Taidelähtöinen dialogioppimisen prosessi : Taidetuokioilla päiväkodin vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistämässä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036480
Titel: Taidelähtöinen dialogioppimisen prosessi : Taidetuokioilla päiväkodin vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistämässä
Författare: Kimmo, Päivi
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2013
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036480
http://hdl.handle.net/10138/40947
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstrakt: This qualitative, constructivist case study is designed to enhance the understanding of art-based dialogic learning in a working community, a small group setting. In this study, the concept of art-based refers to the exploitation of fine arts, exercises activating body memory and relaxation in the context of learning dialogue. The advocates of dialogic learning theory, David Bohm and William Isaacs, have suggested that a dialogue conducted in an atmosphere of equality and mutual respect helps people distance themselves from ordinary patterns of thought and uncovers the factors underlying the thought process. At best, this results in the discovery of completely new perspectives and the emergence of new common ground. These issues were also addressed in the present study. The study focused on the art-based process of learning dialogue in the context of wellness at work and the primary function of child day care centres. The research problem was approached from three key angles: the type of dialogue created in the learning process, the evolution of the process from the learning perspective and the significance of art-based working for the process. This study and the design of the Art Pause method developed in this study for data collection purposes were based on the theories of dialogic learning, reflection, art education, art-based working and art therapy. The study and data collection were undertaken in a Helsinki-based child day care centre in September 2011 during three Art Pauses measuring three hours each. The subjects of the study comprised six female children's nurses aged 27-53 who worked in the centre. Analysis of data was performed using both data- and theory-based content analysis, supported by narrative small story research. The small story analysis was based on the Narrative Process Coding System (NPCS) developed by Angus and Hardtke (1994) and the PNN model (positive, negative, neutral) derived from it for this study. The Art Pauses produced two types of dialogue - question-answer sequences and group dialogue - and a multitude of small stories. In the course of the process, dialogue progressed from dissatisfaction with everyday problems to job satisfaction. Interaction was characterised by open expression of feelings, storytelling and progressive increase in positive expression. Dialogic skills, especially reflection, improved during the process. Learning was transferred to other contexts and applied to a day care centre setting. The art-based approach fostered self-expression and promoted the creation of an open atmosphere. Empowerment occurred in response to art-based working and the emergence of new understanding. Learning dialogue in combination with art-based working can be perceived to have promoted the development of interpersonal skills, emergence of new understanding and higher wellness at work. The findings of this study show that art-based dialogic learning is well suited to the development of interpersonal skills and promotion of staff wellness. The findings can be drawn on to enhance staff skills and wellness and used in research into art-based dialogue.Tämän laadullisen, konstruktivistisen tapaustutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä taidelähtöisestä dialogioppimisesta työyhteisössä, pienryhmässä. Taidelähtöisyys merkitsee tässä kuvataiteen, kehon muistia aktivoivien harjoitusten ja rentoutuksen hyödyntämistä dialogisen oppimisen yhteydessä. Dialogioppimisteoreetikot David Bohm ja William Isaacs ovat ehdottaneet, että tasa-arvoisessa kunnioituksen ilmapiirissä käyty dialoginen vuorovaikutus auttaa etääntymään tavanomaisesta ajattelusta ja paljastamaan ajattelun taustalla vaikuttavia tekijöitä. Parhaimmillaan seurauksena on aivan uudenlaisten näkökulmien löytäminen ja yhteinen uusi ymmärrys. Näistä tekijöistä oltiin kiinnostuneita myös tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena oli taidelähtöinen dialogi-oppimisen prosessi työhyvinvoinnin ja päiväkodin perustehtävän aihepiirissä. Tutkimustehtävää lähestyttiin seuraavien kolmen keskeisen tekijän kannalta: minkälaista dialogia oppimisprosessi tuotti, miten prosessi muuttui oppimisen näkökulmasta ja mikä oli taidelähtöisen työskentelyn merkitys prosessissa. Tämä tutkimus sekä aineiston keruuta varten kehittämäni Taidetuokio-menetelmän kehittämistyö perustuivat dialogioppimisen, reflektion, taidekasvatuksen, taidelähtöisen työskentelyn ja taideterapian teorioihin. Tutkimus ja aineiston keruu toteutettiin helsinkiläisessä päiväkodissa syyskuussa 2011 kolmessa kolmen tunnin Taidetuokiossa. Tutkimusryhmään kuului kuusi päiväkodin lastenhoitajina toimivaa 27-53-vuotiasta naista. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä aineisto- että teorialähtöistä sisällönanalyysiä, joiden tukena hyödynnettiin narratiivista pientarinatutkimusta. Analyysissä sovellettiin Anguksen ja Hardtken (1994) NPCS Narrative Process Coding System -analyysimallia sekä sen pohjalta mukailtua omaa PNN-mallia, joka tulee sanoista positiivinen, negatiivinen ja neutraali. Taidetuokiot tuottivat kahdenlaista dialogia - kysymys-vastaussarjoja ja ryhmädialogia - sekä paljon pieniä tarinoita. Vuorovaikutus muuttui prosessin kuluessa arjen ongelmiin liittyvästä tyytymättömyydestä työtyytyväisyyteen. Vuorovaikutukselle oli ominaista avoin tunneilmaisu, tarinallisuus ja positiivisen ilmaisun nousujohteinen kasvu. Dialogitaidot, erityisesti refleksiivisyys kehittyivät prosessin aikana. Opittua siirrettiin muihin konteksteihin ja sovellettiin päiväkodin toimintaan. Taidelähtöisyys tuki itseilmaisua ja edisti avoimen ilmapiirin syntyä. Voimaantumista tapahtui taidetyöskentelyn ja uuden ymmärryksen myötä. Dialogioppimisen ja taidetyöskentelyn yhdistelmän voidaan katsoa edistäneen vuorovaikutustaitojen kehittymistä, uuden ymmärryksen syntymistä ja työhyvinvoinnin kasvua. Taidelähtöinen dialogioppiminen soveltuu tämän tutkimuksen tulosten perusteella vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä sekä taidelähtöisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa.
Licens: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
taidelah.pdf 903.1Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post