Non-labelled surface sensitive techniques as platforms for pharmaceutical nanotechnology research

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9175-9
Title: Non-labelled surface sensitive techniques as platforms for pharmaceutical nanotechnology research
Author: Liang, Huamin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Division of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-09-14
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9175-9
http://hdl.handle.net/10138/40262
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Insufficient delivery of drugs to the target sites like tumors and cells has been a barrier for achieving satisfying therapeutic effects in many diseases. Distribution and exposure of drugs to normal and healthy tissues may enhance the possibility of side effects and toxicity in vivo. Nanoparticle (NP) drug delivery systems have been developed to enable targeting of drugs to target sites and at the same time also reduce or even eliminate the distribution and exposure of drugs to non-targeted sites (normal and healthy tissues). The interactions of ligand attached NPs with specific receptors on the cell surface enable intracellular delivery of drugs. Knowledge of the molecular mechanisms (kinetics and affinity) of specific NP surface interactions is vital for designing and optimizing NPs based targeted drug delivery systems. Biophysical non-labelled surface sensitive detection techniques allow the characterization of the specific NP-cell interactions in vitro at the molecular levels. In this work, surface sensitive non-labelled surface plasmon resonance (SPR) and quartz crystal microbalance (QCM) biosensors were optimized, utilized and further developed as platforms for in vitro characterization and evaluation of the targeting of NP drug delivery systems. A multi-parameter SPR (MP-SPR) prototype was modified, improved and optimized for characterizing molecular surface interactions and phospholipid based thin film properties. The methodologies to extract simultaneously the thickness and the optical properties of thin films were developed by using the multi-wavelength SPR technique. The methodologies were extended to cover the film thickness from few nanometers to micrometers by combining the SPR wavelength and the waveguide mode analysis. These methods were successfully utilized for analyzing LB mono- and multilayers and further for the polyelectrolyte multilayer films. In order to enable the combined use of SPR and QCM techniques for drug and NP interaction studies, these two devices were synchronized to achieve consistent hydrodynamic conditions in the flow channels by computational fluid dynamics (CFD) modelling. The flow channels and the device synchronization were verified by the streptavidin-biotin and liposome-surface interactions. The synchronized SPR and QCM devices were further utilized for the examination of the targeting properties via the streptavidin-biotin liposome interactions under different shear flows. The effect of the flow rate and shear stress on the targeted liposome with the target surface was investigated. The results from SPR and QCM measurements were compared, showing that the binding of the targeted liposome was flow rate and shear stress regulated. According to the SPR measurements, high flow rates improved the binding of liposomes to the target surface. However, the results obtained from the QCM measurements were somehow different. They gave additional information about the liposome binding behavior, indicating deformation or rupture of the bound liposomes at high flow rates and shear stresses. In conclusion, SPR and QCM, the two label free surface sensitive techniques, are excellent platforms for pharmaceutical nanotechnology research. These allow for both the nanoparticle interaction studies and the characterization of nanoscale thin films. Especially, the combined use of the synchronized SPR and QCM techniques forms a powerful platform for the qualitative and quantitative characterization of NP-surface interactions for obtaining in-depth understanding of the targeting behavior of NP drug delivery systems. The results obtained provides the basis for developing new complementary in vitro platforms to traditional cell based in vitro assays for optimizing and screening of NP based targeted drug delivery systems.Lääkeannostelu on keskeinen alue lääketutkimuksessa. Lääkeaineiden riittämätön jakelu kohteeseen estää monien sairauksien kohdalla tyydyttävän terapeuttisen vaikutuksen saavuttamisen. Lääkeaineiden leviäminen ja vaikutus terveisiin kudoksiin saattaa lisätä sivuvaikutuksien ja toksisuuden mahdollisuutta in vivo. On kehitetty nanopartikkelipohjaisia lääkeannostelumenetelmiä, jotta lääkeaineita voitaisiin kohdentaa paremmin ja samalla vähentää tai jopa kokonaan välttää lääkeaineiden leviämistä ja vaikutusta kohdealueen ulkopuolelle. Ligandilla funktionalisoitujen nanopartikkeleiden vuorovaikutus solupinnalla olevien spesifisten reseptorien kanssa mahdollistaa lääkeaineiden kuljettamisen solun sisään. Spesifisten nanopartikkeleiden pintavuorovaikutukset ja niiden molekulaaristen mekanismien tuntemus (kinetiikka ja affiniteetti) ovat keskeisiä kehitettäessä ja optimoitaessa nanopartikkelipohjaisia lääkeannostelumenetelmiä. Biofysikaaliset pintaherkät mittausmenetelmät tarjoavat mahdollisuuden karakterisoida in vitro spesifisiä nanopartikkelin ja solun välisiä vuorovaikutuksia molekyylitasolla ilman leimoja. Pintaherkät ja leimattomat pintaplasmonresonanssi- (SPR) ja kvartsikidemikrovaaka- (QCM) biosensorit optimoitiin ja niitä hyödynnettiin ja kehitettiin edelleen alustoiksi kohdennettujen nanopartikkelipohjaisten lääkeannostelumenetelmien in vitro -karakterisointia ja arviointia varten. Moniparametristä SPR- (MP-SPR) prototyyppilaitetta muokattiin, paranneltiin ja optimoitiin molekulaaristen pintavuorovaikutusten ja fosfolipidipohjaisten ohutkalvojen karakterisointia varten. Moniaallonpituus-SPR-menetelmää hyödyntäen kehitettiin metodologia, jolla voi samanaikaisesti määrittää ohutkalvojen paksuuden ja sen optiset ominaisuudet. Lisäksi tämä metodologia laajennettiin kattamaan kalvojen paksuudet muutamasta nanometristä mikrometreihin yhdistämällä SPR-aallonpituus- ja aaltojohdinanalyysit. SPR- ja QCM-laitteiden hydrodynaamiset ominaisuudet synkronisoitiin virtauslaskentamallinusten (CFD) kautta, mikä mahdollisti SPR- ja QCM-laitteiden yhteiskäytön lääkeaineiden ja nanopartikkeleiden vuorovaikutuksien tutkimiseen. Virtauskanavien ja laitteiden synkronisointi todennettiin tutkimalla biomolekulaarista vuorovaikutusta ja nanopartikkeli-pinta-vuorovaikutusta. Synkronoituja SPR- ja QCM-laitteita hyödynnettiin edelleen kohdennuksen ominaisuuksien tutkimiseen mittaamalla streptavidin-biotinyloitujen liposomien vuorovaikutuksia eri virtausnopeuksilla. Virtausnopeuden ja leikkausjännitteen vaikutus kohdennetun liposomin käyttäytymiseen kohdepinnan kanssa tutkittiin. SPR- ja QCM-mittauksia verrattiin keskenään. Mittaukset osoittivat, että kohdennetun liposomin sitoutumista pintaan säätelivät virtausnopeus ja leikkausjännite. QCM antoi lisätietoa liposomien sitoutumiskäyttäytymisestä ja osoitti, että pinnalle sitoutuneet liposomit muuttivat muotoaan tai hajosivat korkeissa virtaunopeuksissa tai leikkausjänitteissä. Päätelmänä voidaan todeta, että, SPR ja QCM ovat erinomaisia menetelmiä farmaseuttisen nanoteknologian tutkimukseen. Nämä menetelmät mahdollistavat nanopartikkeleiden vuorovaikutuksien tutkimisen sekä ohutkalvojen karakterisoimisen. Synkronoitujen SPR- ja QCM-menetelmien yhteiskäyttö muodostaa tehokkaan alustan kvalitatiiviselle ja kvantitatiiviselle nanopartikkeli-pinta-vuorovaikutuksien karakterisoinnille, joka auttaa paremmin ymmärtämään nanopartikkelipohjaisten lääkeannostelumenetelmien kohdennuskäyttäytymistä. Tulokset tarjoavat perustan uusien täydentävien in vitro -alustojen kehittämiselle perinteisten solupohjaisten in vitro -menetelmien rinnalle nanopartikkelipohjaisten lääkeannostelumenetelmien optimointiin ja seulontaan.
Subject: pharmacy
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
liang_thesis.pdf 3.216Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record