Det sociala kapitalets inverkan på företagande: En studie i förutsättningarna för företagande i Purmo 1945 – 1976

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/40256
Title: Det sociala kapitalets inverkan på företagande: En studie i förutsättningarna för företagande i Purmo 1945 – 1976
Author: Olin, Tommy
Other contributor: Svenska handelshögskolan, institutionen för företagsledning och organisation, entreprenörskap och företagsledning
Hanken School of Economics, Department of Management and Organisation, Entrepreneurship and Management
Publisher: Svenska handelshögskolan
Date: 2013-08-27
Language: se
Belongs to series: Economics and Society – 258 - Ekonomi och Samhälle – 258
ISBN: 978-952-232-203-6 (PDF), 978-952-232-202-9 (tryckt)
ISSN: 2242-699X (PDF), 0424-7256 (tryckt)
URI: http://hdl.handle.net/10138/40256
Abstract: Socialt kapital, ett begrepp utsprunget ur sociologin, har under 1900-talets senare årtionden inkluderats i många andra vetenskapliga discipliner. Det har använts för att försöka förstå varierande samhällsskeenden. Även inom ekonomi har socialt kapital, jämsides med fysiskt kapital och humankapital, fått ökad betydelse för att förklara ekonomisk utveckling och tillväxt. Socialt kapital kan uppspjälkas strukturellt i form av nätverk samt kognitivt eller kulturellt i form av t.ex. tillit. Det ansågs ursprungligen vara en tillgång som existerade på individuell nivå, senare tillfördes kollektiva nivåer. Socialt kapital har överlag beskrivits som en positiv företeelse, nödvändig och gynnsam för ekonomisk utveckling och med en särskild förmåga att generera allmän nytta. På lokalnivå anses det sociala kapitalet utgöra en viktig beståndsdel i det s.k. företagsklimatet. Men begreppet har även en negativ sida, som diskuterats i betydligt mindre omfattning i litteraturen. Det sociala kapitalet kan ibland verka nedbrytande eller hämmande för utvecklingen inom ett visst område eller en viss befolkningsgrupp. De existerande nätverken antar då en exkluderande karaktär, där vissa grupper utestängs och tilliten begränsas till att omfatta endast utvalda individer. Med utgångspunkt i det sociala kapitalets negativa yttringar är syftet med denna studie att beskriva hur detta kan erodera ett samhälles entreprenöriella förutsättningar. Empiriskt behandlar studien lokalsamhället Purmo, som under perioden 1945-76 uppvisade en noterbart minskande företagsamhet, samtidigt som företagare utgångna från kommunen blev framgångsrika på andra orter. Trots att den stagnerande företagsamheten i Purmo kan ha sin grund i flera olika samverkande faktorer, påvisas det att den mest avgörande omständigheten utgörs av det gentemot företagsamheten negativa kulturella klimatet, främst i form av det sociala kapitalet, och att detta bidrog till den utveckling som historiskt skedde. De förutsättningar som borde ha funnits för en växande företagsamhet saknades och många av de individer som försökte sig på företagande gav upp. Den historiska utvecklingen i Purmo kan också beskrivas som spårberoende i det att lokalsamhällets utveckling i Purmo var i händerna på nätverk som inte gjorde avsteg från den utstakade linjen. Den lokalekonomi som uppstod kring sekelskiftet 1900 och som kännbart bidrog till områdets dåtida gynnsamma ekonomiska utveckling, skapade också det sociala kapital som omöjliggjorde en kursändring. På basen av den empiriska studien prestenteras i skriften en modell för en nedåtgående samhällsutveckling.
Subject: socialt kapital
negativt socialt kapital
uppbindande socialt kapital
nätverk
företagsamhetens förutsättningar
företagande


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
258_978-952-232-203-6.pdf 3.574Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record