Tunteeko lääkäri maanviljelijän? : Kuinka sosiaalinen pääoma vaikuttaa sosiaalisiin verkostoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272539
Title: Tunteeko lääkäri maanviljelijän? : Kuinka sosiaalinen pääoma vaikuttaa sosiaalisiin verkostoihin
Author: Linna, Nina Marléne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272539
http://hdl.handle.net/10138/40996
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Samhällspolitik
Abstract: Sosiaalisia verkostoja on tutkittu sosiaalisen pääoman tutkimuksen kautta. Kun sosiaalinen pääoma käsitetään yksilön resurssihyötynä, jota ilmenee eniten yhteiskunnan ylemmissä luokissa, siihen läheisesti liittyvä käsite on sosiaalisten verkostojen lisäksi yhteiskuntaluokka. Yhteiskunnallinen luokka-asema huomioitiin tutkimuksessa ammattiluokituksena. Pääomien kaltaisesti myös aineetonta sosiaalista pääomaa on yhteiskunnassa kasautunut yksilöille eri määriä, toisille enemmän kuin toisille. Kontaktit verkostoissa hyödyttävät yksilöitä eri tavoin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin yksilöitä hyödyttävä sosiaalinen pääoma näkyy sosiaalisissa verkostoissa. Tutkimus vastaa kysymykseen siitä, ilmeneekö verkostoissa samankaltaisuutta (homophily) vai ovatko verkostot, esimerkiksi suurempien pääomallisten resurssien ansiosta, monimuotoisempia. Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistoa 'Kulttuuri ja Vapaa-aika Suomessa 2007'. Tarkastelun kohteeksi rajattiin kysymys, joka selvittää eri ammateissa toimivien henkilöiden kuulumista vastaajan tuttavapiiriin, josta muodostuu tutkimuksessa sosiaalinen verkosto. Analyysi oli kolmiosainen. Aluksi analysoitiin eri ammattien yleistä tuntemista ristiintaulukoimalla. Seuraavaksi summamuuttujan avulla tarkasteltiin verkoston kokoa. Viimeisessä analyysivaiheessa tarkasteltavat ammatit luokiteltiin Tilastokeskuksen mukaan kolmeksi eri ammattiluokaksi: johtoasemaksi, keskiryhmiksi ja työntekijäasemaksi. Ammattiluokkia tarkasteltiin valittujen taustamuuttujien kanssa jälleen ristiintaulukoiden. Huomioimalla ammattiasemaluokitukset saatiin selville, kuinka eriytyneitä vastaajien verkostot ovat, ja minkälaisiksi sosiaaliset verkostot ovat rakentuneet. Keskeisinä tuloksina tutkimuksessa havaitaan, että sosiaalinen pääoma on, muiden pääomien lailla, suurempaa ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Ikä vaikuttaa sosiaalisten verkostojen kokoon, mutta sitäkin merkityksellisemmäksi nousee järjestöaktiivisuus ja vastaajan oma ammattiasema, joka paljastaa verkostojen muodon. Verrattaessa työntekijäasemassa toimivia vastaajia johtavassa asemassa toimiviin vastaajiin havaitaan, että ensin mainituilla on suppeammat verkostot sekä laajuudeltaan että monipuolisuudeltaan. Järjestöissä toimiminen on verkostojen monipuolisuuden kannalta hyväksi. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että korkeammasta ammattiasemasta on vaivattomampaa laajentaa sosiaalista verkostoa ammattiluokassa alaspäin ja tuntea laajasti henkilöitä eri ammattialoilta. Alemmasta ammattiluokasta verkoston kasvattaminen ylöspäin on hankalampaa. Tutkimus antoi tukea alun oletukselle siitä, että sosiaalinen pääoma on yhteydessä korkeampaan yhteiskunnalliseen asemaan sekä suurempiin ja kattavampiin sosiaalisiin verkostoihin.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record