Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/40701
Titel: Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa
Författare: Lepoluoto, Ari
Medarbetare: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Datum: 2013
Nivå:
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/40701
Abstrakt: Tutkimuksen kohteena ovat valo- ja äänityön sisältöjen ja toimenkuvien tulevaisuus esittävän taiteen kentässä. Valon käsite kattaa tässä yhteydessä myös liikkuvan ja pysäytetyn kuvan. Tutkimuksessa tarkastellaan valo- ja äänityön taiteellisen ja teknillisen osaamisen kokonaisuutta erilaisista näkökulmista. Keskeinen tutkimusongelma on: missä määrin teknillistä ja taiteellista osaamista tai työnsisältöjä on tarkoituksenmukaista tarkastella toisistaan erillään? Tutkimuksen tavoitteena on tarjota valo- ja äänityön opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää alan koulutusta käytännön teatterityön kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Teat-tereille ja muille esittävän taiteen organisaatioille tavoitteena on tarjota näkökulmia, joita voi hyödyntää toimen-kuvien ja työnsisältöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa sovelletaan tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmiä. Aineisto koostuu teemahaastatteluista. Haas-tateltavat ovat teatterityön, teknologian, tutkimuksen ja yleisön edustajia. Tulevaisuuden valo- ja äänityötä tarkas-tellaan yleisön, työnsisältöjen, tuotantoprosessien, tuotantotalouden, teknologian kehityksen ja ympäristökysymys-ten näkökulmista. Aineisto kertoo muutoksesta, joka kumpuaa kahdesta tekijästä. Ensimmäinen on siirtyminen postmoderniin yh-teiskuntavaiheeseen, jossa tekniikkaan ja teknologiaan ei enää liitetä negatiivisia merkityksiä. Toisena tekijänä nähdään teatterialan toimintaympäristön muutos, joka tarkoittaa alan muuttumista monimuotoisemmaksi, insti-tuutioiden merkityksen vähenemistä ja vapaiden ryhmien merkityksen kasvamista. Valo- ja äänityön taiteellisten ja teknisten sisältöjen työkokonaisvaltaiseen erotteluun ei tulevaisuudessa nähdä perusteluita. Näköpiirissä on valo- ja äänityön fokusoituminen audiovisuaalisiin sisältöihin, joita teattereissa tuote-taan sekä näyttämölle että verkkoon. Sisältöjen tuottamiseksi tehtävä työ voi olla joko taiteellisesti tai teknisesti painottunutta, tai taiteellisteknistä.
Subject: projisointi
valotyö
äänityö
Subject: projisointi
valotyö
äänityö
Subject (ysa): valosuunnittelu
äänisuunnittelu
teatteritekniikka
esittävät taiteet
osaaminen
vuorovaikutus
tulevaisuus
toimintaympäristö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Lepoluoto_Ari_2013.pdf 2.017Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post