Ympäristöopas (YM)

 

Recent Submissions

  • Juvonen, Janne; Lapinlampi, Toivo (Ympäristöministeriö, 2013)
    Ympäristöopas
    Tässä oppaassa käsitellään maalämpöjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä, suunnittelua, rakentamista sekä käyttöä ja huoltoa. Oppaassa annetaan sekä maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen että vallitseviin lupakäytäntöihin valtakunnallisesti yhtenäiset suositukset ja toimintaohjeet. Opas keskittyy pääasiassa energiakaivoihin pientalokohteissa. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii lähtökohtaisesti toimenpideluvan. Pohjavesialueilla saatetaan tarvita lisäksi vesilain mukainen lupa. Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta vältytään erilaisilta ongelmilta. Tämän oppaan avulla tilaaja saa käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjestelmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen käytöstä luopumisesta.
  • Heikkilä-Kauppinen, Marja; Kauppinen, Timo (Ympäristöministeriö, 2003)
    Ympäristöopas 39
    Tämä julkaisu liittyy sovellusoppaana vuonna 2002 uusitun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 määräyksiin ja ohjeisiin. Opas jakautuu kahteen osaan. A-osa sisältää taustatietoa paloturvallisuusmääräyksistä: katsauksen palomääräysten kehitykseen, luvun paloturvallisuuden valvonnasta, taustatietoa tulipaloista sekä Määrittelyjä-osan, joka selventää E1:ssä ja myöhemmin oppaassa käytettävää käsitteistöä. B-osa seuraa luku luvulta E1:n sisältöä ja antaa lisätietoa ja soveltamisesimerkkejä kunkin määräysosan kohdalla. Korjausrakentamisen erityiskysymykset on sisällytetty kunkin aihepiirin yhteyteen. Oppaassa käsitellään myös kaavoituksessa huomioon otettavia paloturvallisuusnäkökohtia. Tämän oppaan soveltamisesimerkit, suositukset ja lisätiedot eivät sellaisenaan ole rakentamismääräysten tasoisia kannanottoja, jotka sitoisivat suunnittelua tai lupaharkintaa. Oppaan tarkoituksena on havainnollistaa määräysten ja ohjeitten mukaisia ratkaisuja sekä valottaa laajemmin usein niukkasanaisiksi puristettujen määräysten taustaa ja tarkoitusta