Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa

Show simple item record

dc.contributor Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre fi
dc.contributor.author Lepoluoto, Ari
dc.date.accessioned 2013-09-11T10:08:32Z
dc.date.available 2013-09-11T10:08:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/40701
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena ovat valo- ja äänityön sisältöjen ja toimenkuvien tulevaisuus esittävän taiteen kentässä. Valon käsite kattaa tässä yhteydessä myös liikkuvan ja pysäytetyn kuvan. Tutkimuksessa tarkastellaan valo- ja äänityön taiteellisen ja teknillisen osaamisen kokonaisuutta erilaisista näkökulmista. Keskeinen tutkimusongelma on: missä määrin teknillistä ja taiteellista osaamista tai työnsisältöjä on tarkoituksenmukaista tarkastella toisistaan erillään? Tutkimuksen tavoitteena on tarjota valo- ja äänityön opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää alan koulutusta käytännön teatterityön kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Teat-tereille ja muille esittävän taiteen organisaatioille tavoitteena on tarjota näkökulmia, joita voi hyödyntää toimen-kuvien ja työnsisältöjen kehittämisessä. Tutkimuksessa sovelletaan tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmiä. Aineisto koostuu teemahaastatteluista. Haas-tateltavat ovat teatterityön, teknologian, tutkimuksen ja yleisön edustajia. Tulevaisuuden valo- ja äänityötä tarkas-tellaan yleisön, työnsisältöjen, tuotantoprosessien, tuotantotalouden, teknologian kehityksen ja ympäristökysymys-ten näkökulmista. Aineisto kertoo muutoksesta, joka kumpuaa kahdesta tekijästä. Ensimmäinen on siirtyminen postmoderniin yh-teiskuntavaiheeseen, jossa tekniikkaan ja teknologiaan ei enää liitetä negatiivisia merkityksiä. Toisena tekijänä nähdään teatterialan toimintaympäristön muutos, joka tarkoittaa alan muuttumista monimuotoisemmaksi, insti-tuutioiden merkityksen vähenemistä ja vapaiden ryhmien merkityksen kasvamista. Valo- ja äänityön taiteellisten ja teknisten sisältöjen työkokonaisvaltaiseen erotteluun ei tulevaisuudessa nähdä perusteluita. Näköpiirissä on valo- ja äänityön fokusoituminen audiovisuaalisiin sisältöihin, joita teattereissa tuote-taan sekä näyttämölle että verkkoon. Sisältöjen tuottamiseksi tehtävä työ voi olla joko taiteellisesti tai teknisesti painottunutta, tai taiteellisteknistä. fi
dc.format.extent 139 s. fi
dc.language.iso fi fi
dc.subject projisointi fi
dc.subject valotyö fi
dc.subject äänityö fi
dc.title Valo- ja äänityö taiteen ja teknologian vuorovaikutuksessa fi
dc.subject.ysa valosuunnittelu fi
dc.subject.ysa äänisuunnittelu fi
dc.subject.ysa teatteritekniikka fi
dc.subject.ysa esittävät taiteet fi
dc.subject.ysa osaaminen fi
dc.subject.ysa vuorovaikutus fi
dc.subject.ysa tulevaisuus fi
dc.subject.ysa toimintaympäristö fi
dc.type.ontasot Lisensiaatin tutkimus / licentiatavhandling / Licentiate Thesis fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lepoluoto_Ari_2013.pdf 2.017Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record