Svenska i finsk miljö : Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9167-4
Title: Svenska i finsk miljö : Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland
Author: Henricson, Sofie
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordiska språk
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-10-05
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9167-4
http://hdl.handle.net/10138/40361
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Swedish in Finnish surroundings Interaction, grammar and language contact in conversations within Swedish speech islands in Finland This thesis explores arranged group conversations among adolescents at Swedish high schools in four monolingual Finnish municipalities: Kotka, Oulu, Pori and Tampere. The Swedish communities in these cities amount to a very small proportion of the entire population (0.2 - 1%, or roughly 400 - 1200 individuals per city), but nonetheless maintain Swedish institutions such as schools and daycare centres. They are considered part of the Finland Swedish population, despite being geographically detached from the traditional Finland Swedish regions in the southern and western coastal areas of the country. The data collection focused on Finland Swedish vernaculars in closest proximity to Finnish society. The aim of the study was to thereby increase our knowledge of Swedish conversations in Finland, particularly Swedish-Finnish contact features. The data consist of close to eleven hours of video- and audio-recorded group conversations, which were transcribed in accordance with the Conversation Analytic tradition. Between three and eight Swedish-Finnish bilinguals aged 16 - 18 participated in each conversation. As all participants inhabit monolingual Finnish cities, where they attend Swedish high schools, they make use of both languages on a daily basis. The methodological framework is found at the intersection between interactional linguistics and contact linguistics. With this combined approach, the study provides a synchronic description of how, according to the collected conversational data, the participants orient themselves towards their common linguistic resources. Through qualitative analysis of the conversations, a broad range of orientations towards monolingual and bilingual communicative codes are described. In these bilingual settings, the speakers can either choose to avoid using one of their common languages, i.e. Finnish, or to activate all their common resources in the conversations. In addition to this interactional approach to language alternation in conversation, the study also explores purely linguistic patterns in bilingual conversations. Examined from this perspective, many patterns could be described as universal contact linguistic features. Throughout the study, variations between the four cities are noted. However, these are perhaps primarily related to factors other than the geographical location where the conversations took place. In many cases, the variation is first and foremost related to the conversational situation, the social ties between the participants and the common ground they shared. Key words: spoken language, language contact, interactional linguistics, contact linguistics, conversation analysis, speech islands, Finland Swedish, communicative codes, multilingualism, language alternationSvenska i finsk miljö Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland I avhandlingen studeras arrangerade gruppsamtal bland ungdomar i svenska gymnasier på fyra s.k. svenska språköar i Finland, nämligen Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg. I de här finska städerna utgör de svenska befolkningsgrupperna om ungefär 400 - 1200 individer endast mellan 0.2 och 1 procent av totalbefolkningen. Dessa små svenska befolkningsgrupper lever utanför de traditionella svensk- eller tvåspråkiga områdena i Finland där de upprätthåller svenska institutioner såsom skolor och daghem. Syftet med studien är därmed att utöka vår kunskap om finlandssvenskt samtalsspråk med den starkaste förankringen i finska samhällen. Materialet utgörs av cirka elva timmar av video- och audioinspelade gruppsamtal, som har transkriberats enligt samtalsanalytiska metoder. Grupperna består av mellan tre och åtta 16-18-åriga deltagare. Eftersom alla som deltar i samtalen bor i enspråkiga finska städer där de går i svenska gymnasier, använder de både svenska och finska i sin vardag. Metodologiskt stöder sig analysen på interaktionell lingvistik och kontaktlingvistik. Utifrån denna kombinerade infallsvinkel erbjuds en synkron beskrivning av hur samtalsdeltagarna orienterar sig mot sina gemensamma flerspråkiga resurser. Den kvalitativa näranalysen visar på olika slags orienteringar mot enspråkiga och flerspråkiga samtalskoder. I de här flerspråkiga miljöerna kan samtalsdeltagarna antingen välja att undvika att använda det ena av sina gemensamma språk, dvs. i praktiken finska, eller också välja att aktivera alla sina gemensamma resurser i samtalen. Förutom att studera hur deltagarna orienterar sig mot flerspråkighet i samtalen, fokuseras även språkliga strukturer. Dessa kan ofta relateras till universella kontaktlingvistiska mönster. Genomgående noteras ortvisa skillnader i samtalen inspelade i de fyra städerna, om än skillnader mellan inspelningsorterna snarast kan anses hänga ihop med samtalssituationen, hur väl samtalsdeltagarna känner varandra och vilken gemensam referensram de har. Nyckelord: samtalsspråk, språkkontakt, interaktionell lingvistik, kontaktlingvistik, samtalsanalys, språköar, finlandssvenska, samtalskoder, flerspråkighet, språkalternering
Subject: nordiska språk
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
henricson_avhandling.pdf 4.221Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record