Den reviderade vattenlagen 2011

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/41479

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMrap_1sv_2012_Den_reviderade_vattenlagen_2011.pdf 892.9Kb PDF View/Open
Title: Den reviderade vattenlagen 2011
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2012-04-12
Language: sv
Belongs to series: Miljöministeriets rapporter 1sv/2012
ISBN: 978-952-11-4102-9
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/41479
Abstract: Den nya vattenlagen trädde i kraft den 1 januari 2012. Den ersatte helt och hållet den tidigare vattenlagen (264/1961), som varit i kraft ungefär 50 år. Huvudsyftet med reformen av vattenlagen var att modernisera lagen så att den motsvarar de förändringar som efter lagens stiftande har skett inom användningen av vattentillgångar, den nationella lagstiftningen och gemenskapsrätten samt i samhället över huvud taget. Reformen syns i lagen i form av ny uppbyggnad och nytt skrivsätt. Även många materiella bestämmelser har ändrats. Den gamla lagens grundläggande principer och lagens tillämpningsområde har dock i huvudsak behållits oförändrade. Även om vattenlagen har förkortats något jämfört med tidigare är den fortfarande en mycket omfattande författning. För de myndigheter och andra aktörer som arbetar med vattenlagen är det alltså viktigt att veta vad som har ändrats i lagen och vad som trots det nya skrivsättet kvarstår oförändrat. Publikationen är i första hand avsedd som handledning för de myndigheter som tillämpar vattenlagen, alltså regionförvaltningsverken (RFV), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och kommunerna, när de ska sätta sig in i de nya lagbestämmelserna. Även andra som kommer i kontakt med vattenlagen när de genomför vattenhushållningsprojekt eller annars kan ha nytta av publikationen. I publikationen förklaras tillämpningen av den nya vattenlagen, men tolkningen av lagen preciseras först genom rättspraxis. Därför är det viktigt att alltid läsa de aktuella paragraferna i vattenlagen jämsides med publikationen. Med hjälp av denna publikation kan emellertid myndigheterna och andra aktörer börja bekanta sig med den nya vattenlagen och tillämpningen av den.
Subject (ysa): lainsäädäntö
vesiensuojelu
vesiluvat
vesirakennus
vesitalous
valvonta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record