Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40701
Julkaisun nimi: Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa
Tekijä: Lepoluoto, Ari
Muu tekijä: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Päiväys: 2013
Opinnäytteen taso: Lisensiaatin tutkimus / licentiatavhandling / Licentiate Thesis
URI: http://hdl.handle.net/10138/40701
Tiivistelmä: Tutkimuksen kohteena ovat valo- ja äänityön sisältöjen ja toimenkuvien tulevaisuus esittävän taiteen kentässä. Valon käsite kattaa tässä yhteydessä myös liikkuvan ja pysäytetyn kuvan. Tutkimuksessa tarkastellaan valo- ja äänityön taiteellisen ja teknillisen osaamisen kokonaisuutta erilaisista näkökulmista. Keskeinen tutkimusongelma on: missä määrin teknillistä ja taiteellista osaamista tai työnsisältöjä on tarkoituksenmukaista tarkastella toisistaan erillään? Tutkimuksen tavoitteena on tarjota valo- ja äänityön opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää alan koulutusta käytännön teatterityön kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Teat-tereille ja muille esittävän taiteen organisaatioille tavoitteena on tarjota näkökulmia, joita voi hyödyntää toimen-kuvien ja työnsisältöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa sovelletaan tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmiä. Aineisto koostuu teemahaastatteluista. Haas-tateltavat ovat teatterityön, teknologian, tutkimuksen ja yleisön edustajia. Tulevaisuuden valo- ja äänityötä tarkas-tellaan yleisön, työnsisältöjen, tuotantoprosessien, tuotantotalouden, teknologian kehityksen ja ympäristökysymys-ten näkökulmista. Aineisto kertoo muutoksesta, joka kumpuaa kahdesta tekijästä. Ensimmäinen on siirtyminen postmoderniin yh-teiskuntavaiheeseen, jossa tekniikkaan ja teknologiaan ei enää liitetä negatiivisia merkityksiä. Toisena tekijänä nähdään teatterialan toimintaympäristön muutos, joka tarkoittaa alan muuttumista monimuotoisemmaksi, insti-tuutioiden merkityksen vähenemistä ja vapaiden ryhmien merkityksen kasvamista. Valo- ja äänityön taiteellisten ja teknisten sisältöjen työkokonaisvaltaiseen erotteluun ei tulevaisuudessa nähdä perusteluita. Näköpiirissä on valo- ja äänityön fokusoituminen audiovisuaalisiin sisältöihin, joita teattereissa tuote-taan sekä näyttämölle että verkkoon. Sisältöjen tuottamiseksi tehtävä työ voi olla joko taiteellisesti tai teknisesti painottunutta, tai taiteellisteknistä.
Avainsanat: projisointi
valotyö
äänityö
Avainsanat: projisointi
valotyö
äänityö
Asiasanat (ysa): valosuunnittelu
äänisuunnittelu
teatteritekniikka
esittävät taiteet
osaaminen
vuorovaikutus
tulevaisuus
toimintaympäristö


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Lepoluoto_Ari_2013.pdf 2.017MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot