Viljelijöiden näkemyksiä puustoisten perinnebiotooppien hoidosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212100
Title: Viljelijöiden näkemyksiä puustoisten perinnebiotooppien hoidosta
Alternative title: Farmers’ views about management of traditional forest pastures
Author: Laanti, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212100
http://hdl.handle.net/10138/40757
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Maatalouden tehostumisen seurauksena perinnebiotooppien käyttö laitumina on vähentynyt. Tällä hetkellä kaikki puustoiset perinnebiotooppityypit luokitellaan Suomessa uhanalaisiksi. Samoin moni niillä elävä laji on uhanalaistunut. Sen takia perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon lisääntyminen on tärkeää. Viljelijöiden haettavissa oleva perinnebiotooppien hoidon tuki on eniten hoitoa edistävä tukimuoto. Viljelijät ovatkin tällä hetkellä merkittävin perinnebiotooppeja hoitava ryhmä, joten heidän halukkuuttaan hoitoon tulee lisätä. Viljelijöiden ympäristönhoitoon vaikuttavat lähinnä tiedot luonnosta ja maatalouden ympäristövaikutuksista, asenteet niitä kohtaan sekä tilan taloudellinen tilanne. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä ongelmia omistajat kohtaavat hoitaessaan puustoisia perinnebiotooppeja, miksi hoito lopetetaan ja miten tukea ja koko hoitokenttää tulisi viljelijöiden näkökulmasta parantaa. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena. Kyselyitä lähetettiin yhteensä 264 kappaletta Keski-Suomen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla henkilöille, jotka saivat perinnebiotooppien hoidon tukea. Vastauksia saatiin 69 kappaletta. Suurimmiksi haasteiksi osoittautuivat työn määrä, mahdolliset sanktiot, lisärehun antamisen kielto, tuen määrä, kielto aidata perinneympäristöt yhteen kylvönurmien kanssa sekä hakupaperit. Mahdollisten sanktioiden pitäminen haasteena oli riippuvainen asuinmaakunnasta ja lisärehu- ja yhteisaitauskieltojen pitäminen haasteena laiduntavasta eläinlajista. Tärkeimmät syyt hoidon lopettamiseen olivat eläimistä/maatilasta luopuminen, viranomaiset/byrokratia ja liika työllistävyys. Yleisimmät parannusehdotukset taas olivat tuen lisäys, tukiehtojen lievennys, hoidon helpotus, hakupapereiden yksinkertaistaminen ja neuvonnan lisäys. Jotta tuesta ja näin ollen perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta saataisiin viljelijöiden kannalta houkuttelevampaa, tulisi tämän tutkimuksen tietojen pohjalta tukisumman vastata paremmin työnmäärää, viranomaisten toimintaa parantaa ja yhtenäistää, helpottaa tuen hakua sekä harkita lisärehun antamisen ja yhteisaitauksen sallimista erityisluvalla.As farming has become more intensive, pasturing of traditional rural biotopes has decreased. At the moment all forest pastures are regarded as endangered biotope type in Finland. Currently many species living in them are also endangered. Therefore, restoration and management of traditional biotopes is important. There is special support payment scheme to the land owners for management of traditional rural biotopes which is the most important form encouraging this work. Farmers are the most significant group managing traditional biotopes, so their willingness for management should be increased. Knowledge about nature and farming, attitudes towards them and economic situation of the farm influence farmers’ environmental care. In this study we tried to find out, what problems owners face when managing traditional forest pastures, why do they stop applying for the support and how farmers would like the support scheme to be improved. For a survey we sent 264 questionnaires to land owners who receive the special support for managing traditional rural biotopes in Central Finland, Satakunta and Finland Proper. We received 69 answers. The biggest challenges turn out to be the amount of work, possible sanction, ban of extra fodder, amount of support, ban of fencing traditional biotopes with sown grassland and application process. How much a possible sanction was perceived as a challenge depended on a living region and a challenge of ban of extra fodder and co-fencing depended on a kind of grazing animals. Giving up farm/animals, authority/bureaucracy and too much work were the main reasons to quit management. Most common proposals for improvement were increase of support, moderation of terms of the support, easing of management, simplification of applying papers and increase of guidance. According to this study, the special support and therefore restoration and management of traditional biotopes can become more appealing for farmers if the amount of support would better reflect the amount of work, actions of the authorities would be more consistent, application process for the support would be easier and allowing extra fodder and co-fencing would be considered under special permissions.
Subject: traditional forest pasture
special agri-environmental support
problem
proposal for improvement
survey
puustoinen perinnebiotooppi
erityisympäristötuki
ongelma
parannusehdotus
kysely


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
maisterintutkielma Laanti.pdf 897.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record