Natura 2000 -luontotyyppiopas. 2. korjattu painos

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/41087

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ympäristöopas_46_2_2 painos.pdf 2.241Mb PDF View/Open
Title: Natura 2000 -luontotyyppiopas. 2. korjattu painos
Author: Airaksinen, Outi; Karttunen, Krister
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2001
Language: fin
Belongs to series: Ympäristöopas 46
ISBN: 952-11-1585-8
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41087
Abstract: Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön kattava ekologinen alueverkosto. Sen avulla pyritään turvaamaan yhteisön alueella uhanalaisten, harvinaisten tai alueelle luonteenomaisten lajien ja luontotyyppien säilyminen. Näiden yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien, joiden suotuisa suojelutaso EU:n jäsenmaiden tulee turvata, suojelu perustuu luontodirektiiviin, jonka liitteessä I ne on lueteltu. Natura 2000 -alueiden valinta perustuu osaltaan näihin luontotyyppeihin. Tässä oppaassa esitellään kaikki Suomessa tavattavat 69 erilaista ns. Natura-luontotyyppiä. Jokaisesta tyypistä annetaan lyhyt EU:n hyväksymä kuvaus ja suomalaisten asiantuntijoiden laatima boreaaliselle luonnonmaatieteelliselle alueelle sovellettu tarkempi ohje luontotyypin määrittämiseksi sekä luettelo sillä esiintyvistä tyypillisistä ja uhanalaisista lajeista. Lisäksi esitellään perusteita luontotyyppien edustavuuden ja luonnontilan arvioimiseksi, niiden levinneisyyttä koko yhteisön alueella ja Suomessa, yhtymäkohtia muihin kasvillisuuden ja ympäristön luokittelujärjestelmiin sekä kutakin luontotyyppiä käsittelevää kirjallisuutta. Luontotyypit on ryhmitelty 7 lukuun: meri ja rannikko; sisävedet; nummet, niityt ja pensastot; tunturit; suot; kalliot; ja metsät.
Description: Julkaisun PDF:ssä olevia kirjanmerkkejä on korjattu ja lisätty.


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record