Ympäristöministeriön raportteja

 

Recent Submissions

 • Laamanen, Maria (Ympäristöministeriö, 2016)
  Miljöministeriets rapporter 5sv/2016
  Åtgärdsprogrammet för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021, som godkändes av statsrådet den 3 december 2015, har utarbetats för att statusen i den marina miljön ska förbättras och belastningen på den minska. Åtgärdsprogrammet innehåller en översikt över de nuvarande åtgärderna för en bättre status i den marina miljön. Programmet innehåller dessutom 29 nya havsvårdsåtgärder, en miljörapport, en ekonomisk analys av kostnaderna för och nyttan av åtgärderna samt en bedömning av åtgärdernas effekter. Ett samråd om förslaget till åtgärdsprogram ordnades och utlåtanden begärdes in den 15 januari–31 mars 2015. För beredningen av åtgärdsprogrammet svarade en brett sammansatt arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet 2011. Arbetsgruppens sammansättning presenteras i slutet av publikationen.
 • Laamanen, Maria (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 5/2016
  Valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021 on laadittu meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. Toimenpideohjelma sisältää katsauksen olemassa oleviin meren tilaa parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi se sisältää 29 uutta merenhoidon toimenpidettä, ympäristöselostuksen, taloudellisen analyysin toimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä sekä arvion toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Toimenpideohjelman ehdotuksesta järjestettiin kuuleminen ja pyydettiin lausuntoja 15.1.–31.3.2015. Toimenpideohjelman valmistelusta vastasi ympäristöministeriön vuonna 2011 asettama laaja-alainen valmistelutyöryhmä. Työryhmän kokoonpano on esitetty julkaisun lopussa.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 9 / 2016
  Ympäristöministeriön toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien tehtävänä on tarkastella varainhoitovuoden toimintaa, tuloksia sekä toiminnan vaikuttavuutta. Kertomuksessa ministeriön toiminnan vaikuttavuutta tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksittain, jotka sisäisestä organisaatiosta riippumatta antavat kokonaiskuvan koko toimialueen tuloksista. Toimintakertomus käsittelee vain ministeriön toimintaa. Toimintakertomus sisältää johdon katsauksen toimintaan sekä toimialoittaisen katsauksen toiminnan vaikuttavuuteen, kuvauksen toiminnallisesta tehokkuudesta, tuotoksista ja laadunhallinnasta sekä henkisten voimavarojen hallinnasta. Toimintakertomus sisältää myös tilinpäätösanalyysin, sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman, määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset ja yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat tuotto- ja kululaskelma, tase sekä talousarvion toteutumalaskelma ja tilinpäätösliitteet.
 • Manninen, Kaisa; Judl, Jáchym; Myllymaa, Tuuli (Ympäristöministeriö, 2016)
  Reports of the Ministry of the Environment 29en/2015
  This study compared the life cycle environmental impacts of different wood waste processing methods in three impact categories: climate impact, acidification impacts and eutrophication impacts. The wood waste recovery methods examined were the use of wood waste in terrace boards made out of wood composite which replace impregnated terrace boards, incineration of wood waste in a multi-fuel boiler instead of peat and the use of wood waste in the production of particleboard in either Finland or Central Europe. The results of the life cycle analysis are based on source materials derived from literature, previous Finnish life cycle assessments and database inventory materials. As such, the results do not directly illustrate the impacts of any individual processing facility. The net life cycle emissions of wood composite were positive in all impact categories, meaning that the emissions were higher than the emissions avoided in the production of the replaced impregnated wood. The uncertainty assessments of the environmental impacts show that results are strongly dependent on whether the plastic used in production is virgin or recycled plastic. In other words, the environmental load of wood composite production is inversely proportional to the share of recycled plastic used to produce the composite. No inventory data was available on the acidification impacts and eutrophication impacts of the production of impregnated wood. The climate impact of wood composite production is lower than that of particleboard production but higher than that of energy recovery, as long as the plastic used in production consists primarily of recycled plastic. High-quality wood waste is suitable for the production of particleboard. In fact, in the current market situation all particleboards are produced from industrial wood side streams and waste. Since using wood waste in the production of particleboard does not therefore replace virgin raw materials, no processes are avoided and the results consist only of direct emissions. The energy recovery of wood waste was found to be the best option in Finland in regard to net environmental impacts in all environmental impact categories. Using wood waste to replace fossil fuels in energy production can also reduce the carbon-dioxide emissions resulting from energy production and facilitate the realisation of set climate objectives. According to the EU’s Waste Framework Directive, re-use and material recycling should be preferred to energy recovery from waste. However, according to the Directive reaching the best overall environmental outcome may require specific waste streams departing from the hierarchy where this is justified by life cycle thinking on the overall impacts of the generation and management of such waste. Based on this study, the energy recovery of wood waste is a justified option in Finland and results in an overall better environmental outcome in regard to life cycle impacts compared to the other recycling methods examined. This should be taken into consideration in the setting of recycling targets based on the EU’s waste directives and in the definition of calculation methods for the recycling rate of wood.
 • (Ympäristöministeriö, 2016)
  Miljöförvaltningens anvisningar 1sv | 2015
  Denna anvisning behandlar miljökonsekvenserna av och miljöriskerna vid muddring och deponering och hanteringen av dessa konsekvenser och risker. Den är framför allt inriktad på tillståndspliktig muddring, dvs. muddring som omfattar mer är 500 kubikmeter, och den tillämpas både i inlandsvatten och i havsområden. Anvisningen kan tillämpas vid utredning av muddringsobjektets och muddermassans egenskaper, vid identifiering av risker och vid bedömning av huruvida muddermassan kan deponeras. I anvisningen finns rekommendationer om de undersökningar som bör göras i det område där muddringen ska genomföras. De halter av skadliga ämnen som anges i anvisningen kan användas i bedömningen av om muddermassan kan deponeras samt vid riktandet av undersökningarna. Anvisningen kan också användas när det avgörs om deponeringsplatsen är lämplig för ändamålet. Denna anvisning riktar sig till myndigheter som beviljar tillstånd för och övervakar muddrings- och deponeringsprojekt samt för dem som utarbetar eller beställer planer, utredningar och ansökningar i anslutning till verksamheten. Anvisningen är inte bindande.
 • Nyman, Juho; Valtakari, Mikko (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 7 | 2016
  Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017. Ohjelman ollessa ajallisesti toimeenpanonsa puolessa välissä, ympäristöministeriö teetti kehittämisohjelmasta ulkoisen väliarvioinnin, jonka tarkoituksena oli tukea ohjelman toteutusta ja sen suuntaamista ohjelman loppukaudella. Arvioinnissa tuotettiin tietoa tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista, ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä esitettiin kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpidesuosituksia ohjelman loppukaudelle. Väliarvioinnin johtopäätösten mukaan ohjelma suunnattiin onnistuneesti suhteessa niihin haastealueisiin, mitä ohjelman toimintaympäristössä havaittiin. Myös ohjelman toimenpiteet ovat olleet loogisia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta onnistuneita. Tavoitteet pyritään saavuttamaan monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa synnyttävien toimenpiteiden kautta. Kriittinen tekijä korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, on resurssien riittävyys ja toimijoiden mahdollisuudet sitoutua tavoitteiden edistämiseen. Arvioinnin mukaan ohjelmaa ei ole syytä merkittävällä tavalla suunnata uudelleen. Olennaisia teemoja, joihin jatkossakin tulisi panostaa ovat ennakointi ja varautuminen, yhteisöllisyyden kehittäminen iäkkäiden asumisessa, asuntojen ja rakennusten sekä asuinalueiden esteettömyyden edistäminen korjausratkaisuilla ja jälkiasennushissien asentamisella sekä iäkkäiden asumisen kehittämistarpeisiin liittyvään julkisen keskusteluun vaikuttaminen. Olennaisia teemoja ovat myös kotona asumisen palvelujen kehittäminen, teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen mm. asumisessa, palveluissa ja turvallisuuden kehittämisessä sekä erilaisten asukaslähtöisempien asumisen tapojen ja asumismuotojen kehittäminen iäkkäille. Ohjelman toteuttaminen on nykyisellään ollut eri osa-alueilla onnistunutta ja valittu poikkihallinnollinen ja monialainen toteutustapa on ollut tarkoituksenmukaisin tapa edistää ohjelman tavoitteita. Ohjelman organisointi on ollut toimivaa, vaikkakin ohjelman yhteistyörakenne voisi olla vielä nykyistä tiiviimpi ja laajempi sidosryhmäyhteistyö vahvempaa. Ohjelman johtaminen on ollut hyvää ja sen kautta on saatu ohjelman toteuttajia aktivoitua. Ohjelman merkittävimmät tulokset ohjelman puolivälissä liittyvät erityisesti jälkiasennushissien rakentamisen edistämiseen olemassa olevaan asuntokantaan, asuntojen korjausavustuksen määrärahan nostamiseen ja avustuksen saamisen ehtojen höllentämiseen, tuotettuun tietoon ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen liittyen ja kyseisen tiedon levittämiseen sekä uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittämiseen. Kokonaisuutta tarkasteltaessa ohjelman vaikuttavuuden haasteena ei ole jatkossa niinkään se, että tehdäänkö tavoitetasolla oikeita asioita, vaan se että toimintaympäristö asettaa vision saavuttamiselle merkittäviä haasteita ja nykyiset käytössä olevat keinot ja resurssit ovat pienet suhteessa tavoiteltaviin vaikutuksiin. Tavoitetilan saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä laajempi toimijajoukko ja resursseja vision suuntaiseen toiminnan toteuttamiseen, ja selkeämpi yleisen asenneilmapiiriin muutos toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Tämä vaatii myös ohjelman toimintatapojen suuntaamista tämän mukaisesti.
 • Hakala, Sanna; Id-Korhonen, Annamaija (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 6 | 2016
  Väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa ikääntyneiden asuinolojen järjestämiseen haasteen, josta kunnat eivät yksin nykyisillä resursseillaan selviydy. Yli 85-vuotiaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan, ja yli 65-vuotiaiden määrän kasvavan 480 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnan näkökulmasta ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään, samaa haluavat myös ikäihmiset itse. Vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa lain yhteistyövelvoitteisiin. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa iäkkään henkilön itsenäistä suoriutumista tukevien kokonaisvaltaisten palvelujen tarpeen selvittämiseen, jossa on otettava huomioon iäkkään toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät tekijät. Palvelutarpeen selvityksen perusteella iäkkäälle henkilölle laaditaan palvelusuunnitelma. Ympäristöministeriön koordinoimaan Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan 2013-2017 sisältyy toimenpide, missä kuntia ohjataan ottamaan käyttöön toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa ennakoivasti arvioimaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan myös kunnan aktiivista neuvontaa ja ohjausta. Ympäristöministeriön ja Lahden kaupungin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamassa Omassa kodissa -hankkeessa kehitettiin tähän tarpeeseen työvälineeksi monialainen ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli. Malliin sisältyy arviointilomake, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöstö voi kotikäynnin yhteydessä arvioida ikääntyneen asuinolojen esteettömyyttä turvallisuutta.
 • Alho, Eeva; Härmälä, Valtteri; Kalli, Janne (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 1/2016
  Asumisoikeusjärjestelmässä on kolme keskeistä toimijaa: omistajayhteisöt, asukkaat ja valtio. Toimijoiden keskuudessa esiintyy ristiriitaisia näkemyksiä toimijoiden roolista, järjestelmän luonteesta ja kehittämistarpeista. Suurimmat erimielisyydet koskevat yhteisöjen omistajien ja asukkaiden välisen vallan ja velvollisuuksien tasapainoa. Tässä työssä selvitettiin asumisoikeusyhteisöjen ja -asukkaiden näkemyksiä toimijoiden rooleista ja riskeistä sekä riskien jakautumisesta eri osapuolille. Selvityksen aineisto koostuu yhteisöjen ja asukkaiden haastatteluista sekä asukkaille tehdystä kyselystä. Kyselyssä asukkaiden näkemyksiä ja arvostuksia on selvitetty perinteisten väittämien lisäksi valintakoeasetelmalla. Selvityksen perusteella asukkaat arvostavat asumisoikeusjärjestelmän tarjoamaa asumisen turvaa. Myös asumiskustannusten kohtuullisuus on asukkaille tärkeää. Yhteisöjen näkökulmasta järjestelmään liittyvään sääntelyyn, joka perustuu asukkaan oikeuksien turvaamiseen, sisältyy riskejä. Asumisoikeustaloja koskevien rajoitusten takia yhteisöt eivät pysty esimerkiksi hankkimaan rahoitusta vapailta markkinoilta tai hallinnoimaan kiinteistöjään markkinaehtoisesti. Tästä syystä yhteisöt ovat riippuvaisia valtion korkotukilainoituksesta. Yhteisöjen käytännöt asukashallinnon järjestämisessä ja näkemykset asukkaan roolista vaihtelevat. Asukkaat pitävät valtaansa pienenä ja kokevat tiedonsaannin varsinkin asumiskuluihin liittyvissä asioissa heikoksi. Yhteisöjen näkökulmasta valvonta aiheuttaa työtä ja byrokratiariskejä. Yhteisöjen ja asukkaiden riskien ja roolien tasapainottaminen on suuri haaste järjestelmälle.
 • Manninen, Kaisa; Judl, Jáchym; Myllymaa, Tuuli (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 3 | 2016
  Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdelle jätemateriaalille, biojätteelle ja paistorasvalle, valittujen hyödyntämisvaihtojen ympäristövaikutuksia. Biojätteen hyödyntämisvaihtoehtoina vertailtiin mädätystä, energiahyödyntämistä ja bioetanolin tuotantoa. Paistorasvalle tarkasteltiin mädätystä, energiahyödyntämistä ja uusiutuvan dieselin tuotantoa. Ympäristövaikutusten osalta tarkastelussa olivat mukana ilmastonmuutos-, happamoitumis- ja rehevöitymisvaikutukset. Prosesseista laskettiin sekä suorat vaikutukset (mm. energiankulutuksesta ja kemikaalien käytöstä aiheutuvat vaikutukset) sekä vältettävät vaikutukset (mm. kun tuotetulla bioenergialla korvataan nykyistä energiantuotantomuotoa). Tuloksien perusteella eri käsittelyvaihtoehtojen nettoympäristövaikutukset riippuvat erityisesti siitä, mitä oletuksia tehdään korvattavien prosessien osalta. Nettoympäristövaikutuksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaikilla käsittelyvaihtoehdoilla voidaan välttää ympäristövaikutuksia enemmän kuin niitä käsittelyllä aiheutetaan, pois lukien polton happamoittavat vaikutukset. Suorien ympäristövaikutusten osalta mädätysvaihtoehto on kaikissa ympäristövaikutusluokissa tehdyillä laskentaoletuksilla paras vaihtoehto sekä biojätteen että paistorasvan käsittelylle. Ilmastonmuutos- ja rehevöitymisvaikutusten osalta seuraavana vaihtoehtona on poltto ja viimeisenä biopolttoaineen tuotanto. Poltto tuottaa suurimmat happamoitumisvaikutukset rikkidioksidipäästöjen vuoksi. Energiantuotantomuodon korvaamisesta saatavat päästöhyvitykset vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, mitä korvattavan energian oletetaan olevan. Lannoitteiden korvaamisessa ensisijaista on, saadaanko kemiallisia lannoitetuotteita todella korvattua mädätejäännöksestä tuotetuilla lannoitevalmisteilla, eli löytyykö niille markkinoita. Vältettävien päästöjen tarkastelu on kuitenkin olennaista vaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutusten ymmärtämiseksi. On myös otettava huomioon, että vältettäville vaikutuksille (esim. hiilidioksidi-, ja rikkipäästöt, uusiutumattomien polttoaineiden käyttö) on lainsäädännössä asetettu tiukkoja vaatimuksia ja tavoitteita. Energiataselaskenta osoitti, että kaikilla käsittelyvaihtoehdoilla voidaan päästä positiiviseen taseeseen. Energiataseeseen vaikuttaa luonnollisesti, kuinka paljon prosessi vaatii energiaa, jotta haluttu lopputuote saadaan ulos. Bioetanolin tuotanto biojätteestä vaatii paljon prosessointia, kun taas polttoprosessissa energiaa kuluu lähinnä laitoksen sähkönkulutuksena. Paistorasvan käsittelyprosessien energiataseissa parhaimman taseen saavutti paistorasvan energiahyödyntäminen.
 • Haapaniemi, Jenni; Lukkari, Tuomas (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 4/2016
  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa ja ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa selvitettiin romuajoneuvojen kuljetus-, varastointi- ja esikäsittelytoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Työn toteuttajaksi valittiin Sito Oy. Työstä vastasi projektipäällikkö Tuomas Lukkari ja pääsuunnittelijana toimi Jenni Haapaniemi. Hankkeen tavoitteena oli romuajoneuvojen vastaanotto- ja esikäsittelytoiminnan ympäristönsuojelun tason parantaminen sekä alan toimijoiden saattaminen yhdenvertaiseen asemaan keskenään tuottamalla suositukset yhtenäisiksi koko maassa noudatettaviksi menettelytavoiksi. Työn pohjana käytettiin viiden ELY-keskuksen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pirkanmaa) tapausaineistoa: romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnan ja vastaanotto- ja varastointipaikkojen ympäristölupia, tarkastuspöytäkirjoja, häiriöilmoituksia, jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksiä, luvattoman toiminnan tarkastuspöytäkirjoja sekä romuajoneuvojen tuottajavastuun vuosiraportteja. Työssä kuultiin laajasti alan asiantuntijoita, toiminnanharjoittajia ja viranomaisia. Työssä selvitettiin lisäksi romuajoneuvojen varastointi- ja esikäsittelytoiminnan aiheuttamaa maaperän pilaantumista aikaisemmin tehtyjen maaperän haitta-ainetutkimusten ja maaperän kunnostusten perusteella. Työn osana tehtiin viidellä erityyppisellä esikäsittelyä ja varastointia harjoittavalla alueella maaperän ja pohjaveden kohdetutkimukset, joita hyödynnettiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelemisessä. Työssä kerättiin tietoa hyviksi havaituista käytänteistä ja toimintatavoista sekä alalla havaituista epäkohdista ja ongelmista ja kehittämisehdotuksista. Työssä selvitettiin romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnan tämän hetkistä ympäristönsuojelullista tasoa (mm. suojausrakenteet, vesien- ja kemikaalien käsittely, muodostuvien vaarallisten jätteiden käsittely ja alueiden yleinen siisteys). Hankkeessa tuotettiin suositukset yhtenäisiksi periaatteiksi ja menettelytavoiksi lupaprosessia, valvontaa, kirjanpitoa ja raportointia varten.
 • Toivanen, Mia; Wennberg, Mikko; Keinänen, Janika; Viholainen, Juha; Lonka, Heikki (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 2 | 2016
  Rakennusten ja rakentamisen energiatehokkuushankkeiden rahoittaminen on osa ympäristöministeriön osaltaan toimeenpanemaa ilmasto- ja energiastrategiaa. Ministeriön teettämät hankkeet käsittelevät rakennusten energiatehokkuutta koskevien direktiivien valmistelua ja toimeenpanoa sekä tätä koskevaa viestintää, toimialan kehittämistä ja toimenpiteiden suuntaamista. Tämä ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty rakentamisen energiatehokkuushankkeiden arviointi kattaa 192 hanketta vuosilta 2009-2014. Hankkeet voidaan ryhmitellä rakennusten energiatehokkuutta koskevien direktiivien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviin, toimialan kehittämiseen ja toimenpiteiden suuntaamista koskeviin sekä viestintään liittyviin hankkeisiin. Direktiivien toimeenpanoon liittyvät hankkeet voidaan jakaa vielä teemoittain EPBD-, RES- sekä ED -, EED- ja ESD -direktiiveihin liittyviin hankkeisiin. Hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa on keskitytty kahteen vaikuttavuusalueeseen. Ensinnäkin pyrkimyksenä on ollut arvioida toteutettujen hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta, esimerkiksi taloudellisia, yritys- ja ympäristövaikutuksia sekä hankkeiden ennakoivuutta. Lisäksi hankkeiden arvioinnissa on pyritty tarkastelemaan hankkeiden vaikutuksia ympäristöministeriön omien tarpeiden ja tavoitteiden näkökulmasta esimerkiksi sitä, miten hankkeiden tulokset ovat vaikuttaneet säädösten valmisteluun ja päätöksentekoon. Arviointi on kattanut ympäristöministeriön ja sidosryhmien haastatteluja, sähköiset kyselyt valvojille ja hankkeiden toteuttajille, yli 20 hankkeen tapaustutkimukset ja työpajan keskeisille toimijoille. Arvioinnin keskeisimpiä johtopäätöksiä ovat: • Hankekokonaisuuden sisällöt ovat kohdentuneet energiatehokkuuden kehityksen kannalta keskeisiin osa-alueisiin. • Hankkeet ovat olleet tehokas ja tuloksekas keino vastata täsmällisiin tarpeisiin ja edistää rakennusten energiatehokkuuden ohjausta ja direktiivien kansallista voimaansaattamista. • Yhteistyö ja yhteishankkeet eri sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää hankkeiden tarkoituksenmukaisen kohdentumisen ja tulosten levittämisen vahvistamiseksi. • Viestintä hankkeiden tuloksista ei ole ollut kaikilta osin riittävää. • Hankehallinta on tukenut hankkeiden toimeenpanoa pääasiassa hyvin. Keskeisimmät suositukset ovat: • Energiatehokkuusalan yleisen kehityksen visioimiseksi ja linjaamiseksi tarvitaan alan toimijoille yhteinen foorumi. • Hankeviestintää tulisi vahvistaa viestinnän suunnittelulla ja pienellä lisäsatsauksella. • Hankkeiden hankintamenettelyihin tarvitaan uusia ja kevyempiä toimintatapoja • Yhteistyötä yritysten kanssa tulisi lisätä ja laajentaa. • Hankkeiden vaikuttavuuden ennakointia ja arvioimista tulisi vahvistaa. • Pienten täsmähankkeiden rinnalle tarvitaan laajempia hankekokonaisuuksia. Arviointi on toteutettu touko-marraskuussa 2015. Arvioinnista on vastannut Owal Group Oy alihankkijanaan Granlund Consulting Oy.
 • Pitkänen, Sari; Törmä, Sinikka; Huotari, Kari; Puumalainen, Jouni (Ympäristöministeriö, 2016)
  Ympäristöministeriön raportteja 30/2015
  Selvityksessä kuvataan ja arvioidaan asunnottomien, kehitysvammaisten ja muiden vammaisten ihmisten sekä mielenterveyskuntoutujien hajautetun asumisen ratkaisuja Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tuotetaan kehittämisehdotuksia, jotka ovat hyödynnettävissä erityisryhmien asumisen kansallisissa linjauksissa, kuntien toiminnassa sekä asumis- ja palveluratkaisujen toteuttamisessa. Selvitys pohjautuu kirjalliseen aineistoon, esimerkkitapauksiin liittyviin haastatteluhin sekä asiantuntijahaastatteluihin. Hajautetun asumisen ratkaisuja tarkastellaan niiden fyysisten ominaisuuksien, asumista tukevien palvelujen, asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä kustannusten ja rahoituksen näkökulmista. Lisäksi arvioidaan ratkaisujen vaikutuksia sekä hyödynnettävyyttä ja levitettävyyttä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että useimmille kehitysvammaisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille hajautettu asumisratkaisu tavallisessa asunnossa on paras vaihtoehto etenkin asukkaan itsemääräämisen ja osallisuuden kannalta. Asumisen kannalta keskeistä on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saaminen ja asumisen perustuminen huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen. Asumista tukevissa palveluissa on tärkeää varmistaa asumisen jatkuvuus vuokranmaksun seurannan kautta. Selvityksessä tuli esiin myös se, että hajautetun asumisen asumisratkaisut soveltuvat monille kohderyhmille. Tuleekin kehittää diagnoosista ja kohderyhmistä riippumattomia ratkaisuja sen sijaan, että eri ryhmien asumista kehitetään erillään. Hajautetussa asumista tukipalveluita toteutetaan verkostomaisesti. Suomalaiset asumisratkaisut vaikuttavat kansainvälisiin malleihin verrattuna kattavammilta, mutta vähemmän koordinoiduilta. Yhteistyötä tarvitaan lisää päihde- ja mielenterveyspalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa. Asukkaiden osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen on panostettu erityisesti kehitysvammaisten asumisessa. Osallisuutta varmistavia toimintatapoja tulee lisätä myös mielenterveyskuntoutujien ja asunnottomien kohdalla. Hajautettu asuminen on myös tämän selvityksen perusteella kustannustehokas ratkaisu kuntien näkökulmasta. Kunnissa ei ole kuitenkaan riittävästi hyödynnetty näitä ratkaisuja, vaan erityisryhmiin kuuluvia ihmisiä asuu edelleen tarpeisiin nähden liian tuetuissa kohteissa. Selvitys sisältää valtakunnan, kunnan ja asumisratkaisutason kehittämissuosituksia. Valtakunnan tasolla hajautetun asumisen leviäminen edellyttää sen strategisuuden lisäämistä, rahoituksen kohdentamista, tietoa kilpailutus- ja hankintamenettelyjen soveltamisesta sekä yhteistyön tiivistämistä yksityisten vuokranantajien ja yleishyödyllisten vuokra-asuntotuottajien kanssa. Kuntatasolla tarvitaan kokonaisvaltaisempia hajautettuihin asumisratkaisuihin perustuvia toimintatapoja, kuntapäättäjien ja ammattilaisten tietoisuden parantamista sekä asukkaan elämän ja toimintojen kattavaa huomioimista palvelusuunnitelmissa. Asumisratkaisujen tasolla tulee huomioida asumisen jatkuvuus ja tuen tarkoituksenmukainen joustavuus sekä asumisen tuen varmistaminen siirtymätilanteissa ja asukkaan tarpeidenmukaisesti koko asumisen ajan. Myös asukkaan omien valmiuksien ja osallisuuden kehittäminen on tärkeää.
 • Manninen, Kaisa; Judl, Jáchym; Myllymaa, Tuuli (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 29/2015
  yössä on verrattu puujätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaaren aikaisia vaikutuksia kolmessa eri vaikutusluokassa: ilmastomuutosvaikutus, happamoittavat vaikutukset ja rehevöittävät vaikutukset. Tarkastellut puujätteen hyödyntämisvaihtoehdot ovat puujätteen käyttö puukomposiitista valmistetuissa terassilaudoissa, jotka korvaavat kyllästettyä terassilautaa, puujätteen polttaminen monipolttoainekattilassa turpeen sijaan ja puujätteen hyödyntäminen lastulevyn valmistuksessa joko Suomessa tai Keski-Euroopassa. Elinkaariarvioinnin tulokset perustuvat kirjallisuudesta, aiemmista kotimaisista elinkaaritarkasteluista ja tietokantojen inventaarioaineistoista saatuihin lähtöaineistoihin. Tulokset eivät siten kuvaa suoraan minkään yksittäisen käsittelylaitoksen vaikutuksia. Puukomposiitin elinkaarenaikaiset nettopäästöt kaikissa vaikutusluokissa ovat positiiviset eli suuremmat kuin korvatun kyllästetyn puun tuotannon vältetyt päästöt. Ympäristövaikutusten epävarmuustarkastelut osoittivat, että tulokset riippuvat voimakkaasti siitä, käytetäänkö valmistuksen raaka-aineena neitseellistä vai kierrätettyä muovia. Puukomposiitin valmistuksen kuormitus on sitä pienempi, mitä suurempi osa komposiittiin käytetystä muovista on kierrätettyä. Kyllästetyn puun valmistuksen happamoittavista ja rehevöittävistä päästöistä ei ollut käytettävissä inventaariotietoja. Ilmastonmuutoksen osalta puukomposiitin valmistus asettuu lastulevyn valmistuksen edelle mutta energiahyödyntämisen jälkeen, jos suurin osa käytetystä muovista on kierrätettyä. Hyvälaatuiset puujätteet soveltuvat lastulevyn valmistukseen. Vallitseva markkinatilanne onkin jo se, että kaikki lastulevy valmistetaan teollisuuden puuperäisistä sivuvirroista ja jätteistä. Koska puujätteiden käyttäminen lastulevyn valmistuksessa ei siten korvaa neitseellisiä raaka-aineita, lastulevyn valmistukseen ei kytkeydy vältettyjä prosesseja ja tulokset koostuvat ainoastaan suorista päästöistä. Jätepuun energiahyödyntäminen todettiin nettoympäristövaikutuksiltaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi Suomessa kaikissa tutkituissa ympäristövaikutusluokissa. Korvaamalla puujätteellä fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa voidaan myös vähentää energiatuotannon fossiilisia hiilidioksidi-päästöjä ja päästä lähemmäs annettuja ilmastotavoitteita. EU:n jätedirektiivin jätehierarkian mukaan jätteen kierrätys on ensisijaista jätteen energiana hyödyntämiseen nähden. Ympäristön kannalta parhaaseen lopputulokseen pääseminen voi kuitenkin direktiivin mukaan edellyttää poikkeamista tästä järjestyksestä, jos tämä on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta. Selvityksen perusteella voidaan arvioida, että energiahyödyntäminen Suomessa on puujätteelle perusteltu vaihtoehto ja se tuottaa elinkaarivaikutuksiltaan paremman lopputuloksen selvityksessä tarkasteluihin kierrätysvaihtoehtoihin nähden. Tämä tulisi ottaa huomioon EU:n jätedirektiivien kierrätystavoitteiden asettamisessa ja puun kierrätysasteen laskentamenetelmiä määriteltäessä.
 • Hämäläinen, Liisa (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 27/2015
  Suomen pienvesistä on luonnontilassa enää muutamia prosentteja. Pienvesien tilaa on heikentänyt mm. maankuivatus. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat, joissa yhtenä kehitettävänä ohjauskeinona mainitaan pienvesien ennallistamisohjelman laatiminen. Vuonna 2013 valmistui kansallinen vesien kunnostusstrategia, jossa määritellään toimenpiteitä vesien tilan parantamiselle. Erillinen pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia päätettiin laatia, koska pienvesiä on paljon, ne eroavat ominaispiirteiltään isommista vesistä ja niiden tilan parantamisen keinot ovat osin erilaisia. Strategiassa esitetään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategiassa käsiteltäviä pienvesiä ovat purot ja norot, lammet, lähteiköt sekä fladat ja kluuvit. Strategialla luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämis- ja ennallistamistarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon vesienhoitosuunnitelmien laadinnassa ja toteuttamisessa sekä muissa pienvesiin vaikuttavissa toiminnoissa. Strategian valmistelusta vastasi ympäristöministeriön asettama työryhmä, joka teki tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Pienvesien tilan parantamiseksi on määritelty kuusi eri päämäärää ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian päämäärät ovat: 1. Pienvesien tilaa koskeva tietoperusta paranee 2. Pienvesiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen soveltamista ja valvontaa kehitetään 3. Pienvesien vapaaehtoinen kunnostaminen lisääntyy 4. Pienvesiä suojellaan ja kunnostetaan osana maankäyttöä 5. Pienvesiä koskevat toimet ja tavoitteet otetaan huomioon vesienhoidon suunnittelussa 6. Pienvesien kunnostamisen rahoituskäytäntöjä kehitetään Strategian liitteenä ovat arvokkaiden pienvesien priorisoinnin kriteerit sekä esimerkkejä hyvin onnistuneista pienvesien kunnostushankkeista.
 • Myller, Eero (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 28 / 2015
  Suomen on arvioitu olevan kaukana rakennus- ja purkujätteiden kierrätystavoitteesta ja myös puupakkausten osalta kierrätysaste on laskenut. Vuoden 2013 alussa käynnistettiin ”Sekalaisen puujätteen testaus erilaisten lopputuotteiden valmistuksessa” –projekti, jonka tarkoitus oli edistää niin rakennuksilta kuin puupakkauksista peräisin olevien puujätteiden kierrätystä. Projektin painopisteenä oli hahmottaa eri puujätejakeiden syntymistä ja ominaisuuksia, selvittää erilaisia lajittelu- ja erottelumahdollisuuksia ja lopulta etsiä puujätteen energiahyödyntämiselle vaihtoehtoja, jotka edistäisivät ympäristönäkökulmasta kestävää ja liiketoiminnallisesti kilpailukykyistä materiaalikierrätystä. Projektikonsortio muodostettiin seitsemästä puujätteiden kannalta yhteiskunnallisesti merkittävä organisaatiosta. Projektiryhmä sai työnsä valmiiksi kesän 2015 aikana ja loppuraportti luovutettiin ympäristöministeriölle elokuussa. Projektin aikana selvisi muun muassa seuraavia asioita: • Rakennuspuujätteen syntypaikkalajittelukäytännöt ja –tehokkuus vaihtelevat huomattavasti alueellisesti sekä työmaiden välillä • Puutavaran uudelleenkäyttö on rakennustyömaista tehokkainta siltatyömailla • Jätteen käsittelijän teknologialla päästään puujätteen lajitteluprosesseissa todella korkeaan puhtausasteeseen • Testatuilla laitteistoilla ei pystytty erottelemaan luotettavasti kestopuunäytteitä toisistaan eikä sekalaisen puujätteen seasta • Mekaanisia epäpuhtauksia sisältävä A- ja B-luokan puujäte kelpaa puumuovikomposiitin raaka-aineeksi testattuja menetelmiä käyttäen • Kierrätyspuun käyttö puumuovikomposiitin raaka-aineena vaikuttaa olevan yhteiskunnallisesti kannattavaa, mutta se ei välttämättä ole sitä kaikkien arvoketjun toimijoiden kannalta • Puujätteitä koskevaan lainsäädäntöön, käsitteisiin, määritelmiin ja tilastointikäytäntöihin liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta ja epäkohtia, joita koskevaa keskustelua pitää jatkaa
 • Alanen, Aulikki; Aapala, Kaisu (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 26 | 2015
  Lähes kolmannes Suomen maa-alasta on suota. Yli puolet soista on ojitettu ja Etelä-Suomessa soiden ojitusaste on yli 75 %. Soiden tila on vakavasti heikentynyt. Suuri osa suotyypeistä on Etelä-Suomessa uhanalaistunut. Soiden lajiston uhanalaistuminen on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Soista on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria eli noin 13 %. Suojelu on painottunut Pohjois-Suomeen ja karuihin avosoihin. Suojelutilanne on huono etenkin eteläisten, rehevien ja puustoisten soiden osalta. Soidensuojelutyöryhmä (4.9.2012–30.9.2015) on tunnistanut laajojen selvitysten perusteella luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaimmat sekä nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentävät suoalueet. Tarkastelualueena oli koko maa lukuun ottamatta Tunturi-Lappia ja Metsä-Lappia sekä Peräpohjolan aapasuovyöhykkeen pohjoisosaa. Kartoitusaineistoa soiden luonnonarvoista koottiin noin 1 600 suolta (300 000 ha). Luonnonarvoiltaan arvokkaimmiksi valikoitui 747 suota (117 000 ha), joiden pinta-alasta 31 % sijaitsee valtionmailla. Valtionmailla soiden täydentävä suojelu toteutetaan etupainotteisesti sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Keväällä 2015 suojeltiin valtioneuvoston päätöksellä jo noin 6 000 hehtaaria eteläisiä valtion soita. Työryhmä ehdottaa välittömiä suojelutoimia lisäksi 30 000 hehtaarille valtion omistamia soita. Näistä noin puolet suojellaan lakisääteisesti ja toinen puoli Metsähallituksen omilla päätöksillä. Työryhmän ehdotuksen liitteessä on lueteltu ne Etelä-Suomen suot, jotka työryhmä on arvioinut selvitysaineistostaan valtakunnallisesti arvokkaimmiksi. Näiden yksityismaiden suokohteiden joukkoon kuuluminen ei aiheuta niiden maanomistajille uusia maankäyttöä rajoittavia oikeusvaikutuksia. Etelä-Suomen soiden vapaaehtoista täydentävää suojelua toteutettaessa panostetaan lähivuosina erityisesti luonnonarvoiltaan kaikkein merkittävimpiin soihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota soihin, joille on suunnitteilla välittömiä maankäytön muutoksia sekä soihin, joilla on erityistä merkitystä nykyisen suojelualueverkon puutteiden korjaamisessa joko alueellisesti tai suon luonnonarvojen suhteen. Supistuneiden toteutusmäärärahojen vuoksi työryhmä ehdottaa yksityisten maanomistajien soiden suojeluun erilaisia, vapaaehtoisia suojelukeinoja toteutettavaksi pitkällä aikajänteellä. Puustoisia soita pyritään suojelemaan Etelä-Suomen metsien suojelua edistävän METSO-toimintaohjelman puitteissa. METSO-toimintaohjelman kriteerit täyttäviä suokokonaisuuksia on arvioitu olevan työryhmän valitsemilla, eteläisillä yksityismaiden kohteilla noin 17 000 ha. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueilta työryhmä on arvioinut selvitysaineistosta valtakunnallisesti kaikkein arvokkaimmiksi 130 suoaluetta, yhteispinta-alaltaan noin 59 000 hehtaaria, josta lähes puolet on valtion omistuksessa. Pohjois-Suomen arvokkaista yksityismaiden soista työryhmän ehdotuksessa on vain koostetietoa. Työryhmä ehdottaa että raporttiin sisältyvien 16 toimenpide-ehdotuksen toteutumista, erityisesti vapaaehtoisen soidensuojelun etenemistä sekä eri suojelukeinojen vaikuttavuutta niin valtionmailla kuin yksityisillä mailla, arvioidaan viiden vuoden kuluttua. Arvion perusteella harkitaan jatkotoimenpiteitä. Työryhmä suosittelee valtakunnallisesti arvokkaiden soiden turvaamisen lisäksi myös muita toimenpiteitä, jotka katsotaan tarpeellisiksi soiden monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Suositeltavia toimia ovat mm. nykyisten suojelualueiden hydrologisen tilan ja rajausten parantaminen, suunnitelmallinen vesien ohjaus ojitusten takia kuivuneille soille ja soiden ennallistaminen sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella, luonnonsuojelulain ja metsälain mukaiset toimet soiden luontotyyppien ja lajien esiintymien turvaamiseksi sekä suoluonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen maa- ja metsätaloudessa sekä maankäytön suunnittelussa.
 • Moliis, Katja; Häkkinen, Eevaleena; Seppälä, Timo (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 25 | 2015
  Pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (POP) kutsutut aineet ovat erittäin haitallisia ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Yhdisteitä on käytetty palontorjunta-aineina, pintakäsittelykemikaaleina sekä lisäaineina erilaisissa muovimateriaaleissa. Yhdisteiden valmistusta ja käyttöä on rajoitettu tai kielletty jo vuosien ajan, mutta aineita esiintyy jätehuoltoon päätyvissä tuotteissa vuosikymmenienkin viiveellä. EU:n POP-asetus kieltää kierrättämästä POP-yhdisteitä sisältäviä jätteitä. Asetuksessa on säädetty kullekin kielletylle aineelle pitoisuusraja, jonka ylittyessä jäte on hävitettävä pysyvästi polttamalla tai fysikaalis-kemiallisin käsittelyin. Käytännössä POP-raja-arvot ylittyvät aina tuotteissa, joihin on lisätty aineita palonestotarkoituksessa. Lisäksi joissakin kierrätysmuovia sisältävissä tuotteissa voi esiintyä vähäisiä jäämiä aineista. Euroopassa on kartoitettu aineiden esiintymistä, mutta mittauksia yhdisteiden esiintymisestä on tehty vähän. Bromi-alkuainetta sisältävien muovikappaleiden yksittäinen ja jatkuvatoiminenkin tunnistaminen on mahdollista röntgenfluoresenssiin (XRF) tai röntgentransmissioon (XRT) perustuvien mittausten avulla, mutta kumpaakaan menetelmää ei toistaiseksi ole otettu Suomessa käyttöön taloudellisista syistä. SER:ssä kiellettyjä yhdisteitä tiedetään esiintyvän etenkin kuvaputkitelevisioiden ja tietokonemonitoreiden koteloissa, mutta myös kuumenevassa kodin- ja konttorielektroniikassa. Romuajoneuvoissa yhdisteitä tiedetään esiintyvän eniten istuinten pehmusteissa ja päällyksissä ja etenkin aasialaisvalmisteisissa ajoneuvoissa. Rakennusalalla HBCD:n kierrätyskielto on huomioitava etenkin EPS-eristeteollisuudessa. Purkukohteiden tuottamat muut kumiset ja muoviset jätejakeet päätyvät polttoon, jolloin mahdolliset POP-yhdisteet eivät pääse kiertoon. Jätteistä löydetyt POP-yhdistepitoisuudet asettavat haasteen sekä kierrätysalalle että alan valvojille. Kierrätystavoitteet edellyttävät kierrätyksen lisäämistä ja samanaikaisesti näistä materiaalivirroista pitäisi saada eroteltua ne jakeet, joissa POP-pitoisuudet ylittävät asetetut raja-arvot. Kierrätettävän materiaalin maksimoimiseksi ja kierrätysvirran puhtauden turvaamiseksi olisi parannettava jätehuoltoketjussa toimivien tietotasoa ja edellytyksiä liittää laitteistoihin uutta mittaustekniikkaa. Bromipitoisuuden mittaus olisi usein riittävä toimenpide. Valistusta tulisi lisäksi suunnata kotitalouksille, jotta SER:ä ja romuajoneuvoja ei varastoitaisi kotitalouksissa pidentämässä POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden poistumisaikaa.
 • Kanninen, Vesa; Akkila, Ilona (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 24 | 2015
  Selvityksen tarkoituksena on ollut tuoda taustatietoa ja kehittämisideoita kaupunkiseutujen suunnittelun kehittämiseen muutamista Euroopan maista. Tarkasteluun valittiin Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti ja Englanti. Selvitys luo osaltaan pohjaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kehittämiseen ja tuo ideoita myös muuhun kaupunkiseutuja koskevaan strategiseen suunnitteluun. Selvityksessä on käyty läpi kaupunkiseututasoisen suunnittelun virallisia ja epävirallisia rakenteita, toimijoita ja suunnittelun välineitä. Selvityksen mukaan kaupunkiseuduilla tulisi kokeilla erilaisia ratkaisuja harkiten, mutta rohkeasti. Valtion ja kuntien välisiä suhteita, mukaan lukien suunnittelujärjestelmän ohjausmuodot, tulisi yksinkertaistaa. Kaupunkiseuduille tulisi jättää liikkumavaraa omien, paikallisista ominaispiirteistä nousevien kysymysten käsittelyyn, sekä omien perusteltujen käytäntöjensä sisällyttämiseen myös virallisen suunnittelun puitteissa. Selvitys korostaa, että strategisen suunnittelun lähtökohtana ei saisi olla resurssien tuottaminen kaupunkiseudulle, vaan kaupunkiseudun spatiaalisen kehittämisen kysymysten käsittely. Kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä on pyrittävä pitkäjänteisesti mahdollistamaan erilaisten yhteistyömuotojen jatkuvuutta ja toisiaan täydentävyyttä. Toimiviksi havaittujen yhteistyömuotojen keskeiset tekijät tulisi sisällyttää uusiin yhteistyömuotoihin. Selvityksen mukaan tekemiseen, aktiivisuuteen ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä tulisi tukea. Strategisen spatiaalisen suunnittelun järjestelmän tulisi olla joustava, jotta se voisi huomioida tällaiset rakenteet ja kiinnittää ne demokraattiseen kontrolliin mielekkäällä tavalla. Myös yhteistyörakenteita tulisi kehittää joustaviksi ja eri tilanteisiin adaptoituviksi.
 • Jokinen, Satu; Paavola, Olli; Tanskanen, Juha-Heikki (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 23 | 2015
  Selvityksen tavoitteena oli arvioida Suomessa syntyneen pakkausjätteen kokonaismäärä. Selvityksessä myös verrattiin Suomen tilastointitapaa valittujen EU-jäsenvaltioiden tilastointiin. Suuntaa antavan pakkausjätteen kokonaismääräarvion ja vertailujen pohjalta annettiin suositukset tilastoinnin kehittämisestä Suomessa. EU-jäsenvaltioiden tilastojen vertailukelpoisuuden arviointi toteutettiin yhteensä kymmenen maan tilastointitapoihin tutustuen. Vertailussa todettiin, että tarkasteltujen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteet eroavat toisistaan eikä ilmoitettuja kierrätysasteita siten tulisi verrata suoraan toisiinsa. EU:ssa tulisikin pyrkiä yhdenmukaistamaan käytäntöjä. Markkinoille saatettujen pakkausten osalta Suomen pakkaustilaston todettiin perustuvan pääasiallisesti Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:öön rekisteröityneiden tuottajien ilmoittamiin tietoihin. Kierrätetyn pakkausjätteen tilastoinnin todettiin perustuvan pääasiallisesti tuottajayhteisöjen sopimuskumppaneiltaan keräämiin tietoihin. Selvityksen pohjalta todettiin, että keskeisin keino Suomen pakkaustilaston luotettavuuden lisäämikseksi olisi tiedonkeräyksen laajentaminen kattamaan muidenkin kuin rekisteröityneiden tuottajien markkinoille tuomat pakkaukset. Tilaston luotettavuutta voitaisiin lisätä myös lisäpanostuksilla tuottajavastuullisten yritysten tiedonkeräyksen laadun varmistamiseen. Pakkausjätteen kokonaismääräksi arvioitiin noin 840 000 tonnia vuonna 2012, kun Suomen EU:lle toimittaman tilaston mukaan pakkausjätettä syntyi 715 000 tonnia. Arvio on suuntaa antava. Aineiston perusteella todettiin, että Suomessa tuottajavastuuvelvoitteen täyttämisen valvontaa tulisi tehostaa ja valmistautua kattavampaan tiedonkeräykseen.
 • Särkkä, Ella (Ympäristöministeriö, 2015)
  Ympäristöministeriön raportteja 22 | 2015
  Tuottajavastuulainsäädännön ongelmakohtia -hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa keskeiset voimassaolevasta tuottajavastuulainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä aiheutuvat ongelmat ja tehdä tältä pohjalta tarpeellisia lainsäädännön muutosehdotuksia ja/tai lainsäädännön tulkinta- ja soveltamisohjeistusta. Hankkeessa tarkastelu kohdistuu kolmeen horisontaaliseen asiakokonaisuuteen: 1. Tuottajayhteisöjen välinen kustannusten- ja vastuunjako 2. Ulkomaisten toimijoiden saattaminen tuottajavastuun piiriin 3. Ammattimaisen tuottajan määritteleminen Tuottajayhteisöjen tulee nykyisin ratkaista keskinäiseen vastuunjakoonsa liittyvät kysymykset vapaaehtoiselta pohjalta, mutta aina yhteistyöhön ei kyetä. Vastuunjako saatta osoittautua ongelmalliseksi varsinkin silloin, kun jätteellä on positiivista raaka-ainearvoa tai kun kyse on jakelijakeräyksen järjestämisestä. Eräs vaihtoehto vastuunjaon järjestämiseksi voisi olla lakisääteisen clearing house -järjestelmän perustaminen. Clearing house -järjestelmä voitaisiin toteuttaa myös vapaaehtoisesti tuottajayhteisöjen keskinäisten sopimusten pohjalta. Toinen vaihtoehto voisi olla tuottajien ja tuottajayhteisöjen velvoittaminen tekemään yhteistyötä käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanoton, kuljetuksen sekä vastaanottoa koskevan tiedotuksen järjestämiseksi. Tuottajavastuulainsäädäntö ei pääsääntöisesti koske ulkomaisia toimijoita ja etämyyntiä, mikä on johtanut ns. vapaamatkustusongelmaan. Tehokkaimmin etämyyntiin kyettäisiin puuttumaan yhdenmukaistamalla tuottajavastuudirektiivien tuottajan määritelmät ja sisällyttämällä direktiiveihin valtuutettua edustajaa koskevat säännökset. Tämä edellyttäisi unionintasoisia toimia. Toisaalta etämyyjät voisivat osallistua tuotteidensa jätehuollon järjestämiseen vapaaehtoisesti. Jätelaissa (646/2011) voitaisiin säätää etämyyjien oikeudesta nimetä valtuutettu edustaja vastaamaan etämyyjän markkinoille saattamien tuotteiden jätehuollosta. Vaihtoehtoisesti etämyyjät voisivat huolehtia tuotteidensa jätehuollosta sopimalla tästä tuottajayhteisön palveluyhtiön kanssa. Muuttamalla jätelain tulkintaa tuottajayhteisö voisi toimia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden etämyyjien valtuutettuna edustajana. Tuottajavastuu koskee tuotteita ammattimaisesti markkinoille saattavia tuottajia, mutta ammattimaisuuden käsitettä ei ole lainsäädännössä määritelty. Tämän on pelätty johtavan keinotekoisiin järjestelyihin, joilla pyritään hyötymään tuottajan ensisijaisesta jätehuollon järjestämisoikeudesta. Ammattimaisuuden määrittelyn kannalta ongelmallisia ovat myös pientuottajat, jotka kokevat tuottajavastuuvelvoitteet kohtuuttoman raskaiksi. Tuottajan toiminnan ammattimaisuutta määriteltäessä lähtökohdaksi tulisi ottaa liike- ja ammattitoiminnan aineelliset tunnusmerkit sekä ammattimaisen jätteen käsittely- ja kuljetustoiminnan kriteerit. Kaikkein pienimuotoisin toiminta olisi perusteltua rajata tuottajavastuun soveltamisalasta määrittelemällä markkinoille saatettujen tuotteiden määrään perustuvat määrärajat, jota vähäisemmän toiminnan ei katsottaisi olevan ammattimaista. Tuottajayhteisöjen jäseniltään perimien maksujen pitäisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti perustua tuottajan tuottajayhteisölle tosiasiallisesti aiheuttamiin kustannuksiin.

View more