Motivational dynamics in the learning context : Interaction of individual and situational factors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9365-4
Title: Motivational dynamics in the learning context : Interaction of individual and situational factors
Author: Tapola, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Educational Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-11-08
Language: en
Belongs to series: Studies in Educational Sciences - URN:ISSN:1798-8322
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9365-4
http://hdl.handle.net/10138/41567
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The purpose of this thesis was to increase understanding about the dynamics of student motivation, focusing on the relations between individual characteristics, the learning context and motivational states. Particular emphasis was placed on the role of students individual motivational tendencies (i.e., achievement goal orientations) in interpreting and approaching learning situations and tasks. The evolving nature of motivational states was also acknowledged. Accordingly, Study I examined how sixth-grade students (N = 208) with different achievement goal orientation profiles differed in their perceptions of and preferences for the classroom environment. In Study II, the focus was on the changes in and interaction between ninth-grade students (N = 100) situational interest and self-efficacy during a problem-solving task. An experimental design was used in Studies III and IV to examine the changes in situational interest among fourth to sixth grade students as a function of student and task characteristics. Study III tested the predictive relationships between achievement goal orientations, individual interest, prior knowledge, the task condition and situational interest (N = 57), whereas Study IV focused on the interaction effect of the students goal orientation group and the task characteristics (N = 140). Studies II, III and IV also examined the predictors of task-related learning outcomes. Variable- and person-centred methodological approaches resulted in the following findings. First, students with different motivational profiles varied in their perceptions of and preferences for certain features of their classroom environment (Study I). Second, the students goal orientations and individual interest influenced the arousal of and changes in situational interest during a learning task (Studies III & IV). Third, the evolvement of situational interest and self-efficacy turned out to be interrelated (Study II), and the changes in these constructs during the task to be dependent on both the students individual characteristics and the task features (Studies II, III & IV). Fourth, students with different motivational profiles investigated in Study IV showed different patterns of change in their situational interest depending on the task condition. In terms of learning outcomes, in addition to prior knowledge or competence, motivational factors also had independent effects on performance. For example, self-efficacy predicted learning outcomes (Study II), and there were indications that an increase in situational interest had a beneficial effect on learning (Studies II & III). ------ To conclude, the results indicated that characteristic motivational tendencies influence the way students perceive and interpret environmental cues and approach learning tasks. The evolvement of their motivational states turned out to be dependent on different types of student and task characteristics, and their interaction. Consequently, it is argued that both individual and situational factors, and their possible interactions, should be taken into account when examining students motivational states and task engagement. The findings also emphasize the importance of recognizing individual differences in students motivational resources, or lack of them, in everyday learning situations.Tässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin koululaisten motivaatiota ilmiönä, joka syntyy oppilaan ja tilanteen välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena oli se, miten oppilaan yksilölliset motivationaaliset taipumukset (esim. tavoiteorientaatiot) ohjaavat tilannetulkintoja ja oppimistehtävään motivoitumista. Lisäksi tutkimuksissa huomioitiin tilannekohtaisen motivaation muutosherkkyys toistomittausten avulla. Ensimmäisessä osatutkimuksessa (N = 208) tarkasteltiin oppimiseen eri tavoin orientoituneiden oppilaiden kokemuksia heidän oppimisympäristöstään kuudennella luokalla. Toisen osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhdeksännen luokan oppilaiden (N = 100) tilannekohtaisen kiinnostuksen ja minäpystyvyyden muutoksia ja vuorovaikutusta ongelmanratkaisutehtävän aikana. Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten oppilaiden yksilölliset ja oppimistehtävän ominaisuudet vaikuttivat tilannekohtaisen kiinnostuksen tasoon ja sen muutoksiin tehtävän kuluessa. Kolmanteen osatutkimukseen osallistui viidennen ja kuudennen luokan oppilaita (N = 57) ja neljäs osatutkimus koski neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisia oppilaita (N = 140). Molemmissa osatutkimuksissa hyödynnettiin kokeellista tutkimusotetta tehtävän ominaisuuksien vaikutusten selvittämiseksi. Osatutkimuksissa II, III ja IV tarkasteltiin myös oppilaiden tehtäväkohtaista suoriutumista selittäviä tekijöitä. Tutkimuksissa hyödynnettiin sekä muuttuja- että henkilösuuntautunutta metodologista lähestymistapaa. Toisin sanoen, tulokset antoivat tietoa sekä ilmiöiden välisistä yleisistä suhteista että yksilöllisistä eroista niissä oppilaiden välillä. Tulosten mukaan oppimiseen eri tavoin suuntautuneet oppilaat kokivat oppimisympäristön eri tavoin ja myös pitivät erilaisia oppimisympäristön ominaisuuksia tärkeinä (osatutkimus I). Oppilaiden tavoiteorientaatioiden ja yksilöllisen kiinnostuksen havaittiin vaikuttavan tilannekohtaisen kiinnostuksen viriämiseen ja sen muutoksiin tehtävän aikana (osatutkimukset III & IV). Tilannekohtaisen kiinnostuksen ja minäpystyvyyden muutokset olivat yhteydessä toisiinsa (osatutkimus II), ja molempien muuttujien kohdalla tilannekohtainen vaihtelu oli riippuvaista sekä oppilaan yksilöllisistä että tehtävän ominaisuuksista (osatutkimukset II, III & IV). Neljännessä osatutkimuksessa saatiin myös näyttöä oppilaan yksilöllisten ja tehtävän ominaisuuksien välisen interaktion vaikutuksesta tilannekohtaisen kiinnostuksen muutoksiin; eri tavoin oppimiseen orientoituneiden oppilaiden tilannekohtainen kiinnostus kehittyi eri tavalla tehtäväkontekstista riippuen. Oppilaiden oppimistulosten osalta havaittiin, että olemassa olevan taito- ja tietopohjan lisäksi oppilaiden minäpystyvyys ennusti tehtäväsuoritusta. Tulokset antoivat myös viitettä siitä, että tilannekohtaisen kiinnostuksen nousu tehtävän aikana oli yhteydessä oppimistuloksiin. Tutkimusten tulosten pohjalta voidaan todeta, että oppilaiden yksilöllinen motivaatio ohjaa tilanteessa syntyviä tulkintoja sekä siinä virittyvän motivaation kehittymistä. Tulokset korostavat oppilaiden yksilöllisten motivationaalisten erojen tunnistamisen tärkeyttä myönteisten oppimiskokemusten tukemisessa.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tapola_dissertation.pdf 628.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record