Ensikkotuotoksen ja utarerakenteen perinnölliset yhteydet lypsylehmien kestävyyteen ja elinikäistuotokseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212092
Title: Ensikkotuotoksen ja utarerakenteen perinnölliset yhteydet lypsylehmien kestävyyteen ja elinikäistuotokseen
Alternative title: Relationships between first lactation milk yield, udder traits, lifetime milk and herd life in Finnish Ayrshires and Holsteins
Author: Niemi, Helka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212092
http://hdl.handle.net/10138/40703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Husdjursvetenskap (husdjursförädling)
Animal Science (Animal Breeding)
Kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede)
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lypsylehmien ensikkotuotoksen ja utareraken-neominaisuuksien yhteyksiä kestävyysominaisuuksiin ja elinikäistuotokseen. Tilastollisten analyysien perustana oli aineisto, joka muodostui 25 521 ayrshire-eläimestä ja 7703 holstein-eläimestä, jotka olivat syntyneet vuosina 1994 – 2005. Tutkitta-via tuotos- ja kestävyysominaisuuksia olivat ensimmäinen 305 päivän tuotos, elinikäis-tuotos, tuotantopäivien lukumäärä ja poikimakertojen lukumäärä. Tutkittavia utarerakenne-ominaisuuksia oli yhteensä 11. Aineiston esikäsittelyyn ja kiinteiden tekijöiden merkitse-vyyden testaamiseen käytettiin R-ohjelmaa. Sukupuun karsinta suoritettiin RelaX2-ohjelmalla. Perinnöllisten tunnuslukujen arviointiin tarvittavat varianssi- ja kovarianssikom-ponentit laskettiin Restricted Maximum Likelihood - menetelmällä DMU-ohjelmalla. Eri ominaisuuksien arvioidut periytymisasteet vastasivat aiemmissa tutkimuksissa saa-tuja tuloksia. Elinikäistuotoksen ja kestävyysominaisuuksien periytymisasteet jäivät erittäin alhaisiksi. Ensikkotuotoksen periytymisasteen arvio oli keskinkertainen (ay 0,25; hol 0,19). Utarerakenneominaisuuksien periytymisasteet vaihtelivat välillä 0,15 – 0,32. Korkeimmat periytymisasteet arvioitiin vedinten pituudelle (ay 0,32; hol 0,29) ja utaremuodollle (ay 0,30; hol 0,31) Ensikkotuotos korreloi molemmilla roduilla maltillisesti elinikäistuotoksen kanssa (ay 0,37; hol 0,47). Sen sijaan ensikkotuotoksen ja kestävyysominaisuuksien välillä ei geneet-tistä korrelaatiota havaittu. Utarerakenneominaisuudet korreloivat voimakkaammin kestä-vyysominaisuuksien kuin elinikäistuotoksen kanssa. Vedinten pituuden ja paksuuden ge-neettinen korrelaatio oli negatiivinen niin elinikäistuotoksen kuin molempien kestävyysomi-naisuuksienkin kanssa kummallakin rodulla. Korkeimmat positiiviset geneettiset korrelaati-ot olivat ayrshirellä utaremuodon ja poikimakertojen (0,37), kokonaisutareen ja poikimaker-tojen (0,37), utaremuodon ja tuotantopäivien (0,35) sekä kokonaisutareen ja tuotantopäivi-en (0,36) välillä. Valinta suoraan kestävyysominaisuuksien perusteella on haastavaa, koska niiden periy-tymisasteet ovat alhaisia ja niitä voidaan mitata vasta myöhemmillä tuotoskausilla. Utare-rakennetta voidaan mitata lypsylehmältä jo varhaisessa vaiheessa. Painottamalla valin-nassa hyvää utaremuotoa ja kokonaisutarerakennetta sekä välttämällä pitkiä ja paksuja vetimiä, voidaan vaikuttaa myönteisesti myös eläinten kestävyyteen.Genetic parameters and relationships were estimated for production, herd life, and udder traits for Finnish Ayrshire and Holstein cows. Data consisted of 25,521 Ayrshire cows and 7703 Holstein cows, born from 1994 to 2005. The estimated production traits were first lactation milk yield and lifetime milk yield, estimated herd life traits were total days in milk and number of lactations. The estimated udder traits were fore attachment, fore teat placement, median suspensory, total udder, rear attachment width, rear attachment length, rear teat placement, balance, teat length, teat thickness, and udder depth. Heritabilities and genetic correlations between traits were calculated by REML using the DMU software. Heritabilities for lifetime milk and herd life traits were near zero. Heritability for first lactation milk was 0.25 for Ayrshire and 0.19 for Holstein. The estimates of heritabilities for udder traits were mainly low to moderate ranging from 0.15 to 0.32. Teat length (Ayrshire 0.32; Holstein 0.29) and udder depth (Ayrshire 0.30; Holstein 0.31) had the highest heritabilities. The genetic correlations between first lactation milk and lifetime milk were moderate (Ayrshire 0.37; Holstein 0.47). Teat length and thickness had a negative genetic correlation to lifetime milk and both herd life traits. The highest positive genetic correlations were between udder depth and herd life traits and between total udder and herd life traits in Ayrshire, ranging from 0.35 to 0.37. Direct selection on lifetime and herd life traits would not be effective because of the low heritabilities and, because longer generation intervals are associated with these traits. Alternatively, progress can be made in herd life traits by putting selection emphasis on udder depth and avoiding thick and long teats.
Subject: first lactation milk
lifetime milk
udder traits
herd life
genetic parameters
ensikkotuotos
utarerakenne
elinikäistuotos
tuotantoikä
geneettiset korrelatiot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu_helka_niemi.pdf 697.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record