanut etnografisen tiedon keräys vaan kaupankäynti.
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
needless.pdf 844.7Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post