Uutta perinnettä rakentamassa : Suomen peruskoulujen otospohjaisen arviointimallin synty politiikan dynamiikan näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036481
Title: Uutta perinnettä rakentamassa : Suomen peruskoulujen otospohjaisen arviointimallin synty politiikan dynamiikan näkökulmasta
Author: Syrjänen, Pekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310036481
http://hdl.handle.net/10138/40952
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: This thesis seeks to find out, how and why a sample based evaluation model (QAE-model) was implemented for Finnish comprehensive school during the 1990's instead of national exams and school ranking lists. Previous studies assert, that the birth of the sample based model is largely explained by embedded egalitarianism, which influenced political decision making in Finland at that time: Finnish decision makers rejected school ranking lists, which were perceived to increase inequality. In addition the studies postulate, that egalitarianism was boosted by two unpredictable historical happenstances – the economic downturn of the 1990's and increased municipal autonomy – which also backed a softer approach to QAE. These previous studies appeared to lack an important perspective: the birth of the sample based QAE-model was explained by structural factors and historical happenstances while political agency – conscious political action – was by and large neglected. This defined the starting point for this thesis: the aim was to include political agency as a central point of focus. However, agency cannot be understood detached from structure, and thus a structural point of view was also included in the research problem. The research problem was approached methodologically with "the model for analysis of political dynamics", which takes account of both structure and agency. Research material consisted of three interviews with people who partook in the National Board of Education's ARMI-project to design the model, NBE-archives and study literature. The study analyzed the political situation (e.g. historical and economic developments), the political possibilities (what was discursively possible in that situation?) and the political 'Spielraum' (what did the agents do in the situation with the possibilities?) of the birth of the sample based model. The research findings showed, that the birth of the sample based model was consequence of both structure and agency. The political situation and the political possibilities opened up an active political 'Spielraum', in which a central "policy-entrepreneur" got the chance to propose the sample based solution, which was then consciously backed by political agents inside the NBE. The decision was unanimous and there were no counterproposals, which was analyzed to be heavily accounted for by certain structural factors; these included NBE's egalitarian value base, lack of resources, and the known functionality of the sample based model. Contrary to previous studies, the findings suggest, that the birth of the sample based model is best explained by the combinatory effect of both structure and agency, while happenstance plays a smaller role.Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, miksi ja miten Suomen peruskoulujen laadunarviointia varten muodostettiin 1990-luvulla otospohjainen arviointimalli päättökokeiden ja ranking-listojen sijaan. Aikaisempien tutkimusten mukaan otospohjaisen mallin syntyä selittää Suomen politiikassa vaikuttanut juurtunut egalitarismi, joka puskuroi ylikansallisia laadunarviointivaikutteita vastaan: laadunarvioinnin eriarvoistavia sovellutuksia kuten ranking-listoja ei haluttu tuoda Suomeen. Lisäksi tutkimuksissa katsotaan, että egalitarismin tukena on ollut kaksi historiallista sattumaa tai yhteenkäymistä – 90-luvun lama ja kunta-autonomia – jotka ovat tukeneet nimenomaan pehmeämmän laadunarviointimallin muodostumista. Aikaisemmissa tutkimuksissa vaikutti olevan aukko: otospohjaisen arviointimallin syntyä selitettiin rakenteellisilla tekijöillä ja historiallisilla yhteenkäymisillä, mutta poliittista toimijuutta eli aktiivista tietoista toimintaa ei otettu huomioon miltei ollenkaan. Tällä tutkielmalla pyrittiin täyttämään tätä aukkoa: poliittinen toiminta nostettiin mukaan tarkastelun kohteeksi. Toimijuutta ei kuitenkaan voi ymmärtää ilman rakenteita, joten ongelmanasetteluun sisällytettiin myös rakenteellinen näkökulma. Tutkimusongelmaan pyrittiin vastaamaan toimijuuden ja rakenteen huomioivan politiikan dynamiikan analyysimallin avulla. Tutkimusaineistona käytettiin otospohjaisen mallin muodostaneen Opetushallituksen ARMI-ryhmän jäsenten haastatteluja (3), OPH:n arkistoja sekä tutkimuskirjallisuutta. Tutkielmassa analysoitiin otospohjaisen mallin synnyn politiikan rakenteellista tilannetta (historialliset, taloudelliset yms. kehityskulut), politiikan mahdollisuuksia (mikä oli diskursiivisesti mahdollista kyseisessä tilanteessa?) sekä politiikan pelitilaa (mitä poliittiset toimijat tekivät tilanteen ja mahdollisuuksien asettamissa rajoissa?). Tutkimustulokset osoittivat, että otospohjainen arviointimalli oli sekä tietoisen poliittisen toiminnan että tiettyjen rakenteellisten tekijöiden tuotos. Politiikan tilanne ja mahdollisuudet loivat aktiivisen poliittisen pelitilan, jossa keskeinen "policy-yrittäjä" sai tilaisuuden ehdottaa laatimaansa otospohjaista ratkaisua, jota puollettiin tietoisesti OPH:ssa. Päätös oli yksimielinen eikä vastaehdotuksia esitetty, minkä analysoitiin johtuvan painavasti tietyistä rakenteellisista tekijöistä; näitä olivat OPH:ssa vaikuttanut egalitaarinen arvopohja, resurssipula sekä otospohjaisen ratkaisun tiedetty toimivuus. Tutkimustulosten perusteella ehdotetaan seuraavaa: otospohjaisen arviointimallin synty selittyy voimakkaimmin toimijuuden ja rakenteen yhteisvaikutuksella. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen sattuman roolin voi katsoa pienemmäksi.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uuttaper.pdf 586.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record